DETAILS TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (“NOW”) BEKEND

Het kabinet heeft de details van de NOW gepubliceerd. De NOW heeft als doel om werkgevers via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever gedurende drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten naar rato van de omzetdaling. Naar verwachting kan de subsidie vanaf 6 april 2020 worden aangevraagd. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Het ‘loonkosten’ begrip

De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling ziet ook op loonkosten voor werknemers met een flexibel contract en is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten van werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht bestaat, zoals werknemers met een nulurencontract. Werkgevers ontvangen een subsidie voor de laatstgenoemde groep werknemers als zij in dienst blijven en loon ontvangen gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Als loon wordt per werknemer maximaal € 9.538 per maand in aanmerking genomen. Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd door middel van een opslag voor werkgeverslasten van 30%.

Berekening van de tegemoetkoming

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over een periode van drie maanden waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen gedurende de gekozen periode van drie maanden. Voor het bepalen van de omzetdaling wordt de omzet in de gekozen periode vergeleken met 25% van de jaaromzet van 2019. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond wordt de omzetdaling op een afwijkende manier vastgesteld.

De subsidie wordt gebaseerd op het percentage van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% wordt een percentage van 90% van de totale loonsom uitbetaald. Als de omzetdaling lager is wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen in een groep geldt de omzetdaling op concernniveau. In beginsel hoeven buitenlandse rechtspersonen echter niet betrokken te worden bij de bepaling van de omzetdaling op concernniveau, indien deze geen werknemers in dienst hebben die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Voorwaarden

Er zijn een tweetal voorwaarden verbonden aan deelname aan de regeling. Allereerst heeft de werkgever een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt is gebaseerd op de loonsom over de maand januari 2020. Om werkgevers aan te sporen om de loonsom gelijk te houden, wordt de hoogte van de definitieve subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom in de gekozen periode van drie maanden is gedaald ten opzichte van de loonsom in januari 2020.

Daarnaast mag de werkgever in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indienen bij het UWV. Indien een dergelijk ontslag toch wordt aangevraagd wordt 150% van de loonsom van de betreffende werknemer in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de hoogte van de definitieve subsidie wordt gebaseerd.

Voorschot en bepaling van de definitieve subsidie

Nadat positief op de aanvraag is beslist zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze is berekend op basis van de verwachte omzetdaling. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

Eventuele verlenging van de noodmaatregel

De mogelijkheid om de noodmaatregel met drie maanden te verlengen wordt opengehouden. Daarover wordt uiterlijk op 31 mei 2020 besloten. Er kunnen dan wel nadere voorwaarden aan de regeling worden gesteld.

HEUSSEN kan u assisteren bij het aanvragen van een tegemoetkoming in de loonkosten op basis van de NOW. Voor vragen of meer informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de Corona Helpdesk (corona@heussen-law.nl / +31(0)20 312 2800).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug