Implementatie Vierde Anti-Witwasrichtlijn

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn financiële instellingen en professionele dienstverleners al geruime tijd verplicht bepaalde inlichtingen over hun cliënten te verzamelen en melding te doen van ongebruikelijke transacties aan de bevoegde instanties. Daarnaast moeten zij eveneens vaststellen wie de uiteindelijke belanghebbenden van de cliënten zijn.

Op 16 oktober is een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer voor de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn (kortheidshalve hierna: de “implementatiewet”), hetgeen zal leiden tot een aanpassing van de Wwft. De indiening van het wetsvoorstel is ietwat laat aangezien de richtlijn uiterlijk 26 juni 2017 geïmplementeerd had moeten zijn.

In dit wetsvoorstel ontbreekt vreemd genoeg ook een regeling voor de invoering van een centraal register voor uiteindelijk belanghebbenden van Nederlandse rechtspersonen (kortheidshalve hierna: “UBO-register”). De invoering van het UBO-register is immers een van de kernpunten van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijnen wordt gezien als een belangrijk middel om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

De memorie van toelichting bij het voorstel voor de implementatiewet meldt tussen neus en lippen door wel dat het UBO-register op een later - meer opportuun - moment separaat zal worden ingevoerd. Dit uitstel is misschien ook weer niet zo vreemd, als het wordt bezien in het licht van de zeer kritische reacties op het eerder dit jaar ter consultatie aangeboden concept voor een wet voor de invoering van het UBO-register. De staatssecretaris heeft in zijn brief van 12 september 2017 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal aangegeven er naar te streven om begin 2018 een concept wetsvoorstel voor het UBO-register aan de Tweede Kamer te sturen en de wet in de zomer van 2018 in te voeren.

Door de met het voorbereidende onderzoek van het wetsvoorstel belaste commissie van de Tweede Kamer is op 17 november een verslag uitgebracht met daarin een groot aantal vragen aan het kabinet over het wetsvoorstel, waaronder:

 • Waarom is er een apart wetsvoorstel inzake het UBO-register?
 • Wat zijn de verschillen tussen de EU-lidstaten inzake de implementatie van implementatiewet?
 • Waarom worden belangrijke begrippen, zoals het begrip uiteindelijk belanghebbende (ubo) en politiek prominente persoon (PEP) in lagere regelgeving geregeld?
 • Komen gevolmachtigden in het UBO-register?
 • Waarom is er gekozen voor een openbaar UBO-register?
 • Kan de definitie van het begrip ubo nader worden toegelicht en worden aangegeven wanneer iemand die geen aandelen of stemrechten heeft ubo is?
 • Kan er een uitzondering komen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals ook bij kerkgenootschappen is gebeurd?
 • Krijgen kamerleden straks met verscherpt cliëntenonderzoek onder de Wwft te maken, bijvoorbeeld als zij een bankrekening openen of hypotheek afsluiten?
 • Wat houdt de risicogebaseerde benadering van het cliëntenonderzoek in?
 • Kan het UBO-register via een trust of fonds voor gemene rekening worden ontweken?
 • Wat betekent het dat hoger leidinggevend personeel als ubo kan worden aangemerkt?
 • Wat is het verschil tussen ‘senior management’ en ‘hoger leidinggevend personeel’?
 • Wat zijn de gevolgen van het brengen van kopers van goederen onder de Wwft?
 • Kan de Wwft tot gevolg hebben (vanwege de ‘passende beheersmaatregelen’ die nodig zijn) dat bepaalde ondernemingsactiviteiten worden gestaakt, met bijvoorbeeld verlies van dienstverlening voor consumenten als gevolg?
 • Kan worden toegelicht hoe is voorkomen dat de nieuwe Wwft disproportionele gevolgen heeft voor kleine ondernemingen die onder de Wwft vallen?
 • Is er een privacy impact assessment uitgevoerd inzake de implementatie van implementatiewet in Nederland, die ook het UBO-register omvat?
 • Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens die worden uitgewisseld gewaarborgd?

Het wetsvoorstel voor de implementatiewet laat vooralsnog nog vrij veel vragen onbeantwoord.

Het wetsvoorstel voor het UBO-register laat vooralsnog op zich wachten.

Het blijft zodoende vooralsnog aardig spannend rond de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland!

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug