Het opstellen en publiceren van een jaarrekening - de groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW

Iedere rechtspersoon is verplicht een jaarrekening op te maken die voldoet aan de vereisten van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en deze te deponeren bij het handelsregister.

Ter voorkoming van zware administratieve lasten, kunnen rechtspersonen die onderdeel zijn van een concern onder bepaalde omstandigheden worden vrijgesteld van de vereisten in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de jaarrekening. Indien aan verschillende voorwaarden wordt voldaan, hoeft een vrijgestelde rechtspersoon alleen een vereenvoudigde jaarrekening op te stellen, waarbij de balans en de winst- en verliesrekening slechts de totalen van enkele hoofdcategorieën hoeven te vermelden en daarnaast is het niet vereist om deze jaarrekening te publiceren.

Om gebruik te kunnen maken van de hiervoor genoemde vrijstelling moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. alle aandeelhouders van de vrijgestelde rechtspersoon moeten instemmen met het opstellen van een vereenvoudigde jaarrekening. Deze instemming moet elk jaar opnieuw worden gegeven door alle aandeelhouders en moet bij het handelsregister worden gedeponeerd;
  2. de financiële gegevens van de vrijgestelde rechtspersoon worden door een andere rechtspersoon geconsolideerd in een geconsolideerde jaarrekening. Deze consoliderende rechtspersoon moet gevestigd zijn in een EU of EER lidstaat;
  3. deze geconsolideerde jaarrekening van de groepsmaatschappij moet bij het handelsregister worden gedeponeerd;
  4. een consoliderende groepsmaatschappij heeft zich aansprakelijk gesteld voor de schulden van de vrijgestelde rechtspersoon die uit rechtshandelingen voortvloeien door middel van een bij het handelsregister gedeponeerde verklaring (de “403 verklaring”).

De 403 verklaring kan voor een onbeperkt aantal jaren worden gebruikt. De aansprakelijkstelling kan worden ingetrokken door deponering van een verklaring bij het handelsregister. 

HEUSSEN adviseert en assisteert u graag bij het opstellen en deponeren van een 403 verklaring en instemmingsverklaring. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug