Update: Wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

 

In eerdere nieuwsberichten van 14 september 2020 en van 8 maart 2021 besteedde ik reeds aandacht aan het conceptwetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid. In het nieuwsbericht van 8 maart 2021 meldde ik dat de ministerraad op 18 december 2020 ermee had ingestemd om het conceptwetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden en dat het wetsvoorstel bij indiening daarvan bij de Tweede Kamer openbaar gemaakt zou worden.

 

Op 30 juni 2021 is het wetsvoorstel, onder de naam Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo), samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Uit het ingediende wetsvoorstel blijkt dat het conceptwetsvoorstel waar ik u eerder over berichtte op een aantal punten is gewijzigd. Ik zal hieronder de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel uiteen zetten.

 

Reikwijdte

De Wet Vifo is van toepassing op bepaalde daarin gespecificeerde verwervingsactiviteiten indien deze activiteiten betrekking hebben op:

 

  • een in Nederland gevestigde doelonderneming die gezien wordt als vitale aanbieder of als onderneming die actief is op het gebied van sensitieve technologie, welke verwervingsactiviteiten leiden tot het wijzigen van de zeggenschap in die onderneming (artikel 2 van het wetsvoorstel); of
  • een in Nederland gevestigde doelonderneming die actief is op het gebied van sensitieve technologie welke verwervingsactiviteiten leiden tot het verkrijgen of vergroten van significante invloed door een verwerver in die doelonderneming (artikel 3 van het wetsvoorstel).

 

Voor uitleg van de definitie van zeggenschap wordt aansluiting gezocht bij artikel 26 Mededingingswet, waarin staat dat onder zeggenschap wordt verstaan de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming. Artikel 4 van het wetsvoorstel zet uiteen in welke gevallen het verkrijgen of vergroten van significante invloed in een doelonderneming op het gebied van sensitieve technologie zich kan voordoen.

 

Vitale aanbieders en ondernemingen actief op het gebied van sensitieve technologie

Artikel 7 van het wetsvoorstel bevat een lijst van categorieën ondernemingen die als vitale aanbieders binnen bepaalde sectoren kunnen worden gezien, waaronder ondernemingen actief op het gebeid van transport van warmte, kernenergie, bankwezen, winbare energie en gasopslag. Artikel 8 van het wetsvoorstel bepaalt dat ‘sensitieve technologie’ militaire goederen omvat en zogenaamde ‘dual use’ produkten (produkten die voor zowel militaire als civiele doeleinden kunnen worden gebruikt) waarvan de uitvoer vergunningplichtig is. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen vitale aanbieders in andere sectoren onder de reikwijdte van de Wet Vifo worden gebracht en andere technologieën als sensitieve technologieën worden aangewezen.

 

Meldplicht en beoordeling

Ingevolge het wetsvoorstel vindt een verwervingsactiviteit niet plaats voordat de Minister van Economische Zaken en Klimaat (i) een mededeling heeft gedaan dat geen toetsingsbesluit is vereist, of (ii) een toetsingsbesluit heeft genomen. Artikel 11 van het wetsvoorstel legt aan de meldingsplichtigen (de verwerver en de doelonderneming) de plicht op om ieder voornemen tot het uitvoeren van een verwervingsactiviteit te melden. De Minister deelt binnen acht weken (met de mogelijkheid van uitstel met ten hoogste zes maanden) na ontvangst van de melding mede of een toetsingsbesluit vereist is. Een toetsingsbesluit is vereist indien een verwervingsactiviteit kan leiden tot een risico voor de nationale veiligheid. Bij de beoordeling of een verwervingsactiviteit kan leiden tot een risico voor de nationale veiligheid wordt onder meer rekening gehouden met:

 

  • de transparantie van de eigendomsstructuur en -verhoudingen van een verwerver;
  • sancties opgelegd aan de verwerver of aan een natuurlijk persoon, rechtspersoon of niet statelijke entiteit onder wiens invloed de verwerver staat; en
  • de veiligheidssituatie in het land waarvan de verwerver ingezetene is, de veiligheidssituatie in het land waar haar hoofdbestuur gevestigd is of de veiligheidssituatie in de omliggende landen.

 

Indien na toetsing blijkt dat de verwervingsactiviteit risico’s voor de nationale veiligheid met zich brengt, kan de Minister aan het toetsingsbesluit eisen stellen of voorschriften verbinden om die risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. In het uiterste geval kan de Minister een verwervingsactiviteit verbieden.

 

Indien de aan een verwervingsactiviteit verbonden eisen of voorschriften niet naar behoren worden uitgevoerd of nageleefd, worden de door een verwerver of doelonderneming middels de verwervingsactiviteit verworven rechten niet uitgeoefend, met uitzondering van het recht op opbrengsten van de onderneming, dividend en de ontvangst van uitkeringen uit de reserves.

 

Terugwerkende kracht

Zoals eerder besproken was het voornemen de wet met terugwerkende kracht vanaf 2 juni 2020 in werking te laten treden. Deze datum is in het wetsvoorstel aangepast naar 8 september 2020, de dag waarop het conceptwetsvoorstel ter consultatie werd aangeboden.

 

Het wetsvoorstel zal binnen een aantal maanden in de Tweede Kamer worden behandeld. Verwacht wordt dat de wet begin volgend jaar in werking zal treden.

 

Wij houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug