Rapportageverplichting CO2-uitstoot

In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Een van de afspraken uit het akkoord is dat de jaarlijkse CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 moet worden verminderd met minimaal 1,5 megaton CO2. De afspraak is verder uitgewerkt in het besluit “CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit”.

Concreet moeten publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries en werkgevers met 100 of meer werknemers vanaf 1 januari 2024  jaarlijks gegevens bijhouden over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit. Werkgevers moeten voor het eerst op uiterlijk 30 juni 2025 de gegevens over 2024 aanleveren op een digitaal formulier. Het gaat om jaartotalen van:

  • het aantal gereisde kilometers;
  • de gebruikte vervoermiddelen; en
  • de gebruikte brandstof.

Indien de werkgever nog niet beschikt over een registratiesysteem waarmee de werkgebonden personenmobiliteit gemakkelijk is uit te lezen, zal de administratie aangepast moeten worden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking opgesteld met tips over een mogelijke inrichting. Deze is via deze link te raadplegen.

In Nederland bevinden zich ongeveer 8.000 bedrijven/organisaties met 100 of meer werknemers. In totaal werkt daar ruim 60% van alle werknemers.

Begin tijdig met de voorbereiding van de rapportage, in ieder geval vóór 1 januari 2024. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug