Wet deponering in handelsregister langs elektronische weg is per 1 juli 2016 in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de Wet deponering in handelsregister langs elektronische weg in werking getreden. De wet voorziet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat bepaalde bescheiden zoals de jaarrekening, uitsluitend langs elektronische weg bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel via een uniforme standaard, namelijk Standard Business Reporting (SBR), mogen worden gedeponeerd.

De verplichting om de jaarrekening via SBR te deponeren zal gefaseerd worden ingevoerd. De verplichting zal allereerst voor micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen vanaf het boekjaar 2016 gelden. Voor middelgrote rechtspersonen gaat de verplichting in vanaf het boekjaar 2017. Grote rechtspersonen moeten vanaf boekjaar 2019 hun jaarrekening elektronisch deponeren. Beursgenoteerde ondernemingen vallen niet onder de regeling, omdat voor hen al op Europees niveau eisen worden gesteld aan de deponering van hun jaarrekeningen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug