Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“Wet DBA”) in werking getreden. Door de invoering van deze wet is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. De zogeheten VAR-verklaring diende als hulpmiddel voor de beoordeling of er al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie, maar bood in de praktijk weinig rechtszekerheid aan opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Onder de wet DBA zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer. In plaats van een VAR-verklaring kunnen opdrachtnemers en opdrachtgevers gebruikmaken van een modelovereenkomst. Voorts kunnen partijen zelf opgestelde opdrachtovereenkomsten aan de Belastingdienst ter goedkeuring voorleggen. Indien men van één van deze twee mogelijkheden gebruikmaakt, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen af te dragen. Dit is slechts anders indien de praktijk afwijkt van de inhoud van de goedgekeurde overeenkomst.

Indien de Belastingdienst achteraf stelt dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, dan moet de opdrachtgever met terugwerkende kracht alsnog loonheffing en premies sociale zekerheid betalen. Verder kan de Belastingdienst naast wettelijke rente een boete aan de opdrachtgever opleggen.

Echter, na de invoering van de Wet DBA werd duidelijk dat deze wetgeving niet aansluit bij de praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers en om die reden wordt de regelgeving herzien. De Belastingdienst zal derhalve tot in ieder geval 1 juli 2018 niet handhaven. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd niet geconfronteerd kunnen worden met naheffingen of boetes. Let wel, indien men opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid construeert of in stand laat dan kan de Belastingdienst wel optreden. Het gaat hierbij echter wel om ernstige gevallen waarbij men weet – of kan weten – dat er in feite sprake is van een dienstbetrekking. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug