Wetsvoorstel implementatie richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Op 18 februari 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (het "Wetsvoorstel") bij de Tweede Kamer ingediend. Het Wetsvoorstel regelt de implementatie van (i) Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG (de "Richtlijn verkoop goederen") en (ii) Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (de "Richtlijn levering digitale inhoud" en gezamenlijk met de Richtlijn verkoop goederen: de "Richtlijnen") welke zal leiden tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

De Richtlijnen zijn op 11 juni 2019 in werking getreden en moeten uiterlijk op 1 juli 2021 in nationaal recht zijn omgezet.

De Richtlijnen maken deel uit van het geheel van Europese richtlijnen op het terrein van consumentenbescherming. Het doel van de Richtlijnen is om consumenten meer zekerheid over hun rechten bij grensoverschrijdende aankopen te geven en ondernemingen een duidelijk contractueel kader te bieden. De Richtlijnen zijn van dwingend recht, hetgeen betekent dat de handelaar en verkoper niet ten nadele van de consument (koper) kunnen afwijken.

Richtlijn levering digitale inhoud
De Richtlijn levering digitale inhoud vult een juridische leemte en legt gemeenschappelijke regels vast over bepaalde voorschriften voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten. Nagenoeg alle bepalingen van de Richtlijn levering digitale inhoud zijn van toepassing op leveringen van digitale inhoud of een digitale dienst die vanaf 1 januari 2022 plaatsvinden, ongeacht of de overeenkomsten vanaf die datum worden gesloten of al eerder zijn gesloten. Een belangrijke wijziging voor de praktijk is het invoeren van een verplichting voor handelaren om updates te verstrekken. Naast het recht op updates is de belangrijkste wijziging dat de duur van de omkering van de op de handelaar rustende bewijslast is verlengd van zes maanden naar één jaar.

Richtlijn verkoop goederen
De Richtlijn verkoop goederen heeft betrekking op consumentenkoop en vervangt de oude Richtlijn consumentenkoop uit 1999. De richtlijn is van toepassing op koopovereenkomsten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten. De Richtlijn verkoop goederen legt gemeenschappelijke regels vast over met name de conformiteit van goederen, garanties en rechtsmiddelen en de wijze waarop deze kunnen worden uitgeoefend. Het uitgangspunt van de Richtlijn verkoop goederen is maximumharmonisatie. De Richtlijn verkoop goederen heeft betrekking op koopovereenkomsten waarbij tastbare goederen (b.v. boeken en kleding) tegen betaling van een prijs in geld worden geleverd aan de consument. De overeenkomst kan ook goederen omvatten die nog vervaardigd of geproduceerd moeten worden (b.v. de vervaardiging van een fotoboek of een mok met opdruk ten behoeve van de consument). Ook goederen die nog in elkaar moeten worden gezet, vallen onder het begrip goederen van de Richtlijn verkoop goederen. De Richtlijn verkoop goederen is eveneens van toepassing indien digitale inhoud of digitale diensten zijn verwerkt in apparaten en deze digitale inhoud of diensten worden meegeleverd (b.v. een smartphone of smart TV).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug