Nieuwe Arbowetgeving vanaf juli 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (kort: Arbowet) gewijzigd. In de nieuwe Arbowet krijgen de werkgevers meer verplichtingen en de werknemers meer rechten. Daarnaast dient voor de aanstelling van een preventiemedewerker instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te worden gevraagd. Tijd dus om het personeelsreglement aan te passen aan de nieuwe Arbowetgeving.

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen vermeld.

  • Second opinion. Werknemers kunnen bij twijfel over de juistheid van het oordeel van de eigen bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen (bijvoorbeeld bij oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik).
  • Instemmingsrecht op de aanstelling preventiemedewerker. Elk bedrijf dient ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. De preventiemedewerker is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Per 1 juli 2017 is voor het aanstellen van de preventiemedewerker instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nodig.
  • Preventief consult. Een werknemer heeft het recht om zonder dat er sprake is van verzuim zelf een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen. De werkgever wordt door de bedrijfsarts niet geïnformeerd over het consult, tenzij de werknemer hier uitdrukkelijk om verzoekt. Iedere werknemer moet bekend zijn met het consultatierecht.
  • Bezoek werkplek. De werkgever wordt verplicht om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen de werkplekken te bezoeken.
  • Afspraken in basiscontracten. Per 1 juli 2017 worden minimumeisen gesteld waaraan het zogenoemde basiscontract tussen de arbodienst en de werkgever moet voldoen. In het basiscontract moet onder meer worden vermeld hoe de betrokkenheid is geregeld bij de begeleiding bij ziekte, de toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer, de toegang tot de bedrijfsarts inclusief second opinion, hoe de omgang is met onderzoeken en melding van beroepszieken, hoe de klachtenprocedure werkt en de uitvoering van de RI&E is geregeld.
  • Handhaving en toezicht. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt de bevoegdheid om werkgevers en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van deze regelgeving en het basiscontract.

 Heeft u behoefte aan nader advies of hulp bij aanpassen van het personeelsreglement neem dan contact met ons op. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug