Privacy & Cookies

PRIVACYVERKLARING

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons advocatenkantoor en onze diensten. De bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website is belangrijk voor ons.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van HEUSSEN Advocaten & Notarissen. Zij is niet van toepassing op andere internetaanbiedingen waarnaar wij slechts via een link verwijzen.

Hier vindt u informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Om de functies en diensten van onze website te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij persoonlijke gegevens over u verzamelen. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij over u verzamelen, waarom dit nodig is en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1.       Verantwoordelijke en toepassingsgebied

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website:

Heussen B.V.
De Entree 139-141
1101 HE  AMSTERDAM 
Telefoon: +31 (0)20 312 2800 
Fax: +31 (0)20 312 2801 
E-mail: info@heussen-law.nl 

2.       Definitie

Volgens artikel 4, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) wordt onder "persoonsgegevens" verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

3.       Informatie gebruik

a)   Aard en omvang van de gegevensverwerking
  Bij het gebruik van deze website verzamelen wij technisch noodzakelijke gegevens, die onder andere automatisch naar onze server worden doorgestuurd:
  • IP-adres
• datum en tijdstip van het verzoek
• inhoud van het verzoek
• toegangsstatus/HTTP-statuscode
• browsertype
• taal en versie van de browsersoftware
• besturingssysteem
  Dit is technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen. Wij gebruiken de gegevens ook om de veiligheid en stabiliteit van onze website te waarborgen.
b)   Rechtsgrondslag
  De rechtsgrondslag voor het onderzoek is artikel 6, lid 1, onder f, AVG.
c)   Opslagtijd
  Als de bovenstaande gegevens niet meer nodig zijn om de website weer te geven, worden ze gewist.

4.       Gegevensverzameling, doel van de verwerking en rechtsgrondslag

a)   Aard en omvang van de gegevensverwerking
  Na aanvaarding van een mandaat verzamelen wij persoonlijke gegevens over u. Dit betreft:
  • voornaam en achternaam
• adres
• geboortedatum
• e-mailadres
• telefoonnummer
• betalingsgegevens
  Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om onze verplichtingen uit het contract met u na te komen.
b)   Rechtsgrondslag
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met u op grond van art. 6 lid 1 sub b AVG. Als u hiermee instemt, is de aanvullende rechtsgrondslag art. 6 lid 1 sub a AVG.
c)   Opslagduur
  Zodra de verwerkte data voor de uitoefening van de overeenkomst niet meer nodig zijn, worden deze gewist. Ook na het sluiten van de overeenkomst kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens op te slaan om te kunnen voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden indien dit wettelijk vereist is.

5.      Gebruik van cookies

We gebruiken zogenaamde Session ID's, waarmee verschillende zoekopdrachten uit de browser kunnen worden toegewezen aan een specifiek bezoek (sessie). Deze sessiecookies (tijdelijke cookies) worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.

6.       Rechten van de betrokken partijen

U hebt de volgende wettelijke rechten jegens ons met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
•   Recht op informatie
  U kunt vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. In dat geval kunt u informatie over deze persoonsgegevens opvragen, evenals verdere informatie, bijvoorbeeld over de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers en de geplande duur van de opslag of de criteria voor het bepalen van de duur.
Recht op correctie en aanvulling
  U kunt verzoeken om correctie van onjuiste gegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, kunt u verzoeken om aanvulling van onvolledige gegevens.
Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")
  U kunt de verwijdering opvragen voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden, als u de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming hebt ingetrokken of als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
Recht op verjaring van de verwerking
  U kunt om een beperking van de verwerking verzoeken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U hebt recht op de ontvangst van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat.
Recht van bezwaar
  U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
  Bij direct mail kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van deze reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover die met deze direct mail verband houden.
Recht op herroeping van uw toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking blijft hierdoor echter onaangetast.
U kunt ook te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevensverwerking niet in overeenstemming is met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

7.       Beveiliging van gegevens

Wij verbinden ons ertoe uw privésfeer te beschermen en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die regelmatig worden gecontroleerd en aangepast aan technologische vooruitgang. Hiertoe behoort onder andere het gebruik van erkende versleutelingsprocedures (SSL of TLS). Wij willen er echter op wijzen dat door de structuur van het Internet de regels van de gegevensbescherming en de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen mogelijk niet worden nageleefd door andere personen of instellingen buiten ons bevoegdheidsgebied. Vooral onversleuteld geopenbaarde gegevens - bijv. als dit per e-mail gebeurt - worden ook door derden gelezen. Wij hebben hier geen technische invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de door hem aan via versleuteling of op andere wijze ter beschikking gestelde gegevens tegen onjuist gebruik te beschermen.