Wetsvoorstel ‘Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen’

Op 15 januari 2024 is het wetsvoorstel ‘Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersonen om hun algemene vergaderingen volledig digitaal te laten plaatsvinden.

Onder huidig recht is het slechts mogelijk om algemene vergaderingen volledig in persoon, of, indien de statuten dat toestaan, deels in persoon en deels digitaal te laten plaatsvinden. In dat laatste geval is sprake van een hybride algemene vergadering, waarbij het voor de vergadergerechtigden toegestaan is om digitaal kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering, daarin het woord te voeren en hun stemrecht uit te oefenen.

Het wetsvoorstel introduceert de mogelijkheid om de algemene vergadering volledig digitaal te laten plaatsvinden. Van belang is dat vergadergerechtigden deel moeten kunnen nemen aan de vergadering met een “tweezijdig audiovisueel communicatiemiddel”, wat wil zeggen dat deelnemers aan de vergadering deel moeten nemen door middel van een beeld- en geluidsverbinding. Daarmee kunnen deelnemers onder meer geïdentificeerd worden en worden zij in de gelegenheid gesteld om direct deel te nemen aan de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen, hetgeen volgens het wetsvoorstel vereist is. Voor NV’s, BV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen geldt dat de mogelijkheid van een volledig digitale vergadering in de statuten van de rechtspersoon moet zijn opgenomen.

De datum waarop het wetsvoorstel in werking zal treden is nog niet bekend.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug