Algemeen overzicht van de Maatregelen van de Rechtspraak als gevolg van de uitbraak van Covid-19

De werkwijze van de Rechtspraak is inmiddels sterk aangepast. De maatregelen die de Rechtspraak heeft genomen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 zijn in het kort als volgt.

Algemene regeling zaaksbehandeling en tijdelijke regelingen

Het is inmiddels 6 weken geleden dat de Rechtspraak besloot om de deuren van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Zaken worden nog wel behandeld, maar op een afwijkende manier.

Algemene afwijkende regeling
De algemene regeling bevat algemene regels omtrent de aanwezigheid in de rechtszaal, mondelinge behandelingen van zaken, veilig mailen en overige zaken.

Uitgangspunt blijft dat er in principe geen zittingen plaatsvinden en er geen fysiek contact is met partijen. Er zal in beginsel telefonisch gehoord worden of van andere mogelijkheden, zoals Skype for Business, gebruik worden gemaakt. Schriftelijke procedures blijven, net als voorheen, zoveel mogelijk doorgang vinden.

Tijdelijk afwijkende regelingen
Elke sector/rechtsgebied heeft ook eigen tijdelijke afwijkende regelingen opgesteld en in werking gesteld. Voor civiele dagvaardingszaken geldt dat rechtbanken dus ook afwijken van de normale regels. De Rechtspraak heeft dan ook een "Tijdelijke afwijkende regeling voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken vanwege bijzondere omstandigheden door Corona-crisis" gepubliceerd. Dit document beschrijft onder meer hoe nieuwe zaken kunnen worden aangebracht en bepaalt dat alle rolzittingen in principe schriftelijk doorgang vinden. Alle schriftelijke handelingen, zoals het nemen van een conclusie van antwoord of akte, worden op de gebruikelijke manier ingediend.

Tot nader order zullen er geen mondelinge behandelingen in aanwezigheid van partijen plaatsvinden. Reeds geplande mondelinge behandelingen worden voorlopig aangehouden. De rechtbank zal partijen ook vragen of zij instemmen met een schriftelijke procedure in plaats van een mondelinge behandeling.

Vonnissen worden in beginsel wel uitgesproken en verzonden.

Urgente zaken
In afwijking van de tijdelijke regeling, zal de behandeling van zeer urgente zaken en overige urgente zaken zo veel als mogelijk doorgaan, schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding. Zeer urgente zaken zijn zaken waar een spoedige rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven. Onder zeer urgente zaken vallen onder andere spoed kort gedingen, deelgeschillen, voorlopige voorzieningen en spoed beslagrekesten en verzoeken tot verlenging van huurovereenkomsten. De rechter bepaalt of een zaak als zeer urgent aangemerkt kan worden en of de zitting moet doorgaan en – zo ja – op welke wijze. Onder overige urgente zaken vallen onder meer kort gedingen, rekesten ontslag statutair bestuurder, bezwaar- en beroepschriften in het kader van faillissementsbeslissingen en voorlopige voorzieningen binnen het kader van de bodemprocedure in hoger beroep. Op de site van de Rechtspraak zijn lijsten opgenomen van zaken die in de categorieën urgent of zeer urgent vallen.

Reguliere (nieuwe) zaken
Nieuwe, reguliere civiele zaken kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangebracht en ingeschreven. In die zaken zal, eveneens voor zover de beschikbare capaciteit dat toelaat, zoveel mogelijk schriftelijk, met in achtneming van alle (tijdelijke) regelingen, worden geprocedeerd.

Online zittingen en veilig mailen
De Rechtspraak wil de dagelijkse praktijk zoveel mogelijk door laten lopen, al dan niet via (digitale) hulpmiddelen. Daarom heeft de Rechtspraak als alternatief voor een fysieke behandeling gekozen voor online zittingen. Daarnaast heeft de Rechtspraak een beveiligd platform gelanceerd als alternatief voor het opsturen en indienen van (proces)stukken.

Online zittingen
Het doel van de Rechtspraak is om zo veel mogelijk zaken te laten doorgaan. De Raad voor de rechtspraak heeft daarvoor speciaal regelingen opgesteld om zulke zittingen online te houden via de Skype Web App.

Veilig mailen
Processtukken en berichten die normaal per post of per fax worden verstuurd, kunnen tijdelijk via het Veilig Mailen-systeem van de Rechtspraak verstuurd worden. Daarvoor heeft de Rechtspraak een beveiligd platform gelanceerd (ZIVVER). Via dit platform kunnen, naast de rechtbanken, advocaten, overige professionals, organisaties en burgers snel en eenvoudig documenten en berichten uitwisselen. Stukken die van een handtekening moeten zijn voorzien, moeten per post binnen 14 dagen nagestuurd worden.

Versoepeling van de maatregelen met ingang van 11 mei 2020
Vanaf 11 mei 2020 wordt het mogelijk om, daar waar dat noodzakelijk is, ook weer zittingen te houden met fysieke aanwezigheid van de betrokken partijen. Het zal echter gaan om een beperkt aantal zittingen waarbij de prioriteit zal liggen bij strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken en niet bij civiele zaken. Om fysieke aanwezigheid van de betrokken partijen mogelijk te maken, worden in alle gerechtsgebouwen zittingszalen zodanig ingericht dat op een verantwoorde manier zitting kan worden gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de “anderhalve meter afstand norm” en andere beperkende maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid. Aangezien de voorzieningen in dit kader per gerecht kunnen verschillen is het raadzaam om telkens de website van het betreffende gerecht te raadplegen voor de actuele informatie.

HEUSSEN kan u assisteren bij het op alternatieve wijze procederen. Voor vragen of meer informatie omtrent de (tijdelijke) maatregelen van de Rechtspraak kunt u contact opnemen met ons Corona Helpdesk team (corona@heussen-law.nl, +31(0)20 312 2800).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug