VERHOGING VAN GRENSBEDRAGEN JAARREKENINGEN

Op 13 maart j.l. is de algemene maatregel van bestuur (“AMvB”) die de verhoging van de grensbedragen voor onder meer de jaarrekeningcontrole regelt, inwerking getreden. Hiermee is Richtlijn 2013/34/EU van de Europese Commissie - welke op 19 oktober 2023 werd gepubliceerd - geïmplementeerd.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de AMvB zijn minder bedrijven verplicht een controle van hun jaarrekening door een accountant te laten uitvoeren en hoeven minder bedrijven een uitgebreide jaarrekening op te stellen en te publiceren.

Om te bepalen of een rechtspersoon verplicht is om haar jaarrekening te laten controleren en aan welke vereisten haar jaarrekening moet voldoen, is het van belang om vast te stellen in welke categorie deze rechtspersoon valt. Er zijn vier categorieën: micro, klein, middelgroot en groot. Een rechtspersoon valt in een bepaalde categorie indien aan ten minste twee van de drie in het onderstaande schema per categorie vermelde criteria (balanstotaal, netto-omzet en gemiddeld aantal werknemers) is voldaan. De grensbedragen die deze categorieën bepalen zijn met de inwerkingtreding van de AMvB met gemiddeld 25% verhoogd, hetgeen voortkomt uit het verwerken van de inflatie van de afgelopen tien jaar.

De bijgestelde grensbedragen zijn per categorie als volgt:

dd2

Er bestaat een controleplicht indien een rechtspersoon kwalificeert als middelgroot of groot, hetgeen het geval is indien de rechtspersoon voldoet aan tenminste twee van de volgende drie criteria:

  1. Balanstotaal van meer dan € 7.500.000;
  2. Netto-omzet van meer dan € 15.000.000;
  3. Gemiddeld 50 werknemers (of meer) gedurende het boekjaar.

In de richtlijn van de Europese Commissie is bepaald dat alle lidstaten de nieuwe drempelwaarden uiterlijk moeten laten ingaan vanaf het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2024. In lijn met de wens van het bedrijfsleven heeft de ministerraad echter bepaald dat – naar keuze van de onderneming – deze nieuwe drempelwaarden reeds mogen worden toegepast voor boekjaren die op of na 1 januari 2023 zijn aangevangen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug