Centraal aandeelhoudersregister

Voorstel van wet

Op 19 januari 2017 is een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend inzake de instelling van een centraal aandeelhoudersregister.

Doel

Met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister wordt beoogd een beter zicht te krijgen op wie de aandeelhouders van vennootschappen zijn. Daarnaast blijkt in de praktijk dat het fysieke aandeelhoudersregister, dat nu ten kantore van de vennootschap ligt, vaak onvindbaar is of de gegevens niet up to date zijn. De wetgever wil graag bereiken dat deze gegevens betrouwbaarder worden.

Hoe wordt dit doel bereikt?

Om een beter zicht te krijgen op wie de aandeelhouders zijn, kan het centraal aandeelhoudersregister onder de nieuwe wetgeving onder andere ingezien worden door autoriteiten ten behoeve van de uitvoerig van hun wettelijke taken op het gebied van controle, toezicht, handhaving en opsporing.

Om meer transparantie en grotere betrouwbaarheid te bereiken, zal het centraal aandeelhoudersregister door de notaris elektronisch worden bijgewerkt, op basis van de door de notaris verleden notariële akten.

Onder de huidige wetgeving zijn bestuurders van een besloten vennootschap of een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap verplicht een aandeelhoudersregister bij te houden.

Aandachtspunten

Naast de autoriteiten kan het centraal aandeelhoudersregister onder andere ook worden ingezien door (i) notarissen en (ii) aandeelhouders, vruchtgebruikers of pandhouders, de laatste groep alleen voor zover het eigen gegevens betreft.

De privacy van aandeelhouders blijft beschermd, doordat de informatie alleen beschikbaar is voor de betrokkenen zelf en eerdergenoemde publieke diensten en notarissen, die een geheimhoudingsplicht hebben. De bestaande wettelijke regels van bescherming van persoonsgegevens moeten daarbij in acht worden genomen.

De totstandkoming van het centraal aandeelhoudersregister zal voor bestuurders en aandeelhouders niet tot extra wettelijke verplichten of informatieverplichtingen leiden, aangezien de notaris verantwoordelijk wordt voor het inschrijven van deze gegevens.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug