Eenzijdige opzegging van lopende overeenkomsten onder de WHOA.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. De WHOA biedt in dat kader verschillende instrumenten om een effectieve herstructurering van de onderneming mogelijk te maken.

Eén van die instrumenten is de eenzijdige opzegging van lopende overeenkomsten, zoals opgenomen in artikel 373 lid 1 Faillissementswet. Dit instrument kan worden ingezet voor lopende overeenkomsten zoals een huurovereenkomst die “als een molensteen rond de nek van de onderneming hangt”, aldus de wetgever. Daarvoor zal de schuldenaar twee stappen moeten doorlopen.

Allereerst zal de schuldenaar met de wederpartij in gesprek moeten treden en de wederpartij een voorstel moeten doen om de overeenkomst te wijzigen of beëindigen. De schuldenaar kan in geval van een (te) zware huurlast bijvoorbeeld een huurverlaging voorstellen. Komen partijen er gezamenlijk niet uit en wijst de wederpartij het voorstel van de schuldenaar af, dan kan de schuldenaar overgaan tot de tweede stap: het indienen van een verzoek om toestemming voor de eenzijdige opzegging van de (huur)overeenkomst bij de rechter. Dit verzoek dient de schuldenaar tegelijkertijd met zijn verzoek om homologatie van het akkoord in. Indien de rechter het akkoord homologeert, kan de rechter ook de toestemming geven om de lopende overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

De wederpartij heeft in het geval van eenzijdige opzegging recht op vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt. Deze toekomstige vordering tot schadevergoeding kan door de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige in het akkoord en de herstructurering worden meegenomen. Hierdoor wordt de wederpartij een stemgerechtigde schuldeiser en verkrijgt zij het recht om over het akkoord te stemmen. Zij verkrijgt dan ook het recht om de rechter te vragen het verzoek tot homologatie van het akkoord (en daarmee indirect dus het verzoek om toestemming voor eenzijdige opzegging) af te wijzen.

De WHOA is nu ruim twee jaar van kracht. Tot nu toe zijn er slechts 3 uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl waarin de rechter de toestemming voor eenzijdige opzegging heeft verleend. Het verzoek om toestemming werd in 3 andere gevallen samen met het verzoek om homologatie van het akkoord afgewezen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug