CONTRACTEREN NA BREXIT

Contracting post brexit

Brexit blijft de gemoederen bezig houden. Nog steeds bestaat er veel onzekerheid over het tijdstip waarop Brexit zal plaatsvinden en over de gevolgen van Brexit.

Juridisch gezien verandert er nogal wat na Brexit. Maar wat gaat Brexit in het bijzonder betekenen voor bestaande contracten en de partijen daarbij vanuit een Nederlands juridisch perspectief? Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies gaat veranderen op het gebied van contracten, maar dat uniformiteit, voorspelbaarheid en (rechts)zekerheid voor een deel verloren gaan, is wel te verwachten.

Brexit en bestaande contracten

Een contract gesloten vóór een definitieve Brexit is – en blijft – in beginsel bindend, tenzij partijen specifiek in het contract een bepaling hebben opgenomen omtrent ontbinding van het contract in het geval van een Brexit. Gezien de contractsvrijheid van partijen kunnen partijen hieromtrent van alles hebben geregeld.

Voor bestaande contracten bestaat geen gevaar dat de rechten en verplichtingen die zijn neergelegd in het contract door een Brexit verloren gaan. Het kan verstandig zijn voor partijen die op korte termijn (vóór de definitieve Brexit) nieuwe contracten willen sluiten, bepalingen op te nemen op grond waarvan een partij het contract kan ontbinden indien Brexit voor deze partij specifieke negatieve gevolgen heeft.

Voor reeds gesloten contracten zal het raadzaam zijn om te zijner tijd te bezien of aanpassing nodig is. Kwesties die in dit verband aandacht vragen betreffen onder meer de territoriale reikwijdte van contractvoorwaarden. Hierbij kan worden gedacht aan een territoriaal non-concurrentiebeding of territoriale afbakening bij distributie- of agentuurafspraken. Immers, indien dergelijke afspraken in het contract zijn neergelegd met als toepassingsgebied de Europese Unie, dan zal het Verenigd Koninkrijk daar ná Brexit niet meer onder vallen. Aanpassing van de bewoording van deze clausules zal dan noodzakelijk zijn.

Rechtsmacht, erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen en toepasselijk recht

Niet alleen over inhoudelijke afspraken in contracten, maar ook over toepasselijk recht, rechtsmacht en de tenuitvoerlegging van vonnissen bestaat onzekerheid. Wat betekent Brexit voor de twee belangrijke EU-verordeningen Brussel I-bis (inzake de bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken) en Rome I (inzake het toepasselijk recht op verbintenissen uit overeenkomsten)?

Op dit moment geven de verordeningen Brussel I-bis en Rome I zowel uniforme regels omtrent rechtsmacht, de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen en het toepasselijke recht binnen de Europese Unie voor lidstaten van de Europese Unie. Zijn er geen contractuele afspraken omtrent deze onderwerpen gemaakt, dan bepalen Brussel I-bis en Rome I welke rechter rechtsmacht heeft en welk recht van toepassing is. Na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, zullen beide verordeningen niet meer van toepassing zijn.

Na Brexit kan de rechter bij het bepalen van de rechtsmacht in gevallen waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken is een beroep doen op bestaande bilaterale en multilaterale verdragen. Bij de invoering van het EU-recht werden deze verdragen tussen lidstaten ‘overbodig’. Echter, nu Brexit doorgang gaat vinden, zullen deze oude verdragen weer ‘herleven’ tussen verdragspartijen als het Verenigd Koninkrijk het EU-recht niet meer zal toepassen. De rechter kan vervolgens deze ‘oude’ verdragsregels toepassen.

Het is derhalve raadzaam de bevoegde rechter en het toepasselijk recht contractueel duidelijk vast te leggen. Indien wordt gekozen voor het recht van een land dat lid blijft van de Europese Unie, biedt dat meer zekerheid bij geschillenbeslechting dan indien Engels recht (of het recht van een andere jurisdictie binnen het Verenigd Koninkrijk) wordt gekozen.

Productaansprakelijkheidsclausules in contracten

Na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal voor wat betreft productaansprakelijkheid de situatie veranderen als een contractspartij uit Nederland of enig andere lidstaat van de EER producten importeert uit het Verenigd Koninkrijk. Deze partij importeert immers dan niet langer een product van binnen de Europese Economische Ruimte, maar uit een land dat daar geen deel meer van uit maakt. Dit betekent dat bepaalde regels omtrent productaansprakelijkheid en schadeclaims zoals deze binnen de Europese Economische Ruimte gelden niet meer van toepassing zijn.

Om het risico van bepaalde schadeclaims te voorkomen, is het raadzaam om ‘schade door gebrek aan een product’ contractueel goed te regelen. Het is in dit verband aan te bevelen om in contracten met leveranciers uit het Verenigd Koninkrijk vrijwaringsclausules op te nemen.

Persoonsgegevens

Na Brexit zullen persoonsgegevens vooralsnog niet gedeeld mogen worden met het Verenigd Koninkrijk en contractuele afspraken die hiertoe verplichten kunnen niet worden nagekomen. De regels die nu van toepassing zijn op de uitwisseling van gegevens met derde landen, worden na Brexit van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, dat dan als “derde land” beschouwd zal worden.

Dit zou kunnen worden voorkomen indien de Europese Unie een zogenaamd adequaatheidsbesluit uitvaardigt voor het Verenigd Koninkrijk, waardoor gegevens doorgegeven kunnen worden zonder aanvullende waarborgen. Hiervoor zal het Verenigd Koninkrijk daarvoor eerst door de Europese Commissie moeten worden aangemerkt als “land met een passend beschermingsniveau”.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug