17 november 2021

Europees Bankbeslag

Binnen de Europese Unie bestaat een aantal grensoverschrijdende procedures voor een efficiëntere en eenvoudigere geschilbeslechting en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen binnen de Europese Unie. Toch lijkt daar in het algemeen minder aandacht voor te bestaan dan voor de nationale procedures. Ten onrechte, want de Europese procedures dienen te worden beschouwd als een bijkomend en facultatief middel voor de schuldeiser, die de vrijheid blijft behouden om een andere procedure te volgen met het oog op het verkrijgen van een gelijkwaardige maatregel krachtens het nationale recht. Een aantal van de Europese procedures biedt voor een schuldeiser, die zich geconfronteerd ziet met een niet-betalende uit een andere lidstaat komende schuldenaar, interessante mogelijkheden. Ik zal u de komende periode meenemen in een reeks van “newsflashes” waar ik een aantal Europees Unierechtelijke procedures met u zal doornemen. Als eerste in deze reeks komt het Europees Bankbeslag aan de orde.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

4 november 2021

Wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding in de top van het Nederlandse bedrijfsleven aangenomen

Op 28 september jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het SER-advies Diversiteit in de top: tijd voor versnelling [1] en treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking. In het wetsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen beursgenoteerde vennootschappen en grote venootschappen[2]: voor de circa 100 beursgenoteerde vennootschappen zal een ingroeiquotum worden gehanteerd en voor de 5000 grote vennootschappen in Nederland zal in de toekomst een streefcijferregeling gelden. Het een en ander zal in het artikel kort worden toegelicht.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

22 september 2021

Update: Wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

In eerdere nieuwsberichten van 14 september 2020 en van 8 maart 2021 besteedde ik reeds aandacht aan het conceptwetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid. In het nieuwsbericht van 8 maart 2021 meldde ik dat de ministerraad op 18 december 2020 ermee had ingestemd om het conceptwetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden en dat het wetsvoorstel bij indiening daarvan bij de Tweede Kamer openbaar gemaakt zou worden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

20 september 2021

Werkgever mag (opeens?) naar vaccinatiestatus vragen

‘Natuurlijk mogen werkgevers vragen of je gevaccineerd bent’ , opperde minister De Jonge tijdens de laatste persconferentie. ‘Werkgever mag naar vaccinatiestatus vragen, vindt overheid opeens’, kopte de Volkskrant kort daarna.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

1 september 2021

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid verlengd tot 1 oktober 2021

Bij verlengingsbesluit van 27 juli 2021 is de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de "Tijdelijke Wet") verlengd tot 1 oktober 2021.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

2 augustus 2021

Arbeidsrechtelijke (wets-)wijzigingen en andere arbeidsrechtelijke ontwikkelingen per 1 juli 2021

Ook dit jaar is op 1 juli 2021 weer een aantal belangrijke (wets-)wijzigingen en andere ontwikkelingen van kracht gegaan op het gebied van arbeidsrecht. We hebben de belangrijkste hieronder uiteengezet.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

2 augustus 2021

Legislative amendments and other developments in the field of employment law as of 1 July 2021

On 1 July 2021 a number of important legislative changes and other developments in the field of employment law have entered into effect. We have set out the most important below.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

12 juli 2021

Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 28 juni jl. is door de Minister van Rechtsbescherming het voorontwerp van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ter consultatie aangeboden. Dit wetsontwerp beoogt tijdelijke wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door te voeren in de wettelijke regeling omtrent de zgn. turboliquidatie. De voorgestelde wijzigingen betreffen met name de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Thijs L. Butter

Lees Meer

5 juli 2021

Sandy van der Schaaf benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen

Per 1 juli 2021 is Sandy van der Schaaf benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen.

Sandy is als advocaat en Rechtsanwältin werkzaam in de Banking & Finance praktijk en geeft tevens leiding aan de German desk van het kantoor in Amsterdam.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

1 juli 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: “WBTR”) in werking getreden, met uitzondering van twee onderdelen van de WTBR die (om praktische redenen) op een nader te bepalen moment in werking zullen treden. In november 2020 publiceerden wij reeds een nieuwsbericht over de meest in het oog springende wijzigingen die de WBTR met zich mee brengt. Nu de WBTR in werking is getreden, roepen wij een aantal kernpunten in herinnering. Daarnaast bevat dit nieuwsbericht informatie over het toepasselijke overgangsrecht.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

4 juni 2021

De ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’: een invulling van het criterium ‘thuiswerken waar dat mogelijk is’

Thuiswerken waar dat mogelijk is. Dit is sinds het begin van de coronapandemie de nieuwe norm. Omdat veel onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer thuiswerken onmogelijk word geacht, heeft de overheid in de ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’ enkele criteria uitgewerkt om werkgevers te helpen bij de afweging.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief