Compensatie voor de transitievergoeding in 2020? Zorg dat je administratie op orde is en let op de termijnen.

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld.

Transitievergoeding

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst:

 • door de werkgever is opgezegd;
 • op verzoek van de werkgever is ontbonden; of
 • na einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet; óf

de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstige verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever:

 • door de werknemer is opgezegd;
 • op verzoek van de werknemer is ontbonden; of
 • na een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Het voorgaande geldt ook indien het dienstverband met een zieke werknemer na twee jaar ziekte wordt beëindigd. Dit wordt door werkgevers als onrechtvaardig ervaren omdat zij tijdens de eerste 104 weken van ziekte verplicht loon hebben doorbetaald. In het licht hiervan is voorgesteld om werkgevers in die situatie te compenseren voor de transitievergoeding.

Volgens de conceptregeling kan de compensatie worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na (i) opzegging; (ii) ontbinding en; (iii) het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook komt de werkgever in aanmerking voor een compensatie indien hij de wettelijke transitievergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Termijnen

Volgens de conceptregeling kan de compensatie worden aangevraagd met ingang van 1 april 2020. De aanvraag voor compensatie kan worden ingediend voor vergoedingen die zijn verstrekt vanaf 1 juli 2015. Let wel: voor transitievergoedingen die zijn verstrekt tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 zijn ingediend. Voor transitievergoedingen die zijn verstrekt op of na 1 april 2020 geldt dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling aangevraagd kan worden.

Benodigde documenten

Bij de aanvraag van de compensatie dient de werkgever de navolgende gegevens te verstrekken:

 • de arbeidsovereenkomst met de werknemer in kwestie;
 • de beschikking van het UWV of kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is geëindigd of de tussen partijen overeengekomen beëindigingsovereenkomst;
 • een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan, de ziekte periode en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • loonstroken waaruit volgt dat er tijdens ziekte loon is doorbetaald;
 • de gegevens die gebruikt zijn om de transitievergoeding te berekenen;
 • een bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Hoewel het nog even duurt voordat de aanvraag voor compensatie kan worden ingediend strekt het tot aanbeveling om het een en ander nu al goed te documenteren.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug