5 juni 2023

Eerder duidelijkheid over de re-integratieverplichtingen van kleine en middelgrote werkgevers

Recent kondigde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschillende beoogde wetswijzigingen aan. Eén van de voorgestelde wetswijzigingen ziet op de mogelijkheid voor een kleine en middelgrote werkgever (tot en met 100 werknemers) om – na het eerste ziektejaar – in gezamenlijk overleg met zijn zieke werknemer over te gaan tot het afsluiten van de re-integratie in het eerste spoor, indien dit niet meer in de rede ligt. Concreet betekent dit dat de zieke werknemer in dat geval niet meer hoeft te worden begeleid door de werkgever bij het hervatten van de werkzaamheden binnen de huidige organisatie.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

3 april 2023

VONNISSEN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

Een uitgeprocedeerde dagvaardingsprocedure eindigt met een vonnis. Indien daar niet vrijwillig aan wordt voldaan, kan de deurwaarder het vonnis ten uitvoer leggen. De deurwaarder gaat dan over tot executie van het vonnis. Stelt de veroordeelde partij een gewoon rechtsmiddel (verzet, hoger beroep en cassatie) in, dan schorst dat de tenuitvoerlegging van het vonnis. Tenzij het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is verklaard, want dan schorst het instellen van een gewoon rechtsmiddel de tenuitvoerlegging van het vonnis niet. In de praktijk wordt een significant deel van de gewezen vonnissen uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Wat is het precies en wat zijn de (on)mogelijkheden wanneer een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard en de tenuitvoerlegging van het vonnis al is aangevangen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

13 maart 2023

Eenzijdige opzegging van lopende overeenkomsten onder de WHOA.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. De WHOA biedt verschillende instrumenten voor een effectieve herstructurering van de onderneming, zoals de eenzijdige opzegging van lopende overeenkomsten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

20 februari 2023

TIJDELIJKE WET COVID-19 DEELS VERVALLEN – DIGITAAL VERGADEREN DOOR ALGEMENE VERGADERING NOG MOGELIJK?

Op 1 februari 2023 zijn een aantal bepalingen van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna: Tijdelijke Wet) vervallen. Hierdoor zijn onder andere de voorzieningen voor rechtspersonen ten aanzien van (digitale) vergaderingen niet langer van kracht en vallen deze rechtspersonen terug op hetgeen in de wet en statuten is bepaald.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Martina F.M. Priekaar

Lees Meer

28 november 2022

Verbod op ipso facto-clausule onder de WHOA

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking getreden. De WHOA maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. De WHOA biedt in dat kader verschillende instrumenten om het proces te bevorderen en om de belangen van de verschillende betrokkenen te beschermen, zoals het verbod op de ipso facto-clausule.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief