M&A en Covid-19: Due diligence onderzoek in tijden van en na het coronavirus

De  coronacrisis heeft een grote impact op de fusies en overnames markt. Ondanks alle onzekerheden en moeilijkheden die deze tijd met zich brengt zijn er nog steeds partijen die overwegen om een onderneming te kopen of te verkopen. Private equity partijen met een goede cash positie zijn op zoek naar mogelijkheden terwijl een verkoper wellicht aan het overwegen is om (een deel van) de onderneming te verkopen om de opbrengsten van deze transactie aan te wenden voor het voortbestaan van de belangrijkste activiteiten.

Het uitvoeren van een gedegen due diligence onderzoek is één van de belangrijkste stappen in het transactieproces. Welke overwegingen zijn van belang bij het uitvoeren van een due diligence onderzoek in tijden van en na de coronacrisis?

Gezien de mogelijke grote gevolgen van de coronacrisis op een onderneming doet een koper er goed aan om uitgebreid onderzoek te doen naar deze gevolgen op de onderneming. Onder Nederlands recht heeft een verkoper een mededelingsplicht, als gevolg daarvan dient de verkoper ervoor te zorgen dat de data room informatie bevat met betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis op de onderneming.

Gedurende deze periode en nadien dienen partijen extra aandacht te besteden aan de volgende items:

  • Heeft het bestuur van de onderneming voldaan aan haar statutair en fiduciaire verplichtingen gedurende de coronacrisis en heeft het bestuur er alles aan gedaan om de belangen van de onderneming en haar stakeholders te dienen? Het is lastig om dit feitelijk te bepalen maar gedurende het due diligence onderzoek kan wel worden nagegaan of het bestuur voldoende maatregelen heeft genomen om te voldoen aan haar verplichtingen zoals het implementeren en onderhouden van een risicobeheersing- en controle systeem.
  • Heeft de vennootschap een risico-inventarisatie uitgevoerd waarbij de gevolgen van de coronacrisis op de (i) resultaten en liquiditeit van de onderneming, (ii) de logistieke keten van de onderneming, (iii) de resultaten van de vennootschap, en (iv) materiële transacties van de vennootschap in kaart zijn gebracht? 
  • Zijn alle besluiten van de organen van de onderneming genomen tijdens de coronacrisis in overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen genomen? Er dient te worden onderzocht of de statuten het toelaten om besluiten buiten vergadering te nemen en of aan alle formele vereisten zijn voldaan met betrekking tot de besluitvorming gedurende de coronacrisis.
  • Kan de onderneming (nog steeds) voldoen aan haar contractuele verplichtingen uit de materiële overeenkomsten? Kunnen de wederpartijen bij de materiële contracten voldoen aan hun contractuele verplichtingen?
  • Bevatten de materiële overeenkomsten clausules die partijen het recht geven om het contract te ontbinden of op te zeggen als gevolg van een tekortkoming of een force majeure?
  • Dekken de verzekeringen van de onderneming de schade als gevolg van de coronacrisis of wordt dit juist uitgesloten in de polissen?
  • Heeft de onderneming adequate procedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid van haar personeel geïmplementeerd? 
  • Is er nagedacht over de gevolgen van het thuiswerken van de werknemers op de licenties en de gegevensbescherming en heeft de onderneming maatregelen genomen om ervoor zorg te dragen dat er wordt voldaan aan alle contractuele en wettelijke eisen?

Heussen kan assisteren bij het due diligence onderzoek in tijden van en na de coronacrisis.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug