Verruiming van het concernbegrip in de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW heeft als doel om werkgevers via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever gedurende drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten naar rato van de omzetdaling.

Aanvankelijk bepaalde de NOW dat gekeken moest worden naar de omzetdaling op concernniveau als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit begrip nu verruimd. Dat betekent dat werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, toch aanspraak maakt op de NOW subsidie. Voor deze werkmaatschappijen gelden wel extra voorwaarden:

  1. Werkmaatschappijen dienen te verklaren dat over 2020 geen dividend of bonussen uitgekeerd worden of eigen aandelen terug gekocht worden tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  2. Werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers in dienst dienen een akkoord te hebben over werkbehoud met een vertegenwoordiging van werknemers.
  3. Er mag geen sprake zijn van een personeels-bv binnen het concern. Concerns met een personeel-bv dienen altijd uit te gaan van de omzetdaling op concernniveau, omdat de omzet en de inzet van het personeel samenkomen op dat niveau.
  4. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren normaal gesproken zouden worden uitgevoerd door de entiteit die de subsidie aanvraagt.
  5. Als werknemers van de werkmaatschappij gedurende de subsidie activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende omzet.
  6. Het transferpricing systeem zoals gehanteerd in de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020.
  7. Mutaties van voorraden worden aan de omzet toegerekend.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug