13 mei 2020

Vanaf augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof deels betaald

Vorig jaar werd door de Europese Raad een richtlijn aangenomen betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het kabinet wil met deze maatregel het voor ouders makkelijker maken om hun eigen keuzes te maken als het gaat om de verhouding tussen werk en zorg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

6 mei 2020

Never waste a good crisis. Ook de corona-dip biedt kansen – M&A Magazine #1 2020

Suzanne Beijersbergen werd voor het zojuist gepubliceerde M&A Magazine geïnterviewd over de kansen na de corona crisis. Voor welk soort partijen biedt deze situatie juist kansen? Welke sectoren zullen er profiteren en welke innovaties komen juist in een stroomversnelling door de huidige situatie? 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

4 mei 2020

Algemeen overzicht van de Maatregelen van de Rechtspraak als gevolg van de uitbraak van Covid-19

Het is inmiddels 6 weken geleden dat de Rechtspraak besloot om de deuren van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Zaken worden nog wel behandeld, maar op een afwijkende manier. De maatregelen die de Rechtspraak heeft genomen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 zijn in het kort als volgt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

28 april 2020

Verruiming van het concernbegrip in de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Aanvankelijk bepaalde de NOW dat gekeken moest worden naar de omzetdaling op concernniveau als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit begrip nu verruimd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

7 april 2020

SPOEDWETGEVING VOOR HET HOUDEN VAN VIRTUELE ALGEMENE VERGADERINGEN OP KOMST

Op 3 april jl. heeft de ministerraad ingestemd met een noodwet, die het mogelijk zal maken voor alle rechtspersonen om een virtuele algemene vergadering te houden. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Thijs L. Butter

Lees Meer

6 april 2020

M&A en Covid-19: Due diligence onderzoek in tijden van en na het coronavirus

Het uitvoeren van een gedegen due diligence onderzoek is één van de belangrijkste stappen in het transactieproces. Welke overwegingen zijn van belang bij het uitvoeren van een due diligence onderzoek in tijden van en na de coronacrisis?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

6 april 2020

STAPPENPLAN AANVRAAG NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID (NOW)

Een stappenplan voor het aanvragen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Niels van Gelder

Lees Meer

3 april 2020

HERINNERING: VANAF 1 APRIL 2020 KAN BIJ HET UWV EEN COMPENSATIE WORDEN AANGEVRAAGD VOOR DE AAN EEN ZIEKE WERKNEMER BETAALDE WETTELIJKE TRANSITIEVERGOEDING

Indien de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer na de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken wordt beëindigd, dan heeft de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen voor deze aldus aan werknemers betaalde wettelijke transitievergoeding.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

3 april 2020

Commerciële contracten en de COVID-19 uitbraak: wanneer slaagt een beroep op overmacht?

Wat als u als gevolg van de coronacrisis niet kan voldoen aan uw contractuele verplichtingen, zoals het leveren van goederen aan uw klanten? Kunnen uw klanten op grond daarvan schadevergoeding van u vorderen, of kunt u een succesvol beroep doen op overmacht? En wat zijn de gevolgen indien een dergelijk beroep slaagt?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

2 april 2020

DETAILS TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (“NOW”) BEKEND

Het kabinet heeft 31 april de details van de NOW gepubliceerd. De NOW heeft als doel om werkgevers via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever gedurende drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten naar rato van de omzetdaling. Naar verwachting kan de subsidie vanaf 6 april 2020 worden aangevraagd. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

1 april 2020

M&A en COVID-19: Koopprijsmechanismen in tijden van het coronavirus

Ook binnen de Nederlandse M&A praktijk zijn de gevolgen van het coronavirus (Covid-19) merkbaar. De vraag die in dit artikel centraal staat is hoe de koper in deze tijd om moet gaan met de toekomstige onzekerheden die een crisis met zich brengt. Waar dient de koper extra op te letten, en zijn er manieren om de toekomstige onzekerheid voor de koper zoveel mogelijk in te perken?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

27 maart 2020

SANDY VAN DER SCHAAF CONTRIBUTED THE “NETHERLANDS” SECTION TO THE CRYPTOASSETS REPORT BY BURGES SALMON.

Sandy van der Schaaf, senior associate in our banking and finance practice has contributed the “Netherlands” section to the report ‘Cryptoassets: A UK and European perspective on the regulation of cryptoassets ’by Burges Salmon. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

27 maart 2020

Update met betrekking tot de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”)

De Belastingdienst heeft werkgevers die een beroep op de NOW willen doen opgeroepen om hun (maandelijkse) aangifte loonheffingen te versturen indien ze dit niet reeds gedaan hebben. De reden hiervoor is dat het UWV deze gegevens nodig heeft voor het verwerken van de NOW-aanvraag. Alleen als het UWV over de meest actuele gegevens uit uw aangifte loonheffingen beschikt, krijgt u als werkgever snel waar u recht op hebt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

26 maart 2020

COVID 19 - HEUSSEN informeert

Ons kantoor is momenteel niet toegankelijk voor het publiek, maar wij blijven onze advisering vanuit ons thuiskantoor en virtueel zoveel mogelijk in de gebruikelijke omvang, maar in ieder geval met dezelfde kwaliteit aanbieden. Uw vragen over het onderwerp "Corona en uw onderneming" hebben bijzondere prioriteit gekregen. U vindt actuele informatie op onze website. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Nils E.W. van Dijkman

Lees Meer

20 maart 2020

Nieuwe maatregelen ter bescherming van banen en economie in tijden van de coronacrisis

Op 17 maart 2020 presenteerde het kabinet het noodpakket voor banen en economie, met daarin vergaande maatregelen die als doel hebben “om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. 
In dit artikel geef ik een overzicht van de door het kabinet gepresenteerde maatregelen , waarbij ook kort wordt ingegaan op de inhoud van deze maatregelen en op de vraag voor wie deze maatregelen gelden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

18 maart 2020

NIET ZIEK MAAR TOCH AFWEZIG: IN HOEVERRE IS SPRAKE VAN EEN LOONDOORBETALINGSPLICHT INDIEN SPRAKE IS VAN AFWEZIGHEID IN VERBAND MET CORONA?

thermometer

Recente ontwikkelingen roepen de vraag op of en in hoeverre sprake is van een loondoorbetalingsplicht als de werknemer niét ziek is, maar toch niet op het werk wil of kan verschijnen. In het hiernavolgende zullen enkele situaties worden besproken, al dan niet met bijbehorende verlofvorm.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

18 maart 2020

INTRODUCTIE TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD: EEN AANZIENLIJKE VERLAGING LOONKOSTEN VAN DOOR CORONA GETROFFEN WERKGEVERS

crisis

Gisteravond kondigde de Nederlandse regering een nog uitgebreidere compensatieregeling aan. Als gevolg daarvan kunnen geen nieuwe aanvragen voor de werktijdverkorting meer worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen worden onder de nieuwe regeling afgehandeld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

3 maart 2020

Werkgevers kunnen besparen op loonkosten bij minder werk door coronavirus

mondkapje

Het coronavirus is door het kabinet aangemerkt als buitengewone omstandigheid die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus financiële problemen ondervinden een vergunning voor werktijdverkorting kunnen aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Door toepassing van de werktijdverkorting worden niet-gewerkte uren als WW-uitkering betaald door het UWV.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

2 maart 2020

Suzanne Beijersbergen op 1 in de top 10 van meest bij M&A transacties betrokken vrouwen

Suzanne Beijersbergen  was vorig jaar bij 19 deals betrokken en staat daarmee op 1 in de top 10 van vrouwelijke advocates die in 2019 het meest bij deals betrokken waren, aldus de lijst zoals gepubliceerd door de M&A Community. Volgens Suzanne is het vooral een teamprestatie, zie haar interview met Mr. Online.

Volgens de statistieken zijn er steeds meer vrouwen betrokken bij fusies en overnames. Suzanne gaf haar visie hierop aan de redactie van de M&A community.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne S. Beijersbergen

Lees Meer

24 februari 2020

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 28 januari 2020 het voorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) aangenomen. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Mandisa Benjamin

Lees Meer

28 januari 2020

HEUSSEN Introduces Labour Market in Balance Act to Chinese Enterprises

In the afternoon of 16 January, the second seminar series for the 10th anniversary of HEUSSEN China practice was kicked off in Amsterdam. Partner specialized in employment law, Nils van Dijkman, and associate, Sam van Well, together with Head of China Practice Wendy Liu introduced the main amendments of the new Labour Market in Balance Act (“WAB”) to the participating Chinese enterprises.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Liu

Lees Meer

21 januari 2020

De Hoge Raad spreekt zich uit over de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door de werkgever

Een werkgever kan de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers in beginsel op twee manieren eenzijdig (dus zonder instemming van de werknemer) wijzigen. Over de tweede optie - het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden door middel van een overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding - heeft de Hoge Raad zich recentelijk uitgesproken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

13 januari 2020

Uitleg van joint venture statuten: objectief of subjectief?

De statuten van een vennootschap vormen de grondregels van de vennootschap. In veel gevallen wordt bij het opmaken van de statuten de wettelijke tekst gevolgd, maar in andere gevallen wordt hier van afgeweken. Welke betekenis aan de bepalingen in statuten moet worden toegekend hangt af van de wijze waarop de bepaling moet worden uitgelegd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

13 januari 2020

MARTIJN KOOT AND SANDY VAN DER SCHAAF CONTRIBUTED THE "THE NETHERLANDS" CHAPTER TO THE SIXTH EDITION OF THE ACQUISITION AND LEVERAGED FINANCE REVIEW

The Acquisition and Leveraged Finance Review, one of the guides of The Law Reviews, published by Law Business Research Limited, provides a business-focused legal analysis of and insight in the acquisition and leveraged finance practice in key jurisdictions worldwide. Martijn Koot, partner in our banking and finance practice and in our corporate law practice and Sandy van der Schaaf, senior associate in our banking and finance practice contributed the “The Netherlands” chapter to the sixth edition of The Acquisition and Leveraged Finance Review.

Further information as PDF

Lees Meer

8 januari 2020

De verliezer betaalt (alles?)

Een veelvoorkomende vraag – zeker in de internationale commerciële praktijk – is hoe in Nederland omgegaan wordt met de kosten van een procedure. Anders gezegd: welke kosten kan de winnaar van een procedure verhalen op de verliezer?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

27 december 2019

Wetsvoorstel invoering UBO-register aangenomen door de Tweede Kamer

Op 10 december jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register (het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten”). Inwerkingtreding van de wet kan echter pas plaatsvinden na goedkeuring van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, waar het momenteel nog in behandeling is. De oorspronkelijk geplande inwerkingtreding van begin januari 2020 zal daarom niet worden gehaald. Naar verwachting zal het UBO-register in het voorjaar van 2020 worden ingevoerd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

24 december 2019

HEUSSEN ADVISEERT ANTICIMEX BIJ OVERNAME VAN DE ONGEDIERTEBESTRIJDINGSACTIVITEITEN VAN SGS PEST CONTROL AND FUMIGATIONS.

HEUSSEN heeft Anticimex bijgestaan bij de overname van de ongediertebestrijdingsactiviteiten van SGS Pest Control and Fumigations in Nederland, België en Luxemburg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

23 december 2019

Werkgevers opgelet: betaal per 1 januari 2020 een lagere WW-premie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de maatregelen is een WW-premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent, kort gezegd, dat een werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie betaalt over het loon van een werknemer met een vast contract en een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

16 december 2019

HEUSSEN organized an “Investment in the Netherlands and Cross-border M&A Seminar” for a Shanghai Delegation

HEUSSEN was honored to be able to share information and experience on investment in the Netherlands and cross-border M&A with companies and friends from Shanghai.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Liu

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief