Wacht niet te lang met de start van het WHOA-traject

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. Deze afspraken worden in een zogenoemd onderhands akkoord vastgelegd. Indien niet alle schuldeisers met dit akkoord instemmen, kan het akkoord aan de rechter ter bekrachtiging worden voorgelegd. Wordt het akkoord door de rechter bekrachtigd, ook wel ‘homologatie’ genoemd, dan zijn ook de tegenstemmende schuldeisers aan het akkoord gebonden.

Een schuldenaar kan met behulp van de WHOA een dreigend faillissement afwenden, indien hij in de zogenaamde ‘WHOA-toestand’ verkeerd: een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. Dit is anders dan in een faillissementssituatie waarbij een schuldenaar in een toestand verkeert waarin hij is opgehouden zijn schulden te betalen. Een schuldenaar verkeert in de WHOA-toestand als hij nog wel in staat is om aan de lopende verplichtingen te voldoen, maar tegelijkertijd voorziet dat er geen realistisch perspectief bestaat om een toekomstig faillissement af te wenden als de schulden niet worden geherstructureerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een schuldenaar voorziet dat hij een lening, die over een half jaar of een jaar vervalt, niet zal kunnen terugbetalen.

Zodra de schuldenaar start met de voorbereidingen van een onderhands akkoord, deponeert hij een startverklaring bij de griffie van de rechtbank. Deponering van de startverklaring is kosteloos en kan door de schuldenaar zelf worden gedaan.

Het is belangrijk om op tijd te beginnen met de herstructurering van de schuld met behulp van de WHOA. Wanneer de onderneming haar lopende verplichtingen niet meer kan voldoen, is het te laat. Dit was het geval bij de herstructureringspoging van Big Bazar in de zomer van 2023. In april 2023 constateerde Big Bazar dat de omzetten van diverse winkels tegen vielen. Daarom waren er versneld diverse bezuinigingsprogramma’s in werking gezet. Vervolgens werd (pas) eind augustus 2023 met de voorbereiding van een onderhands akkoord gestart en een startverklaring gedeponeerd. Big Bazar had echter al grote betalingsachterstanden. Om tijdens de herstructurering aan haar lopende verplichtingen te voldoen, was Big Bazar in gesprek met drie financiers voor een werkkapitaalfinanciering van ruim €6 miljoen. Maar die onderhandelingen kwamen in het gedrang door diverse acties van schuldeisers, waaronder faillissementsaanvragen. Big Bazar verzocht daarom om afkondiging van een afkoelingsperiode van twee weken, waarbij zij stelde dat zij gedurende die twee weken de lopende verplichtingen zou kunnen voldoen uit de omzet. De rechtbank was daarvan niet overtuigd. Bovendien zou de akkoordprocedure niet binnen twee weken afgelopen zijn en zou verlenging van de afkoelingsperiode noodzakelijk zijn. Vooruitkijkend naar de periode na die twee weken, oordeelde de rechtbank dat het niet voldoende vast stond dat er voldoende geld beschikbaar zou zijn voor Big Bazar om aan haar lopende verplichtingen kunnen voldoen, ook al zou het Big Bazar lukken om de eerste kapitaal injectie te krijgen. De rechtbank wees het verzoek van Big Bazar daarom af. Big Bazar werd uiteindelijk op 26 september 2023 failliet verklaard.

Heeft een schuldeiser het faillissement van de onderneming aangevraagd dan is een succesvolle herstructurering van de onderneming overigens niet uitgesloten. Op rechtspraak.nl zijn zeker 6 uitspraken te vinden, waarbij ondanks een reeds door schuldeisers ingediende faillissementsaanvraag toch een onderhands akkoord door de rechter werd gehomologeerd en het dreigende faillissement werd afgewend.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug