Het onderhands akkoord in de WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. Dergelijke afspraken worden in een zogenoemd onderhands akkoord vastgelegd. Dit onderhands akkoord kan aan de rechter ter bekrachtiging worden voorgelegd. Deze bekrachtiging wordt ook wel homologatie van het akkoord genoemd. Na de homologatie van het akkoord zijn alle betrokken  schuldeisers of aandeelhouders aan het akkoord gebonden.Het staat de schuldenaar vrij om te kiezen of hij een onderhands akkoord aanbiedt aan al zijn schuldeisers en aandeelhouders of dat hij zich beperkt tot een bepaalde groep. Het laatste geval kan de schuldenaar de kans bieden om met gebruikmaking van de besloten akkoordprocedure buiten faillissement in relatieve rust een akkoord tot stand te brengen en negatieve publiciteit over de ontstane financiële problemen en daarmee samenhangende nadelige consequenties te voorkomen. De rechten van schuldeisers en aandeelhouders die niet in de herstructurering betrokken worden blijven in dat geval onaangetast.

In beginsel kunnen in het onderhandse akkoord allerlei soorten wijzigingen van de rechten van betrokken schuldeisers en aandeelhouders worden opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een openstaande vordering op de schuldenaar zijn, een uitstel van betaling, waarbij de schuldenaar meer tijd krijgt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of een Debt-to-Equity-Swap, waarbij de vordering van een schuldeiser op de onderneming wordt omgezet in aandelen in de onderneming. Het is ook mogelijk, zoals het geval was bij de herstructurering van ADO Den Haag (Rechtbank Den Haag 25 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1450), om aandelen in te trekken en nieuwe aandelen aan een andere partij (een financier) uit te geven. Zoals in de vorige nieuwbrief uiteengezet, biedt de WHOA de schuldenaar ook de mogelijkheid om lopende overeenkomsten eenzijdig te beëindigen als de wederpartij niet instemt met een voorgestelde vrijwillige wijziging of beëindiging. Anders dan in het surséance akkoord kunnen in een onderhands akkoord ook wijzigingen worden opgenomen ten aanzien van de rechten van de preferente schuldeisers en schuldeisers met een zekerheidsrecht.

Ten opzichte van de rechten van bepaalde schuldeisers kan het onderhandse akkoord geen wijzigingen aanbrengen. Dit geldt onder andere voor rechten van werknemers die bij de schuldenaar in dienst zijn of vorderingen ter zake van reeds vervallen of in de toekomst tot uitkering komende termijnen van pensioen. Ook financiëlezekerheidsovereenkomsten en verrekenbedingen zoals bedoeld in artikel 7:51 BW kunnen met een onderhands akkoord niet aangetast worden.

Na de homologatie van het akkoord zijn alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders aan het akkoord gebonden, ook zij die niet of tegen het akkoord gestemd hebben. Het uitgangspunt is dat de betrokken schuldeisers en aandeelhouders niet in een aanmerkelijk slechtere positie mogen komen dan in geval van faillissement. Is dit wel het geval, dan kan de schuldeiser of aandeelhouder de rechter verzoeken de homologatie van het akkoord af te wijzen. Echter, een partij kan pas een afwijzingsverzoek indien, er door die partij tijdig tegen het akkoord is geprotesteerd, aldus artikel 383 lid 9 Fw.

Wilt u meer weten over de WHOA, over de mogelijkheden voor uw onderneming onder de WHOA of over uw positie als betrokken schuldeiser of aandeelhouder, dan kunt u contact met ons opnemen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug