UPDATE: Wetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid

Op 14 september 2020 berichtte ik u middels een nieuwsbericht over onder meer over het wetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid, welke kort daarvoor, op 8 september 2020, ter internetconsultatie was aangeboden. In dit nieuwsbericht vat ik eerst het doel en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel samen waarna ik een update zal geven over de huidige stand van zaken.

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
Met het wetsvoorstel wordt beoogd de risico’s die voortvloeien uit overnames van en investeringen in (i) de vitale infrastructuur of (ii) bedrijven die hoogwaardige technologie ontwikkelen die raakt aan de nationale veiligheid, zo goed mogelijk te kunnen beoordelen en te kunnen mitigeren. Hierbij gaat het met name om het voorkomen van de volgende risico’s:

  • aantasting van continuïteit van vitale diensten en processen of sensitieve technologie;
  • aantasting van de integriteit en exclusiviteit van kennis en informatie die daarmee verbonden is; en
  • het ontstaan van strategische afhankelijkheden.

Om het bovenstaande te bewerkstellingen heeft het kabinet wetgeving in gang gezet, bestaande uit de volgende twee hoofdonderdelen:

  1. het introduceren van nieuwe investeringstoetsen in samenhang met bestaande investeringstoetsen die zijn ingebed in sectorale wetgeving, zoals in het energiedomein en in de telecom; en
  2. het introduceren van een brede investeringstoets die dient als vangnet voor investeringen die niet goed door middel van sectorspecifieke wetgeving kunnen worden afgedekt.

Met dit wetsvoorstel geeft het kabinet vervolg aan de bescherming van de nationale veiligheid en het steeds groter wordende belang om ondernemingen die in vitale sectoren opereren te beschermen tegen ongewenste buitenlandse invloeden.

Stand van zaken
De consultatieperiode voor de Wet toetsing economie en nationale veiligheid liep op 7 oktober 2020 af. In de verschillende reacties is vrij kritisch op het wetsvoorstel gereageerd. Uit deze reacties is onder meer gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de wet en over de samenhang tussen de brede investeringstoets en de bestaande investeringstoetsen die reeds zijn ingebed in de sectorale wetgeving. Het is nog niet duidelijk op welke manier de reacties verwerkt zullen worden in het wetsvoorstel dat aan de Tweede Kamer aangeboden zal worden.

Op 18 december 2020 heeft de ministerraad ermee ingestemd om het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De Raad van State heeft op 10 februari 2021 zijn advies vastgesteld en naar het ministerie van Economische zaken en Klimaat gestuurd. Zowel het wetsvoorstel als het advies van de Raad van State zullen bij indiening daarvan bij de Tweede Kamer openbaar worden. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.

Gezien het grote belang van dit wetsvoorstel wordt verwacht dat de wet halverwege 2021 in werking zal treden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug