Wetsvoorstel werken waar je wilt aangenomen door de Tweede Kamer

De politieke partijen D66 en Groenlinks hebben op 27 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ ingediend. Dit wetsvoorstel is nu door de Tweede Kamer aangenomen. Met het wetsvoorstel wordt beoogd werknemers zo goed mogelijk faciliteren om (gedeeltelijk) thuiswerken af te kunnen dwingen. Uit onderzoek is immers gebleken dat een meerderheid van de thuiswerkers het thuiswerken tijdens de coronacrisis als prettig heeft ervaren, terwijl er nog steeds werkgevers zijn die hun werknemers naar kantoor laten komen, ondanks dat thuiswerken een optie is.

De wijzigingen
Door de invoering van het wetsvoorstel “werken waar je wilt” zal de Wet flexibel werken aangepast worden. De werkgever zal in dat geval moeten instemmen met een verzoek tot thuiswerken wanneer de belangen van de werknemer om thuis te werken zwaarder wegen dan de belangen van de werkgever om de werknemer op locatie te laten werken.

Huidige situatie
Hoewel de werknemer zijn werkgever binnen de huidige wetgeving al formeel kan verzoeken om de arbeidsplaats te wijzigen, staat het de werkgever vooralsnog vrij dat verzoek af te wijzen. Het enige vereiste is dat de werkgever dient in te gaan op een daartoe strekkend verzoek van de werknemer en een afwijzing met de werknemer bespreekt.

Gewijzigd voorstel
Het wetsvoorstel wilde in eerste instantie regelen dat de werkgever een verzoek tot thuiswerken alleen af zou kunnen wijzen wanneer zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Volgens de SER is het van belang om een betere afweging te kunnen maken tussen de belangen van werkgevers en werknemers. Door dit advies is deze lichtere maatstaf uiteindelijk opgenomen in het huidige wetsvoorstel, waarbij een werknemer zijn verzoek goed moet onderbouwen en de werkgever een afweging moet maken tussen zijn eigen belangen en die van de werknemer.

Inwerkingtreding
Het voorstel zal nu naar de Eerste Kamer gezonden worden. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt plaats op 27 september 2022.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug