MAART 2019 WETSVOORSTEL ‘WET REGISTRATIE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDEN VAN VENNOOTSCHAPPEN EN ANDERE JURIDISCHE ENTITEITEN’

In maart 2019 wordt het wetsvoorstel ‘Wet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ gepubliceerd. Dat heeft Minister W.B. Hoekstra van Financiën conform het verzoek van de vaste Kamercommissie van Financiën in een brief met jaarplanning als bijlage (de dato 18 december 2018) medegedeeld aan de Tweede Kamer.

De jaarplanning is een overzicht van de stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportage en dergelijke die de staatssecretaris en de minister van Financiën voornemens zijn naar de Tweede Kamer te sturen. De jaarplanning is, volgens Minister Hoekstra, echter wel met enige onzekerheid omgeven.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn), welke wet op haar beurt voortvloeit uit de Europese Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141) en de Europese Richtlijn 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van de Europese Richtlijn 2015/849.

Op grond van voormelde richtlijn zijn Europese lidstaten verplicht een centraal register in te voeren met informatie over zogeheten Ultimate Beneficial Owner’s (uiteindelijk belanghebbende) (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Minister Hoekstra schreef in een eerdere brief de dato 20 april 2018 aan de Tweede Kamer:

De registratie van accurate en actuele informatie over UBO’s is bedoeld om bij te dragen aan het bereiken van meer transparantie over UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Dit in het licht van de bescherming van de integriteit van het financieel stelsel tegen het witwassen van geld en daarmee verband houdende basisdelicten zoals corruptie, fiscale misdrijven waaronder belastingontduiking en fraude, alsmede terrorismefinanciering. Door UBO-informatie meer transparant te maken, kan het opsporen van (geldstromen van) criminelen worden vergemakkelijkt en het misbruik van vennootschappen en andere juridische entiteiten beter worden tegen gegaan.

Zodra er rond het wetsvoorstel meer ontwikkelingen zijn, volgen er updates.

Zie ook nieuwsbericht van 3 september 2018 van Joyce Kempers over de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug