Uitbreiding informatieplicht bij aanvang van de arbeidsovereenkomst

Op 20 juni 2019 is de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“de richtlijn”) vastgesteld. Aangezien de richtlijn uiterlijk 1 augustus 2022 onderdeel moet uitmaken van het Nederlandse rechtssysteem is vorig jaar een wetsvoorstel ingediend. Het wetsvoorstel is op 21 juni 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. Op grond van deze nieuwe wet wordt de al bestaande niet-limitatieve lijst met onderwerpen waarover de werkgever de werknemer schriftelijk of elektronisch dient te informeren uitgebreid. Per 1 augustus 2022 dient de werkgever de werknemer - onder andere - (uitgebreider) te informeren over de navolgende onderwerpen:

  • arbeidsplaats;
  • betaald verlof;
  • procedurele aspecten van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • (de betalingswijze van) overige loonbestanddelen (bijv. bonussen, overuren). Deze loonbestanddelen moeten afzonderlijk worden vermeld;
  • tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht;
  • proeftijd;
  • recht op scholing.

Ten aanzien van de procedurele aspecten van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid onlangs verduidelijkt dat volstaan kan worden met een verwijzing naar de wettelijke bepalingen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug