WET ZORGPLICHT KINDERARBEID: HEEFT U UW PRODUCTIEKETEN AL GECHECKT?

Smiling children

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen ter bestrijding van kinderarbeid (hierna: “de Wet Zorgplicht Kinderarbeid”). Op grond van deze wet moet elke onderneming die goederen verkoopt aan Nederlandse eindgebruikers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat deze goederen worden samengesteld met behulp van kinderarbeid. Op grond van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid kunnen bestuurders van ondernemingen zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. 

 

Wie?

De Wet Zorgplicht Kinderarbeid is van toepassing op alle ondernemingen die fysiek goederen verkopen aan Nederlandse eindgebruikers. Bovendien is de wet van toepassing op ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen of diensten online verkopen en zich (deels) richten op de Nederlandse markt. De Wet Zorgplicht Kinderarbeid is niet van toepassing op ondernemingen die alleen goederen vervoeren of opslaan in Nederland. 

Wat?

De Wet Zorgplicht Kinderarbeid verplicht ondernemingen om het nodige te doen om te voorkomen dat er kinderarbeid voorkomt in hun productieketens. Bovendien moeten ondernemingen meldingen van kinderarbeid in hun productieketen correct aanpakken. Daarnaast moeten ondernemingen verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. 

Wanneer?

De datum van inwerkingtreding van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid moet nog worden vastgesteld. Deze datum is echter niet eerder dan 1 januari 2020. 

Waarom?

De Wet Zorgplicht Kinderarbeid is bedoeld om consumenten meer zekerheid te bieden dat zij geen producten kopen die door kinderarbeid zijn gemaakt. 

Hoe?

Eenieder die meent dat een onderneming de Wet Zorgplicht Kinderarbeid niet naleeft en daarbij een belang heeft, kan een klacht indienen. De onderneming heeft dan zes maanden de tijd om de klacht op een adequate manier te behandelen. Gebeurt dat niet, dan zal een toezichthouder de klacht onderzoeken. Het is nog niet vastgesteld welke toezichthouder verantwoordelijk zal zijn voor deze taak. Dit wordt geregeld door nadere regelgeving. De toezichthouder kan de onderneming een bestuurlijke boete opleggen wanneer blijkt dat de onderneming haar verplichtingen uit hoofde van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid niet is nagekomen. Bestuurders van ondernemingen die meermaals een boete hebben gekregen, kunnen zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug