Mag een werkgever een ongelijke salarisverhoging doorvoeren voor werknemers die hetzelfde werk verrichten?

Volgens een uitspraak van het Hof Den Bosch van 29 maart 2022 kon deze vraag in de onderhavige procedure bevestigend worden beantwoord.

Werknemer is werkzaam als Customer Management Agent (“CM Agent”) als haar werkgever besluit een salarisverhoging door te voeren in de Customer Service salarisschalen (“CS Schalen”). Deze specifieke werknemer ontvangt de salarisverhoging echter niet, omdat de salarisverhoging deel uitmaakt van een arbeidsvoorwaardenpakket dat de werknemer eerder heeft afgewezen omdat zij de voorkeur gaf aan een ander pakket arbeidsvoorwaarden dat al vóór een bepaalde fusie bestond. Daarop vordert de werknemer in rechte dat de salarisverhoging desalniettemin ook aan haar moet worden toegekend.

De werknemer voert aan dat (i) zij gelijke arbeid verricht in gelijke omstandigheden als de CM Agents die zijn ingeschaald in de CS Schalen, (ii) er geen objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig is om dezelfde salarisverhoging niet ook aan haar toe te kennen en (iii) daardoor sprake is van een naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat.

De kantonrechter heeft de vordering van de werknemer afgewezen. Op het hoger beroep van de werknemer overweegt het hof in lijn met het toetsingskader dat is gevormd door de Hoge Raad in het Parallel Entry-arrest. Uit dat arrest volgt het toetsingskader voor zaken waarin het gaat om gelijke beloning in het algemeen, zonder dat een discriminatiegrond in het geding is. In het Parallel Entry-arrest is geoordeeld dat gelijke beloning voor gelijke arbeid weliswaar een zwaarwegend beginsel is, maar dat loonverschillen alleen niet zijn toegestaan als deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

Nu in casu géén sprake is van een verboden discriminatiegrond (zoals onderscheid op grond van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of leeftijd), dient de vraag of de werknemer recht heeft op gelijke beloning terughoudend worden getoetst. Hoewel vaststaat dat de werknemer gelijke arbeid verricht, is geen sprake is van gelijke omstandigheden nu zij een gunstiger arbeidsvoorwaardenpakket heeft dan de gemiddelde CM Agent. Het is dan ook niet onaanvaardbaar dat de werknemer geen aanspraak kan maken op een salarisverhoging. Daar komt bij dat in casu sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond voor het verschil in beloning, nu de werknemer ter zitting heeft toegelicht dat zij haar oude arbeidsvoorwaardenpakket wil behouden.

Het beginsel dat gelijke arbeid gelijk dient te worden beloond is een weliswaar een zwaarwegend beginsel, maar salarisverschillen zijn alleen dan niet toegestaan als deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, hetgeen terughoudend dient te worden getoetst. Dit geldt met name in het geval van ongelijke primaire arbeidsvoorwaarden, nu werknemers zelden met elkaar vergeleken kunnen worden (denk maar aan verschil in ervaring, expertise, functioneren).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug