Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 28 juni jl. is door de Minister van Rechtsbescherming het voorontwerp van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (het Wetsvoorstel) ter consultatie aangeboden. Dit wetsontwerp beoogt tijdelijke wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door te voeren in de wettelijke regeling omtrent de zgn. turboliquidatie. De voorgestelde wijzigingen betreffen met name de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Het doel hierbij is om vertrouwen in de regeling omtrent de turboliquidatie te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun onderneming willen beëindigen.

Turboliquidatie

Onder het huidige recht houdt een rechtspersoon direct op te bestaan, indien de rechtspersoon ten tijde van haar ontbinding geen activa heeft. Omdat in dat geval geen vereffening noodzakelijk is, wordt dit in de praktijk de ‘turboliquidatie’ genoemd. Voor het uitvoeren van een turboliquidatie is het niet van belang of de rechtspersoon nog schulden heeft. Aangezien er daarnaast geen verantwoordingsplicht voor de bestuurders van de rechtspersoon geldt, bestaat het risico dat schuldeisers worden benadeeld indien gebruik wordt gemaakt van de regeling met betrekking tot de turboliquidatie. Met het Wetsvoorstel wordt beoogd om dergelijk misbruik tegen te gaan.

Het Wetsvoorstel

Het Wetsvoorstel introduceert een verplichting voor het bestuur van een rechtspersoon om binnen 10 werkdagen nadat de ontbinding van de rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister de volgende stukken te deponeren bij het handelsregister:

  1. een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden;
  2. een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding en, indien van toepassing, het onbetaald laten van schuldeisers;
  3. een slotuitdelingslijst, indien voorafgaand aan de ontbinding van de rechtspersoon schuldeisers zijn voldaan in het kader van de afwikkeling van het vermogen van de rechtspersoon; en
  4. de eventueel nog ontbrekende jaarrekeningen inzake de boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden.

Het bestuur dient de schuldeisers over de deponeringen te informeren zodra deze zijn gedaan.

Daarnaast introduceert het Wetsvoorstel de mogelijkheid voor de rechtbank om op verzoek van het openbaar ministerie een bestuursverbod op te leggen aan bestuurders die betrokken zijn bij een turboliquidatie waarbij niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde verplichting om stukken te deponeren, of waarbij schuldeisers op een andere manier zijn benadeeld. Een dergelijk bestuursverbod kan voor een periode van maximaal 5 jaar worden opgelegd.

Periode van 2 jaar

Het is vooralsnog de bedoeling dat de voorgestelde wet voor een periode van 2 jaar wordt ingevoerd, omdat deze voornamelijk nodig wordt geacht nu als gevolg van de COVID-19 crisis verwacht wordt dat veel ondernemers hun bedrijf zullen beëindigen en gebruik willen maken van een turboliquidatie. Het is echter niet uitgesloten dat deze termijn van 2 jaar zal worden verlengd, of dat de regeling permanent zal worden ingevoerd, indien dit wenselijk zou zijn.

De consultatietermijn loopt tot en met 27 juli 2021.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug