6 november 2023

Proceskosten: Hoe werkt het?

Proceskosten kunnen onderwerp van discussie zijn in een juridische procedure. Maar wat zijn proceskosten nu eigenlijk en hoe worden ze verdeeld in een complexe juridische procedure? Eerder schreef Luuk Rietveld al een bericht over Zekerheidstelling door buitenlandse partijen. Daarin werd de proceskostenveroordeling al ingeleid. Met dit bericht wordt daarop dieper ingegaan.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

3 oktober 2023

WETSVOORSTEL DIGITALE OPRICHTING BV TREEDT IN WERKING

Vanaf 1 januari 2024 zal het in Nederland mogelijk zijn om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“BV”) langs elektronische weg op te richten. De wet die dit mogelijk maakt vloeit voort uit een Europese Richtlijn welke uiterlijk op 1 augustus 2022 in Nederland geïmplementeerd had moeten zijn, maar zoals wel vaker heeft Nederland deze deadline niet gehaald.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Martina F.M. Priekaar

Lees Meer

19 september 2023

HEUSSEN ranked in the IFLR1000 once again

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in two practice areas in the IFLR1000 2023 edition and that its Banking & Finance partner and Head of German Desk Sandy van der Schaaf has been ranked as a Rising Star partner. IFLR1000 is a guide to the world’s leading financial and corporate law firms and is focused on benchmarking law firms and lawyers on the basis of financial and corporate transactional work.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

14 augustus 2023

Wetsvoorstel tot aanpassing van de geschillenregeling voor aandeelhouders

Op 21 april 2023 is het wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure (het “Wetsvoorstel Wagevoe”) ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Op 28 juni 2023 heeft dit orgaan zijn advies daarover uitgebracht. Hieronder worden de – voor de praktijk – belangrijkste punten uit het Wetsvoorstel Wagevoe ten aanzien van de geschillenregeling besproken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rick J. Dijksterhuis

Lees Meer

11 augustus 2023

Implementatiewet Europese Mobiliteitsrichtlijn treedt in werking

Op 1 september 2023 zal de Wet Implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking treden (de “Implementatiewet”). Deze wet ziet op de implementatie van de Europese Richtlijn (EU) 2019/2121 (de “Mobiliteitsrichtlijn”) die op 1 januari 2020 in werking is getreden en reeds op 31 januari 2023 had moeten zijn omgezet in nationale wetgeving. De Mobiliteitsrichtlijn heeft ten doel het bevorderen van de vrijheid tot vestiging van kapitaalvennootschappen binnen de Europese Unie (“EU”), terwijl tevens de rechten van belanghebbenden worden versterkt. Dit wordt bewerkstelligd door nieuwe regels voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen te introduceren en de reeds bestaande regels omtrent grensoverschrijdende fusies aan te passen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Willem Engels

Lees Meer

24 juli 2023

Rapportageverplichting CO2-uitstoot

In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Een van de afspraken uit het akkoord is dat de jaarlijkse CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 moet worden verminderd met minimaal 1,5 megaton CO2. De afspraak is verder uitgewerkt in het besluit “CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit”. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

18 juli 2023

Het onderhands akkoord in de WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. Dergelijke afspraken worden in een zogenoemd onderhands akkoord vastgelegd. Dit onderhands akkoord kan aan de rechter ter bekrachtiging worden voorgelegd. Deze bekrachtiging wordt ook wel homologatie van het akkoord genoemd. Na de homologatie van het akkoord zijn alle betrokken  schuldeisers of aandeelhouders aan het akkoord gebonden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

12 juli 2023

Upcoming Seminar | Dutch litigation: several things to know and practical tips for Chinese companies in case of disputes in the Netherlands

On September 7, 2023, at 16:00, HEUSSEN will hold a seminar on how to deal with legal disputes that Chinese companies in the Netherlands may face. Herman Ruiter, Luuk Rietveld and Dr. Yihua Chen will discuss the Dutch court system and litigation. In addition, the seminar will also explore the Dutch litigation procedures and enforcement of court judgments, alternative dispute resolution methods, and how Chinese companies in the Netherlands can better protect their interests and mitigate their legal risks. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Dr. Yihua Chen LL.M.

Lees Meer

5 juni 2023

Eerder duidelijkheid over de re-integratieverplichtingen van kleine en middelgrote werkgevers

Recent kondigde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschillende beoogde wetswijzigingen aan. Eén van de voorgestelde wetswijzigingen ziet op de mogelijkheid voor een kleine en middelgrote werkgever (tot en met 100 werknemers) om – na het eerste ziektejaar – in gezamenlijk overleg met zijn zieke werknemer over te gaan tot het afsluiten van de re-integratie in het eerste spoor, indien dit niet meer in de rede ligt. Concreet betekent dit dat de zieke werknemer in dat geval niet meer hoeft te worden begeleid door de werkgever bij het hervatten van de werkzaamheden binnen de huidige organisatie.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

3 april 2023

VONNISSEN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

Een uitgeprocedeerde dagvaardingsprocedure eindigt met een vonnis. Indien daar niet vrijwillig aan wordt voldaan, kan de deurwaarder het vonnis ten uitvoer leggen. De deurwaarder gaat dan over tot executie van het vonnis. Stelt de veroordeelde partij een gewoon rechtsmiddel (verzet, hoger beroep en cassatie) in, dan schorst dat de tenuitvoerlegging van het vonnis. Tenzij het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ is verklaard, want dan schorst het instellen van een gewoon rechtsmiddel de tenuitvoerlegging van het vonnis niet. In de praktijk wordt een significant deel van de gewezen vonnissen uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Wat is het precies en wat zijn de (on)mogelijkheden wanneer een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard en de tenuitvoerlegging van het vonnis al is aangevangen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

13 maart 2023

Eenzijdige opzegging van lopende overeenkomsten onder de WHOA.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. De WHOA biedt verschillende instrumenten voor een effectieve herstructurering van de onderneming, zoals de eenzijdige opzegging van lopende overeenkomsten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

20 februari 2023

TIJDELIJKE WET COVID-19 DEELS VERVALLEN – DIGITAAL VERGADEREN DOOR ALGEMENE VERGADERING NOG MOGELIJK?

Op 1 februari 2023 zijn een aantal bepalingen van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna: Tijdelijke Wet) vervallen. Hierdoor zijn onder andere de voorzieningen voor rechtspersonen ten aanzien van (digitale) vergaderingen niet langer van kracht en vallen deze rechtspersonen terug op hetgeen in de wet en statuten is bepaald.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Martina F.M. Priekaar

Lees Meer

28 november 2022

Verbod op ipso facto-clausule onder de WHOA

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking getreden. De WHOA maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. De WHOA biedt in dat kader verschillende instrumenten om het proces te bevorderen en om de belangen van de verschillende betrokkenen te beschermen, zoals het verbod op de ipso facto-clausule.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

3 november 2022

Ziek door te hoge werkdruk: recht op schadevergoeding?

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 september 2022 aan een werkneemster met een burn-out een schadevergoeding toegekend ter hoogte van EUR 28.155,36 bruto. De werkneemster in kwestie was sinds 1 september 2007 als verzorgende werkzaam in een woonzorgcentrum voor ouderen waar zij, uitsluitend/voornamelijk gedurende de nachtelijke uren, zorgtaken verrichtte. Deze zorgtaken verrichtte zij aanvankelijk samen met een zorghulp. Vanaf juni 2016 diende zij deze zorgtaken alleen te verrichten, zonder zorghulp. Door de hieruit voortvloeiende hoge werkdruk werd de werkneemster ziek. Hervatting van de eigen werkzaamheden bleek niet mogelijk. Na 104 weken ziekte heeft de werkgever toestemming verzocht en verkregen (van het UWV) voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is na opzegging op 1 november 2021 geëindigd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

27 september 2022

HEUSSEN RANKED IN THE IFLR1000 ONCE AGAIN

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in two practice areas in the IFLR1000 2022 edition. IFLR1000 is a guide to the world’s leading financial and corporate law firms and is focused on benchmarking law firms and lawyers on the basis of financial and corporate transactional work.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

5 september 2022

Zekerheidstelling door buitenlandse partijen

Een proces eindigt meestal met een veroordeling in de proceskosten. De “verliezer” van de zaak is degene die deze proceskosten zou moeten betalen. Wanneer in een procedure met twee Nederlandse partijen een (proceskosten)veroordeling wordt uitgesproken, vormt het ten uitvoer leggen van het vonnis – en daarmee ook het betaald krijgen van de proceskostenveroordeling – zelden problemen (tenzij de wederpartij geen verhaal biedt). Het wordt een ander verhaal wanneer de veroordeelde partij gevestigd is in het buitenland. Als een partij uit een land waarmee Nederland geen executieverdragen of andere regelingen heeft, wordt veroordeeld door een gerechtelijke instelling in Nederland, wil dat nog wel eens tenuitvoerleggingsproblemen met zich meebrengen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

16 augustus 2022

Update: Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

In een aantal eerdere nieuwberichten heb ik aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (de Wet Vifo). In mijn nieuwsbericht van 22 september 2021 meldde ik dat de Wet Vifo, samen met de memorie van toelichting, op 30 juni 2021 was ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 april 2022 is de Wet Vifo door de Tweede Kamer aangenomen en op 17 mei 2022 is de Wet Vifo aangenomen door de Eerste Kamer.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

8 augustus 2022

(Gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Door deze regeling kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst voortaan 9 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) betaald opnemen. Voorwaarde is wel dat het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

20 juli 2022

Wetsvoorstel werken waar je wilt aangenomen door de Tweede Kamer

De politieke partijen D66 en Groenlinks hebben op 27 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ ingediend. Dit wetsvoorstel is nu door de Tweede Kamer aangenomen. Met het wetsvoorstel wordt beoogd werknemers zo goed mogelijk faciliteren om (gedeeltelijk) thuiswerken af te kunnen dwingen. Uit onderzoek is immers gebleken dat een meerderheid van de thuiswerkers het thuiswerken tijdens de coronacrisis als prettig heeft ervaren, terwijl er nog steeds werkgevers zijn die hun werknemers naar kantoor laten komen, ondanks dat thuiswerken een optie is.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

4 juli 2022

Uitbreiding informatieplicht bij aanvang van de arbeidsovereenkomst

Op 20 juni 2019 is de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“de richtlijn”) vastgesteld. Aangezien de richtlijn uiterlijk 1 augustus 2022 onderdeel moet uitmaken van het Nederlandse rechtssysteem is vorig jaar een wetsvoorstel ingediend. Het wetsvoorstel is op 21 juni 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. Op grond van deze nieuwe wet wordt de al bestaande niet-limitatieve lijst met onderwerpen waarover de werkgever de werknemer schriftelijk of elektronisch dient te informeren uitgebreid.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

27 juni 2022

Mag een werkgever een ongelijke salarisverhoging doorvoeren voor werknemers die hetzelfde werk verrichten?

Volgens een uitspraak van het Hof Den Bosch van 29 maart 2022 kon deze vraag in de onderhavige procedure bevestigend worden beantwoord.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

13 juni 2022

HEUSSEN RANKED IN THE LEGAL 500 ONCE AGAIN

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in three practice areas in The Legal 500 EMEA 2022 edition. The Legal 500 is a leading independent international legal directory providing information on law firms across the globe on the basis of comprehensive research and client feedback every year.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

12 mei 2022

TIM SCHREUDERS AND RENS BERREVOETS CONTRIBUTED TO THE FIFTH EDITION OF LEXOLOGY GETTING THE DEAL THROUGH – JOINT VENTURES

Lexology Getting The Deal Through provides international expert analysis in key areas of law, practice and regulation for corporate counsel, cross-border legal practitioners, and company directors and officers. Throughout the fifth edition of Joint Ventures and following the Lexology Getting The Deal Through format, the same key questions are answered by leading practitioners in each of the jurisdictions featured.

Lees Meer

5 april 2022

WHOA: Preventieve herstructurering in Nederland

Inmiddels is meer dan een jaar geleden de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking getreden. Deze wet maakt het voor een onderneming die in financieel zwaar weer verkeert makkelijker om met haar schuldeisers en aandeelhouders rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken om haar schuldenlast te verlichten. De WHOA introduceert een preventieve herstructureringsprocedure, waarmee een faillissement inclusief de daarbij behorende negatieve gevolgen voorkomen worden. Sinds de invoering van de WHOA zijn er al 13 akkoorden door de rechter gehomologeerd en daarmee dreigende faillissementen afgewend.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Christina F.J. Oudakker

Lees Meer

14 maart 2022

Werkgevers opgelet: per 1 augustus 2022 is het nevenwerkzaamhedenbeding mogelijk nietig

Op 20 juni 2019 is de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“de richtlijn”) vastgesteld. In deze richtlijn staan onder andere minimumvereisten voor de arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheid om nevenwerkzaamheden te verrichten. In deze richtlijn staan onder andere minimumvereisten voor de arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheid om nevenwerkzaamheden te verrichten. Aangezien de richtlijn uiterlijk 1 augustus 2022 onderdeel moet uitmaken van het Nederlandse rechtssysteem is onlangs een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

2 maart 2022

Invoering van het UBO-register in Nederland

Op 27 september 2020 is in Nederland het UBO-register ingevoerd. De invoering van het UBO-register is gebaseerd op de implementatiewet op grond waarvan de Vierde en Vijfde Anti-witwasrichtlijn van de EU zijn omgezet in Nederlandse wetgeving (de Implementatiewet).

Lees Meer

28 februari 2022

FACTUURFRAUDE: VOORKOM DAT U DE PRIJS BETAALT

Factuurfraude is door de digitalisering een steeds prominentere vorm van criminaliteit. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 90% van de gedupeerden ook daadwerkelijk hun geld kwijt is: niets meer aan te doen dus. Of toch wel? In deze blog leggen we uit dat u als gedupeerde niet altijd met de eindrekening blijft zitten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

24 januari 2022

MARTIJN KOOT AND SANDY VAN DER SCHAAF CONTRIBUTED THE THE NETHERLANDS CHAPTER TO THE EIGHTH EDITION OF THE ACQUISTION AND LEVERAGED FINANCE REVIEW

The Acquisition and Leveraged Finance Review, one of the guides of The Law Reviews, published by Law Business Research Limited, provides a business-focused legal analysis of and insight in the acquisition and leveraged finance practice in key jurisdictions worldwide.

Lees Meer

20 januari 2022

HEUSSEN gaat samenwerken met Liesker Procesfinanciering

HEUSSEN gaat een strategische samenwerking aan met Liesker Procesfinanciering, marktleider in de Nederlandse rechtsmarkt op het gebied van procesfinanciering. Door middel van de samenwerking wordt cliënten van HEUSSEN de mogelijkheid geboden om een kansrijke rechtszaak te laten financieren door Liesker.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

20 januari 2022

Hoge Raad geeft duidelijkheid over huurprijsvermindering bij bedrijfspanden als gevolg van Coronamaatregelen

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de mogelijkheid van huurders van bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:290 BW om door middel van een beroep op grond van een onvoorziene omstandigheid als gevolg van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen aanspraak te maken op huurprijsvermindering.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

14 januari 2022

Nieuwe notaris HEUSSEN Advocaten & Notarissen

DSC 5304

Vanaf 1 januari 2022 is mr. Oscar W.J. Hoefnagels (1972) verbonden aan HEUSSEN Advocaten & Notarissen, waar hij leiding zal geven aan het notariaat. Oscar is gespecialiseerd in het (internationale) ondernemingsrecht en heeft meer dan 20 jaar ervaring, met name opgedaan bij een internationaal advocaten/notarissenkantoor. De kennis en ervaring van Oscar sluit naadloos aan bij de (internationale) ondernemingsrechtpraktijk van HEUSSEN. Oscar zal Juliëtte Schueler opvolgen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Oscar W.J. Hoefnagels

Lees Meer

17 november 2021

Europees Bankbeslag

Binnen de Europese Unie bestaat een aantal grensoverschrijdende procedures voor een efficiëntere en eenvoudigere geschilbeslechting en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen binnen de Europese Unie. Toch lijkt daar in het algemeen minder aandacht voor te bestaan dan voor de nationale procedures. Ten onrechte, want de Europese procedures dienen te worden beschouwd als een bijkomend en facultatief middel voor de schuldeiser, die de vrijheid blijft behouden om een andere procedure te volgen met het oog op het verkrijgen van een gelijkwaardige maatregel krachtens het nationale recht. Een aantal van de Europese procedures biedt voor een schuldeiser, die zich geconfronteerd ziet met een niet-betalende uit een andere lidstaat komende schuldenaar, interessante mogelijkheden. Ik zal u de komende periode meenemen in een reeks van “newsflashes” waar ik een aantal Europees Unierechtelijke procedures met u zal doornemen. Als eerste in deze reeks komt het Europees Bankbeslag aan de orde.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

4 november 2021

Wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding in de top van het Nederlandse bedrijfsleven aangenomen

Op 28 september jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het SER-advies Diversiteit in de top: tijd voor versnelling [1] en treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking. In het wetsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen beursgenoteerde vennootschappen en grote venootschappen[2]: voor de circa 100 beursgenoteerde vennootschappen zal een ingroeiquotum worden gehanteerd en voor de 5000 grote vennootschappen in Nederland zal in de toekomst een streefcijferregeling gelden. Het een en ander zal in het artikel kort worden toegelicht.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

22 september 2021

Update: Wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

In eerdere nieuwsberichten van 14 september 2020 en van 8 maart 2021 besteedde ik reeds aandacht aan het conceptwetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid. In het nieuwsbericht van 8 maart 2021 meldde ik dat de ministerraad op 18 december 2020 ermee had ingestemd om het conceptwetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden en dat het wetsvoorstel bij indiening daarvan bij de Tweede Kamer openbaar gemaakt zou worden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

20 september 2021

Werkgever mag (opeens?) naar vaccinatiestatus vragen

‘Natuurlijk mogen werkgevers vragen of je gevaccineerd bent’, opperde minister De Jonge tijdens de laatste persconferentie. ‘Werkgever mag naar vaccinatiestatus vragen, vindt overheid opeens’, kopte de Volkskrant kort daarna.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

1 september 2021

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid verlengd tot 1 oktober 2021

Bij verlengingsbesluit van 27 juli 2021 is de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de "Tijdelijke Wet") verlengd tot 1 oktober 2021.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

2 augustus 2021

Arbeidsrechtelijke (wets-)wijzigingen en andere arbeidsrechtelijke ontwikkelingen per 1 juli 2021

Ook dit jaar is op 1 juli 2021 weer een aantal belangrijke (wets-)wijzigingen en andere ontwikkelingen van kracht gegaan op het gebied van arbeidsrecht. We hebben de belangrijkste hieronder uiteengezet.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

12 juli 2021

Consultatie Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Op 28 juni jl. is door de Minister van Rechtsbescherming het voorontwerp van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ter consultatie aangeboden. Dit wetsontwerp beoogt tijdelijke wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door te voeren in de wettelijke regeling omtrent de zgn. turboliquidatie. De voorgestelde wijzigingen betreffen met name de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

5 juli 2021

Sandy van der Schaaf benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen

Per 1 juli 2021 is Sandy van der Schaaf benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen.

Sandy is als advocaat en Rechtsanwältin werkzaam in de Banking & Finance praktijk en geeft tevens leiding aan de German desk van het kantoor in Amsterdam.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

1 juli 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: “WBTR”) in werking getreden, met uitzondering van twee onderdelen van de WTBR die (om praktische redenen) op een nader te bepalen moment in werking zullen treden. In november 2020 publiceerden wij reeds een nieuwsbericht over de meest in het oog springende wijzigingen die de WBTR met zich mee brengt. Nu de WBTR in werking is getreden, roepen wij een aantal kernpunten in herinnering. Daarnaast bevat dit nieuwsbericht informatie over het toepasselijke overgangsrecht.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

4 juni 2021

De ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’: een invulling van het criterium ‘thuiswerken waar dat mogelijk is’

Thuiswerken waar dat mogelijk is. Dit is sinds het begin van de coronapandemie de nieuwe norm. Omdat veel onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer thuiswerken onmogelijk word geacht, heeft de overheid in de ‘Handreiking Algemene Criteria Thuiswerken’ enkele criteria uitgewerkt om werkgevers te helpen bij de afweging.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

7 mei 2021

Wijzigingen met betrekking tot de jaarrekeningvrijstelling als gevolg van de Brexit

Als gevolg van de Brexit is sinds 1 januari 2021 het Verenigd Koninkrijk (hierna “VK”) niet meer gebonden aan het Unierecht. In een eerder nieuwsbericht merkten we al op dat dit gevolgen kan hebben voor in het VK opgerichte rechtspersonen die hun werkzaamheden geheel in Nederland verrichten. De Brexit heeft daarnaast ook directe gevolgen voor Nederlandse rechtspersonen. Eén van die gevolgen is dat Nederlandse groepsmaatschappijen die behoren tot de groep van een rechtspersoon naar het recht van één van de jurisdicties van het VK (Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland) mogelijk niet langer gebruik kunnen maken van de jaarrekeningvrijstelling opgenomen in artikel 2:403 BW.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

30 april 2021

WETSVOORSTEL WIJZIGING VAN BOEK 6 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK IN VERBAND MET HET VERKORTEN VAN DE WETTELIJKE BETAALTERMIJN TOT 30 DAGEN

Op 16 maart 2021 is een wetsvoorstel voor een wijziging van artikel 6:119a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel regelt dat grote ondernemingen met mkb-ondernemingen (kleine zelfstandigen inbegrepen) geen langere betaaltermijnen kunnen overeenkomen dan 30 dagen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

23 april 2021

HEUSSEN RANKED IN THE LEGAL 500 ONCE AGAIN

2021 emea leading firm 2021

HEUSSEN is proud to announce that it has been ranked in three practice areas in The Legal 500 EMEA 2021 edition. According to the published testimonials, in addition to being 'incredibly practical, routinely finding unique solutions to overcome obstacles', HEUSSEN is identified as 'an internationally oriented law firm' with 'excellent partner involvement' and a 'hands-on approach'. Its foreign desks are considered 'unique' by clients.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

26 maart 2021

Het te verwachten arbeidsmarktbeleid in de nieuwe regeringsperiode

Op 17 maart 2021 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In de verkiezingsprogramma’s staat het arbeidsmarktbeleid hoog op de politieke agenda. Een aanzienlijk aantal van de plannen heeft betrekking op wijzigingen in het arbeidsrecht. Wat is daar de directe aanleiding van? En wat staat er in de arbeidsmarktplannen van de partijen die de kern zullen vormen van het nieuwe kabinet?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

24 maart 2021

HEUSSENS' Contribution to Lexology's Joint Ventures

Tim Schreuders (partner), Suzanne Beijersbergen (senior associate) and Rens Berrevoets (junior associate) of our Corporate/M&A practice group, have contributed the Netherlands chapter to the 2021 edition of Joint Ventures, one of the publications of Lexology – Getting The Deal Through.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

22 maart 2021

‘CHINESE KANTOREN IN AANTOCHT’

HEUSSEN's Of Counsel Bart Kasteleijn, werd deze maand geintervieuwd door het Advocatenblad voor hun rubriek 'Jublileum'. Bart Kasteleijn en Hedy Jak spraken over de opkomst van Chinese (advocaten)kantoren in Nederland. Lees hier het hele artikel.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Bart Kasteleijn

Lees Meer

22 maart 2021

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN PIDO KINDEROPVANG B.V.

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Pido Kinderopvang B.V. met twee opvanglocaties in Haren, Groningen. Met de overname breidt KidsFoundation haar activiteiten op het gebied van kinderopvang verder uit.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

17 maart 2021

Wetsvoorstel implementatie richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Op 18 februari 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud bij de Tweede Kamer ingediend. Het Wetsvoorstel regelt de implementatie van (i) Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG en (ii) Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten welke zal leiden tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

8 maart 2021

UPDATE: Wetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid

Op 14 september 2020 berichtte ik u middels een nieuwsbericht over onder meer over het wetsvoorstel Wet toetsing economie en nationale veiligheid, welke kort daarvoor, op 8 september 2020, ter internetconsultatie was aangeboden. In dit nieuwsbericht vat ik eerst het doel en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel samen waarna ik een update zal geven over de huidige stand van zaken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

1 februari 2021

MARTIJN KOOT AND SANDY VAN DER SCHAAF CONTRIBUTED THE "THE NETHERLANDS" CHAPTER TO THE SEVENTH EDITION OF THE ACQUISTION AND LEVERAGED FINANCE REVIEW

The Acquisition and Leveraged Finance Review, one of the guides of The Law Reviews, published by Law Business Research Limited, provides a business-focused legal analysis of and insight in the acquisition and leveraged finance practice in key jurisdictions worldwide. Martijn Koot, partner in our banking and finance practice and in our corporate law practice and Sandy van der Schaaf, senior associate in our banking and finance practice have contributed the “The Netherlands” chapter to the seventh edition of The Acquisition and Leveraged Finance Review.

Lees Meer

13 januari 2021

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is tijdelijk gewijzigd in verband met de bestrijding van COVID-19 op de arbeidsplaats

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staan regels met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het welzijn op de arbeidsplaats. Zo staan in artikel 3.2 algemene vereisten waaraan de arbeidsplaats moet voldoen. Deze vereisten worden in verband met de COVID-19 pandemie tijdelijk aangevuld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

3 december 2020

HEUSSEN adviseerde KidsFoundation bij de aankoop van Kinderopvang Hebbes B.V. en KOV Hebbes B.V.

kidsfoundation logo 3

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Kinderopvang Hebbes B.V. en KOV Hebbes B.V. met 12 opvanglocaties in Enschede. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

24 november 2020

WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN AANGENOMEN DOOR DE EERSTE KAMER

De Eerste Kamer heeft op 10 november 2020 het Wetsvoorstel bestuur en toezicht (WBT) aangenomen. De WBT beoogt, onder andere, de regelgeving voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen te uniformeren. 

Hierbij een kort overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

18 november 2020

HEUSSEN adviseerde KidsFoundation bij de aankoop van De Kleine Wereld B.V.

kidsfoundation logo 2

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van De Kleine Wereld B.V. met 6 opvanglocaties in Berkel-Enschot, Mierlo en Rijen. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

21 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 geldt nieuwe wetgeving voor franchiserelaties

De huidige Nederlandse wetgeving bevat geen (specifieke) regeling voor franchiseovereenkomsten. Daar komt binnenkort verandering in, als de Wet Franchise op 1 januari 2021 in werking treedt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

19 oktober 2020

NEEM DEEL AAN ONS WEBINAR OVER UITGAANDE INVESTERINGEN VAN CHINA NAAR BENELUX/EUROPA.

Lees meer over het webinar, geïnitieerd door de Inter-Pacific Bar Association, samen met advocaten van Heussen, Monard (België) en Fangben (China).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

12 oktober 2020

Wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen: advies van de bedrijfsarts wordt leidend

Werkgevers ervaren onzekerheid bij de RIV-toets. Werkgevers kunnen namelijk geconfronteerd worden met een loonsanctie, terwijl het advies van de bedrijfsarts altijd keurig is opgevolgd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

25 september 2020

Introduction of the UBO Register in the Netherlands

On 27 September 2020, a UBO register will be introduced in the Netherlands. The introduction of the UBO register is based on the implementation act pursuant to which the EU Fourth and Fifth Anti Money Laundering (AML) Directives are transposed into Dutch legislation. More detailed information on the UBO Register in the Netherlands is set out in our memo on the introduction of a UBO register in the Netherlands.

Lees Meer

14 september 2020

Buitenlandse directe investeringen in Nederland: Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen en de algemene investeringstoets

Op 22 juni 2020 is het wetsvoorstel Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen ingediend. Het doel van dit wetsvoorstel is het realiseren van alle noodzakelijke wettelijke maatregelen om op een effectieve wijze uitvoering te kunnen geven aan de verplichtingen van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot het vaststellen van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

14 september 2020

Inkrafttreten des Ausführungsgesetzes über die Registrierung von wirtschaftlich Berechtigten

Am 23. Juni 2020 wurde das Ausführungsgesetz über die Registrierung von wirtschaftlich Berechtigten und anderen juristischen Personen (das "Ausführungsgesetz") zur Einführung eines öffentlichen Registers für wirtschaftlich Berechtigte (das "UBO-Register") in den Niederlanden vom Senat verabschiedet. Die Einführung des UBO-Registers ergibt sich aus der Vierten und Fünften EU-Geldwäscherichtlinie, die mit dem Ausführungsgesetz in niederländische Gesetzgebung umgesetzt wird.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

3 september 2020

Inwerkingtreding Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten waarmee het UBO-register in Nederland wordt geïntroduceerd, is op 23 juni jl. door de Eerste Kamer aangenomen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

28 juli 2020

Hoge Raad geeft duidelijkheid over overdracht vorderingen door een bank aan een niet-bank

Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen waarin hij prejudiciële vragen van de rechtbank Amsterdam heeft beantwoord die voor de financieringspraktijk van groot belang zijn.

De prejudiciële vragen zijn gesteld in twee vergelijkbare procedures. In beide procedures heeft een bank vorderingen uit hoofde van zakelijke vastgoedleningen door middel van cessie aan een niet-bank overgedragen. De leningnemers betwisten de overdracht en hebben zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen niet kunnen worden overgedragen gelet op de persoonlijke relatie die zij met de bank hebben.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

24 juli 2020

EERSTE TOEWIJZING ONTBINDINGSVERZOEK I-GROND: HET STARTPUNT VOOR ONTBINDING OP BASIS VAN DE CUMULATIEGROND

Per 1 januari 2020 is met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een negende ontslaggrond toegevoegd aan de reeds bestaande limitatieve ontslaggronden. Deze i-grond, ook wel de cumulatiegrond genoemd, maakt een ontslag mogelijk als sprake is van twee of meer ontslaggronden die op zichzelf geen redelijke grond kunnen vormen voor een toewijzing van een ontbindingsverzoek. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

6 juli 2020

HEUSSEN adviseerde KidsFoundation bij de aankoop van ’t Parapluutje

kidsfoundation logo3

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van ’t Parapluutje met 2 opvanglocaties in Raamsdonkveer.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

3 juli 2020

Eerste Kamer neemt implementatiewet voor het UBO-register aan

Op 23 juni jl. heeft de Eerste Kamer de implementatiewet voor de invoering van het UBO-register aangenomen. Na inwerkingtreding van de wet wordt het voor alle onder Nederlandse recht opgerichte rechtspersonen en personenvennootschappen verplicht om informatie te verstrekken over hun uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s). 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

1 juli 2020

Herman Ruiter benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen

herman 8276

Per 1 juli 2020 is Herman Ruiter benoemd tot partner van HEUSSEN Advocaten & Notarissen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

19 juni 2020

Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden ingediend bij de Tweede Kamer

Op 2 juni jl. is het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (de ˝Wet˝) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wet is erop gericht bedingen die in het handelsverkeer worden gebruikt om vervreemding of verpanding van geldvorderingen te verbieden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

19 juni 2020

Nils van Dijkman benoemd tot Honorary Consul General for Sweden in Amsterdam

Heussen is trots op Nils van Dijkmans benoeming tot "Honorary Consul General for Sweden in Amsterdam"

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Nils E.W. van Dijkman

Lees Meer

13 mei 2020

Vanaf augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof deels betaald

Vorig jaar werd door de Europese Raad een richtlijn aangenomen betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het kabinet wil met deze maatregel het voor ouders makkelijker maken om hun eigen keuzes te maken als het gaat om de verhouding tussen werk en zorg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

6 mei 2020

Never waste a good crisis. Ook de corona-dip biedt kansen – M&A Magazine #1 2020

Suzanne Beijersbergen werd voor het zojuist gepubliceerde M&A Magazine geïnterviewd over de kansen na de corona crisis. Voor welk soort partijen biedt deze situatie juist kansen? Welke sectoren zullen er profiteren en welke innovaties komen juist in een stroomversnelling door de huidige situatie? 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

4 mei 2020

Algemeen overzicht van de Maatregelen van de Rechtspraak als gevolg van de uitbraak van Covid-19

Het is inmiddels 6 weken geleden dat de Rechtspraak besloot om de deuren van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Zaken worden nog wel behandeld, maar op een afwijkende manier. De maatregelen die de Rechtspraak heeft genomen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 zijn in het kort als volgt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

28 april 2020

Verruiming van het concernbegrip in de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Aanvankelijk bepaalde de NOW dat gekeken moest worden naar de omzetdaling op concernniveau als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit begrip nu verruimd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

7 april 2020

SPOEDWETGEVING VOOR HET HOUDEN VAN VIRTUELE ALGEMENE VERGADERINGEN OP KOMST

Op 3 april jl. heeft de ministerraad ingestemd met een noodwet, die het mogelijk zal maken voor alle rechtspersonen om een virtuele algemene vergadering te houden. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

6 april 2020

M&A en Covid-19: Due diligence onderzoek in tijden van en na het coronavirus

Het uitvoeren van een gedegen due diligence onderzoek is één van de belangrijkste stappen in het transactieproces. Welke overwegingen zijn van belang bij het uitvoeren van een due diligence onderzoek in tijden van en na de coronacrisis?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

6 april 2020

STAPPENPLAN AANVRAAG NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID (NOW)

Een stappenplan voor het aanvragen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Niels van Gelder

Lees Meer

3 april 2020

HERINNERING: VANAF 1 APRIL 2020 KAN BIJ HET UWV EEN COMPENSATIE WORDEN AANGEVRAAGD VOOR DE AAN EEN ZIEKE WERKNEMER BETAALDE WETTELIJKE TRANSITIEVERGOEDING

Indien de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer na de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken wordt beëindigd, dan heeft de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen voor deze aldus aan werknemers betaalde wettelijke transitievergoeding.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

3 april 2020

Commerciële contracten en de COVID-19 uitbraak: wanneer slaagt een beroep op overmacht?

Wat als u als gevolg van de coronacrisis niet kan voldoen aan uw contractuele verplichtingen, zoals het leveren van goederen aan uw klanten? Kunnen uw klanten op grond daarvan schadevergoeding van u vorderen, of kunt u een succesvol beroep doen op overmacht? En wat zijn de gevolgen indien een dergelijk beroep slaagt?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

2 april 2020

DETAILS TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD VAN WERKGELEGENHEID (“NOW”) BEKEND

Het kabinet heeft 31 april de details van de NOW gepubliceerd. De NOW heeft als doel om werkgevers via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever gedurende drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten naar rato van de omzetdaling. Naar verwachting kan de subsidie vanaf 6 april 2020 worden aangevraagd. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

1 april 2020

M&A en COVID-19: Koopprijsmechanismen in tijden van het coronavirus

Ook binnen de Nederlandse M&A praktijk zijn de gevolgen van het coronavirus (Covid-19) merkbaar. De vraag die in dit artikel centraal staat is hoe de koper in deze tijd om moet gaan met de toekomstige onzekerheden die een crisis met zich brengt. Waar dient de koper extra op te letten, en zijn er manieren om de toekomstige onzekerheid voor de koper zoveel mogelijk in te perken?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

27 maart 2020

SANDY VAN DER SCHAAF CONTRIBUTED THE “NETHERLANDS” SECTION TO THE CRYPTOASSETS REPORT BY BURGES SALMON.

Sandy van der Schaaf, senior associate in our banking and finance practice has contributed the “Netherlands” section to the report ‘Cryptoassets: A UK and European perspective on the regulation of cryptoassets ’by Burges Salmon. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

27 maart 2020

Update met betrekking tot de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”)

De Belastingdienst heeft werkgevers die een beroep op de NOW willen doen opgeroepen om hun (maandelijkse) aangifte loonheffingen te versturen indien ze dit niet reeds gedaan hebben. De reden hiervoor is dat het UWV deze gegevens nodig heeft voor het verwerken van de NOW-aanvraag. Alleen als het UWV over de meest actuele gegevens uit uw aangifte loonheffingen beschikt, krijgt u als werkgever snel waar u recht op hebt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

26 maart 2020

COVID 19 - HEUSSEN informeert

Ons kantoor is momenteel niet toegankelijk voor het publiek, maar wij blijven onze advisering vanuit ons thuiskantoor en virtueel zoveel mogelijk in de gebruikelijke omvang, maar in ieder geval met dezelfde kwaliteit aanbieden. Uw vragen over het onderwerp "Corona en uw onderneming" hebben bijzondere prioriteit gekregen. U vindt actuele informatie op onze website. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Nils E.W. van Dijkman

Lees Meer

20 maart 2020

Nieuwe maatregelen ter bescherming van banen en economie in tijden van de coronacrisis

Op 17 maart 2020 presenteerde het kabinet het noodpakket voor banen en economie, met daarin vergaande maatregelen die als doel hebben “om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. 
In dit artikel geef ik een overzicht van de door het kabinet gepresenteerde maatregelen , waarbij ook kort wordt ingegaan op de inhoud van deze maatregelen en op de vraag voor wie deze maatregelen gelden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

18 maart 2020

NIET ZIEK MAAR TOCH AFWEZIG: IN HOEVERRE IS SPRAKE VAN EEN LOONDOORBETALINGSPLICHT INDIEN SPRAKE IS VAN AFWEZIGHEID IN VERBAND MET CORONA?

thermometer

Recente ontwikkelingen roepen de vraag op of en in hoeverre sprake is van een loondoorbetalingsplicht als de werknemer niét ziek is, maar toch niet op het werk wil of kan verschijnen. In het hiernavolgende zullen enkele situaties worden besproken, al dan niet met bijbehorende verlofvorm.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

18 maart 2020

INTRODUCTIE TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD: EEN AANZIENLIJKE VERLAGING LOONKOSTEN VAN DOOR CORONA GETROFFEN WERKGEVERS

crisis

Gisteravond kondigde de Nederlandse regering een nog uitgebreidere compensatieregeling aan. Als gevolg daarvan kunnen geen nieuwe aanvragen voor de werktijdverkorting meer worden ingediend. Reeds ingediende aanvragen worden onder de nieuwe regeling afgehandeld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

3 maart 2020

Werkgevers kunnen besparen op loonkosten bij minder werk door coronavirus

mondkapje

Het coronavirus is door het kabinet aangemerkt als buitengewone omstandigheid die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus financiële problemen ondervinden een vergunning voor werktijdverkorting kunnen aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Door toepassing van de werktijdverkorting worden niet-gewerkte uren als WW-uitkering betaald door het UWV.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

2 maart 2020

Suzanne Beijersbergen op 1 in de top 10 van meest bij M&A transacties betrokken vrouwen

Suzanne Beijersbergen  was vorig jaar bij 19 deals betrokken en staat daarmee op 1 in de top 10 van vrouwelijke advocates die in 2019 het meest bij deals betrokken waren, aldus de lijst zoals gepubliceerd door de M&A Community. Volgens Suzanne is het vooral een teamprestatie, zie haar interview met Mr. Online.

Volgens de statistieken zijn er steeds meer vrouwen betrokken bij fusies en overnames. Suzanne gaf haar visie hierop aan de redactie van de M&A community.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

24 februari 2020

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 28 januari 2020 het voorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) aangenomen. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

28 januari 2020

HEUSSEN Introduces Labour Market in Balance Act to Chinese Enterprises

In the afternoon of 16 January, the second seminar series for the 10th anniversary of HEUSSEN China practice was kicked off in Amsterdam. Partner specialized in employment law, Nils van Dijkman, and associate, Sam van Well, together with Head of China Practice Wendy Liu introduced the main amendments of the new Labour Market in Balance Act (“WAB”) to the participating Chinese enterprises.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

21 januari 2020

De Hoge Raad spreekt zich uit over de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door de werkgever

Een werkgever kan de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers in beginsel op twee manieren eenzijdig (dus zonder instemming van de werknemer) wijzigen. Over de tweede optie - het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden door middel van een overeengekomen eenzijdig wijzigingsbeding - heeft de Hoge Raad zich recentelijk uitgesproken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

13 januari 2020

Uitleg van joint venture statuten: objectief of subjectief?

De statuten van een vennootschap vormen de grondregels van de vennootschap. In veel gevallen wordt bij het opmaken van de statuten de wettelijke tekst gevolgd, maar in andere gevallen wordt hier van afgeweken. Welke betekenis aan de bepalingen in statuten moet worden toegekend hangt af van de wijze waarop de bepaling moet worden uitgelegd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

13 januari 2020

MARTIJN KOOT AND SANDY VAN DER SCHAAF CONTRIBUTED THE "THE NETHERLANDS" CHAPTER TO THE SIXTH EDITION OF THE ACQUISITION AND LEVERAGED FINANCE REVIEW

The Acquisition and Leveraged Finance Review, one of the guides of The Law Reviews, published by Law Business Research Limited, provides a business-focused legal analysis of and insight in the acquisition and leveraged finance practice in key jurisdictions worldwide. Martijn Koot, partner in our banking and finance practice and in our corporate law practice and Sandy van der Schaaf, senior associate in our banking and finance practice contributed the “The Netherlands” chapter to the sixth edition of The Acquisition and Leveraged Finance Review.

Further information as PDF

Lees Meer

8 januari 2020

De verliezer betaalt (alles?)

Een veelvoorkomende vraag – zeker in de internationale commerciële praktijk – is hoe in Nederland omgegaan wordt met de kosten van een procedure. Anders gezegd: welke kosten kan de winnaar van een procedure verhalen op de verliezer?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

27 december 2019

Wetsvoorstel invoering UBO-register aangenomen door de Tweede Kamer

Op 10 december jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register (het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten”). Inwerkingtreding van de wet kan echter pas plaatsvinden na goedkeuring van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, waar het momenteel nog in behandeling is. De oorspronkelijk geplande inwerkingtreding van begin januari 2020 zal daarom niet worden gehaald. Naar verwachting zal het UBO-register in het voorjaar van 2020 worden ingevoerd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

24 december 2019

HEUSSEN ADVISEERT ANTICIMEX BIJ OVERNAME VAN DE ONGEDIERTEBESTRIJDINGSACTIVITEITEN VAN SGS PEST CONTROL AND FUMIGATIONS.

HEUSSEN heeft Anticimex bijgestaan bij de overname van de ongediertebestrijdingsactiviteiten van SGS Pest Control and Fumigations in Nederland, België en Luxemburg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

23 december 2019

Werkgevers opgelet: betaal per 1 januari 2020 een lagere WW-premie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de maatregelen is een WW-premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent, kort gezegd, dat een werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie betaalt over het loon van een werknemer met een vast contract en een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

16 december 2019

HEUSSEN organized an “Investment in the Netherlands and Cross-border M&A Seminar” for a Shanghai Delegation

HEUSSEN was honored to be able to share information and experience on investment in the Netherlands and cross-border M&A with companies and friends from Shanghai.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

15 november 2019

CONTRACTEREN NA BREXIT

Contracting post brexit

Juridisch gezien verandert er nogal wat na Brexit. Maar wat gaat Brexit in het bijzonder betekenen voor bestaande contracten en de partijen daarbij vanuit een Nederlands juridisch perspectief? Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies gaat veranderen op het gebied van contracten, maar dat uniformiteit, voorspelbaarheid en (rechts)zekerheid voor een deel verloren gaan, is wel te verwachten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Luuk Rietveld

Lees Meer

7 november 2019

Het nut van een concurrentiebeding in de overnameovereenkomst

Onlangs oordeelde de rechtbank Oost-Brabant in kort geding over een zaak waarin een voormalig eigenaar van een onderneming werkzaamheden verrichtte die concurreerden met de activiteiten van de verkochte onderneming.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

17 oktober 2019

"The 2019 The Hague Judgments Convention": een "game changer" in internationale geschillenbeslechting

Op dinsdag 2 juli 2019 heeft de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) de laatste hand gelegd aan een nieuw verdrag over de tenuitvoerlegging van vonnissen: het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken, ook wel de 2019 The Hague Judgments Convention.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Rens M.R. Berrevoets

Lees Meer

14 oktober 2019

WET ZORGPLICHT KINDERARBEID: HEEFT U UW PRODUCTIEKETEN AL GECHECKT?

Smiling children

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen ter bestrijding van kinderarbeid (hierna: “de Wet Zorgplicht Kinderarbeid”). Op grond van deze wet moet elke onderneming die goederen verkoopt aan Nederlandse eindgebruikers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat deze goederen worden samengesteld met behulp van kinderarbeid. Op grond van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid kunnen bestuurders van ondernemingen zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

10 oktober 2019

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders van een B.V.

Met betrekking tot de vertegenwoordiging van een B.V. tegenover derden geldt als hoofdregel dat het bestuur de vennootschap vertegenwoordigt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

9 oktober 2019

HEUSSEN ADVISEERT RTL NEDERLAND VENTURES E.A. BIJ DE VERKOOP VAN SOLVO B.V.

HEUSSEN heeft RTL Nederland Ventures en de andere verkopend aandeelhouders bijgestaan bij de verkoop van Solvo B.V. aan Etos.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

20 september 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN JUST KIDDIES B.V.

kidsfoundation logo 1

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Just Kiddies B.V. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

16 september 2019

SAVE THE DATE: Seminar omgaan met geschillen

Heussen organiseert op 7 november a.s. een seminar omgaan met geschillen. Houd onze website in de gaten voor de definitieve uitnodiging of stuur een e-mail naar seminar@heussen-law.nl om opgenomen te worden in de mailinglijst. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

2 september 2019

AVG UPDATE – de verwerking van persoonsgegevens van werknemers

Het stof rondom de inwerkingtreding van de AVG leek neergedaald te zijn, totdat op 16 juli 2019 bekend werd dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van €460.000,- en een dwangsom heeft opgelegd aan het HagaZiekenhuis. Aanleiding om kort stil te staan bij de handhaving van de AVG sinds de inwerkingtreding daarvan. Vervolgens zal worden ingezoomd op het snijvlak van de AVG en het arbeidsrecht, waarbij een kort overzicht wordt gegeven van de verantwoordelijkheden van de werkgever, compliance perikelen worden besproken en wordt afgesloten met een overzicht van de laatste updates.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sam E.J.M. van Well

Lees Meer

26 augustus 2019

Uitleg en interpretatie van overnamecontracten

Op 19 maart 2019 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waarin de uitleg van bepalingen in overnamecontracten centraal stond. Partijen waren in geschil over de uitleg van bepalingen opgenomen in een earn out-overeenkomst. Het hof oordeelt dat een taalkundige uitleg van overeenkomsten het uitgangspunt is indien professionele partijen zich tijdens de onderhandelingen hebben laten bijstaan door advocaten en accountants.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

9 augustus 2019

Wet omzetting aandelen aan toonder op 1 juli in werking getreden

Op 1 juli 2019 is de “Wet omzetting aandelen aan toonder” (hierna: de “Wet”) in werking getreden. De Wet maakt de identificatie van alle houders van toonderaandelen, uitgegeven door NV’s in Europees Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba), mogelijk.

Het doel van de Wet is bij te dragen aan de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering. De wetgever volgt met de invoering van de Wet de aanbevelingen van onder andere de Financial Action Task Force op.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

5 augustus 2019

Inwerkingtreding Wet implementatie Prospectusverordening

Op 21 juli 2019 is de Wet implementatie Prospectusverordening in werking getreden. De Wet strekt tot implementatie van Verordening (EU) 2017/1129) (de “Prospectusverordening”) en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (de “Prospectusrichtlijn”). De Prospectusverordening moet bijdragen aan een geharmoniseerd prospectusregime binnen de EU.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

25 juli 2019

Kijken, kijken en (niet) kopen: een uitgebreid due diligence onderzoek, noodzakelijk of overbodig?

De fusie & overnamemarkt is weer volop in bloei. De waarde van de transacties in 2018 is flink gestegen ten opzichte van het jaar 2017. Inherent aan deze ontwikkeling is dat verkopers over het algemeen weer een sterkere positie hebben in het overname proces. Hoe meer keuzes een verkoper heeft, hoe meer de verkoper kan eisen van geïnteresseerde partijen. Potentiële kopers zijn dan ook geneigd sneller te handelen en eerder tot een transactie over te gaan. In het geval dat een potentiële koper onder druk staat wordt wellicht de keuze gemaakt om slechts een beperkt of geen due diligence onderzoek naar de doelvennootschap uit te voeren. Wat zijn de gevolgen van deze keuze voor een koper?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

23 juli 2019

How will the 2020 ICC Incoterms impact your business?

ICC3

At HEUSSEN, we advise our clients on a daily basis about issues of international sale and delivery. Therefore, we regularly work with and advise on the ICC Incoterms.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Herman Ruiter

Lees Meer

2 juli 2019

10th Anniversary of the HEUSSEN China Practice Seminar Series ´How to Settle Your Disputes in the Netherlands´

On 21 June, representatives of several Sino-Dutch companies attended the 10th Anniversary of the HEUSSEN China Practice Seminar Series ´How to Settle Your Disputes in the Netherlands´. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

28 juni 2019

STEF VAN HEEZIK OVER MOTIVATIE EN CREATIVITEIT

stef 9117

Stef van Heezik (26) is op 20 februari 2019 beëdigd als advocaat en werkt bij HEUSSEN. Hij heeft een master Privaatrecht: Commerciële Rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam en een master European and Global Law aan de Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) behaald. In maart 2019 is hij gestart met de beroepsopleiding. Deze week is Stef "Starter van de Week" in het online magazine "Mr. Studenten". 

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

26 juni 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN KONINGSKINDEREN B.V.

kidsfoundation logo2

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Koningskinderen B.V

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

24 juni 2019

Personeel Heussen begeleidt uitzinnige sportdag Olympische Sportweek 2019.

sportdag 2019

AMSTERDAM In een zonovergoten Olympisch Stadion lopen honderden euforische kinderen door de legendarische poort. Een luid gejuich klinkt uit de kelen van tientallen vrijwilligers als ze de kinderen binnen zien lopen. Eén ding is zeker: De Olympische Sportweek 2019 is ook nu weer een groot succes. Voor kinderen en voor medewerkers.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

17 juni 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN THE KIDS COMPANY WAALRE B.V. EN THE KIDS COMPANY BREDA B.V.

kidsfoundation logo

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van The Kids Company Waalre B.V. en The Kids Company Breda B.V. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

7 juni 2019

Wetsvoorstel implementatie herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn aangenomen door de Tweede Kamer

Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn ter bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders (EU-richtlijn 2017/828, hierna: de “wijzigingsrichtlijn”) aangenomen. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van een aantal wijzigingen op aandeelhoudersrichtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

4 juni 2019

Uitnodiging ontbijtsessie Wet arbeidsmarkt in balans

Uitnodiging ontbijtsessie 11 juli 04062019

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

17 mei 2019

Het herplaatsingsvereiste in internationale context naar aanleiding van de ‘Expat/Shell’-beschikking: eindelijk duidelijkheid?

Een publciatie voor het vaktijdschrift " ArbeidsRecht" over het herplaatsingsvereiste in internationale context naar aanleiding van de 'Expat/Shell'-beschikking. In dit artikel wordt de betekenis van de 'Expat/Shell'-beschikking voor de arbeidsrechtpraktijk geduid. Vervolgens wordt ingegaan op de reikwijdte van het herplaatsingsvereiste in internationaal concernverband, waarbij onder andere wordt besproken welke categorie functies in dit verband in ogenschouw dienen te worden genomen en hoever de inspanningen van de werkgever ten aanzien van herplaatsing in internationaal concernverband dienen te reiken.

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

2 mei 2019

HEUSSEN ADVISEERT BIJ DE SAMENWERKING TUSSEN DIFFER SOLUTIONS EN AWI, SPECIALISTEN IN HET ONTWIKKELEN VAN SOFTWARE VOOR DE VERZEKERINGSBRANCHE

Heussen (Paul A. Josephus Jitta, Suzanne Beijersbergen en Iris Hanssen) heeft de aandeelhouders van AWI bijgestaan bij het structureren van de samenwerking tussen Differ Solutions en AWI.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

29 april 2019

Guyana partij bij apostilleverdrag sinds 18 april 2019

Sinds 18 april 2019 hoeven documenten, uitgegeven in Nederland voor juridische zaken in de Coöperatieve Republiek Guyana (“Guyana”), welke gelegaliseerd dienen te worden, niet langer meer gelegaliseerd te worden door de Rechtbank, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ambassade van Guyana.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

24 april 2019

WETSVOORSTEL UBO-REGISTER INGEDIEND BIJ DE TWEEDE KAMER

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” (hierna: het “Wetsvoorstel”) ingediend bij de Tweede Kamer. Het Wetsvoorstel introduceert een openbaar UBO-register waarin de uiteindelijk belanghebbenden van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten dienen te worden geregistreerd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

17 april 2019

Het niet opzeggen van een slapend dienstverband is in strijd met goed werkgeverschap

De  rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat het in stand laten van een zogenaamde slapende arbeidsovereenkomst strijd met goed werkgeverschap kan opleveren

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

17 april 2019

Vergunningseis voor aanbieders van diensten met virtuele valuta

Op grond van een wetsvoorstel tot implementatie van de Vijfde Anti-witwasrichtlijn in Nederland en wijziging van de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zullen aanbieders van virtuele valutadiensten in beginsel een vergunning nodig hebben voor het aanbieden van hun cryptodiensten. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

12 april 2019

Heussen opnieuw vermeld in de Legal500 EMEA editie

L500 emea top tier firms 2019

HEUSSEN is opnieuw vermeld in de Legal500 EMEA 2019 editie. Naast 'very responsive, pragmatic, and deal-driven', kenmerkt HEUSSEN zich volgens cliënten als 'a very internationally oriented law firm working to the highest quality standards' en haar buitenlandse desks worden door cliënten als 'a big plus' beschouwd.

Wij zijn trots op deze aanbevelingen en bedanken onze cliënten en relaties hiervoor.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

5 april 2019

Dutch legal succession planning tools for family owned businesses

The owners of family businesses sooner or later need to decide on either succession planning within the family or the sale of the family business to a third party.

In quite a number of jurisdictions no legal tools exist within the company law provisions that allow the facilitation of the succession and the safeguarding of the family owned nature of the businesses.

Dutch corporate law provides several practical and sophisticated legal tools to help facilitate the continuation of family businesses over the following generations. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

28 maart 2019

Heussen trots op Chambers Global en Chambers Europe ranking

Heussen is trots op weer een Chambers Global en Chambers Europe ranking voor haar partner M&A Paul A. Josephus Jitta. Paul wordt volgens Chambers & Partners door cliënten geroemd om zijn 'goede kennis en commerciële gevoel' en wordt door een andere bron omschreven als 'erg snel reagerend, pragmatisch en deal-driven.'.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

27 maart 2019

HEUSSEN ADVISEERT BLYCOLIN BIJ OVERNAME VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN WASSERIJ DE BLINDE, SPECIALIST IN HET VERWERKEN VAN HORECATEXTIEL

logo blycolin fc.jpg 370x224 q85 subsampling 2 upscale

Heussen (Paul A. Josephus Jitta, Suzanne Beijersbergen en Iris Hanssen) heeft Blycolin bijgestaan bij de overname van de bedrijfsactiviteiten van Wasserij De Blinde.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

18 maart 2019

Status update on the modernisation of Dutch corporate law

On 20 December 2018, the Minister of Legal Protection sent an update letter concerning the ongoing modernisation of Dutch corporate law to Parliament. In this news update we will summarize the six subjects of the update letter.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

15 maart 2019

Aangescherpte wetgeving voor trustkantoren

Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking getreden. In deze wet, die de Wet toezicht trustkantoren uit 2004 vervangt, zijn aangescherpte regels voor trustkantoren opgenomen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stef T. van Heezik

Lees Meer

15 februari 2019

Conceptwetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties in consultatie

Op 21 december 2018 is het conceptwetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties (hierna: het “wetsvoorstel”) ter consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel verplicht maatschappelijke organisaties, waaronder stichtingen en verenigingen, om grote financiële donaties openbaar te maken. Daarnaast verplicht het wetsvoorstel stichtingen om financiële gegevens openbaar te maken. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

13 februari 2019

MAART 2019 WETSVOORSTEL ‘WET REGISTRATIE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDEN VAN VENNOOTSCHAPPEN EN ANDERE JURIDISCHE ENTITEITEN’

In maart 2019 wordt het wetsvoorstel ‘Wet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ gepubliceerd. Dat heeft Minister W.B. Hoekstra van Financiën conform het verzoek van de vaste Kamercommissie van Financiën in een brief met jaarplanning als bijlage (de dato 18 december 2018) medegedeeld aan de Tweede Kamer.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

28 januari 2019 - Book release

Martijn Koot and Sandy van der Schaaf contributed the The Netherlands chapter to the fifth edition of The Acquistion and Leveraged Finance Review

The Acquisition and Leveraged Finance Review, one of the guides of The Law Reviews, published by Law Business Research Limited, provides a business-focused legal analysis of and insight in the acquisition and leveraged finance practice in key jurisdictions worldwide. Martijn Koot, partner in our banking and finance practice and in our corporate law practice and Sandy van der Schaaf, senior associate in our banking and finance practice contributed the The Netherlands chapter to the fifth edition of The Acquisition and Leveraged Finance Review, which is available as enclosed PDF.

Further information as PDF

Lees Meer

24 januari 2019

New Government proposes changes in employment law (update)

In this newsletter, we will first elaborate on the new Bill on the Labour Market in Balance Act (WAB), which has been submitted on 7 November 2018 to Parliament. Most of the previously reported plans as described in our newsletter are outlined in this Bill, together with some newly proposed measures. In addition, we will briefly discuss the status of the previous reported plans that have not returned in this Bill.

Lees Meer

18 januari 2019

HEUSSEN ADVISEERT RTL VENTURES BIJ HET VERKRIJGEN VAN EEN MINDERHEIDSBELANG IN HET GEFUSEERDE LIVIS EN INCASE

Heussen (Paul A. Josephus Jitta en Suzanne Beijersbergen) heeft RTL Ventures en 100% aandeelhouder van Livis, bijgestaan bij het verkrijgen van een minderheidsbelang in het gefuseerde Livis en Incase B.V.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

14 januari 2019

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN HET KINDERCENTRUM BELLE FLEUR

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Kindercentrum Belle Fleur. Met de overname van Kindercentrum Belle Fleur breidt KidsFoundation haar activiteiten op het gebied van kinderopvang verder uit.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

7 januari 2019

HEUSSEN ADVISEERT KEULEN ONROERENDE ZAAK NUTH B.V. EN FRANCKEN FOOD B.V. BIJ DE VERKOOP AAN DGS GROUP B.V.

Heussen (Paul A. Josephus Jitta en Ernst ter Braak) heeft Keulen Onroerende Zaak Nuth B.V. en Francken Food B.V., onder meer bekend van ‘‘Lekker uit Limburg’’ en ‘‘Streeckgenoten’’,  bijgestaan bij de verkoop aan DGS Group B.V. (Group of Butchers).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

4 januari 2019

NETHERLANDS COMMERCIAL COURT KICKS OFF

gerechtsgebouw 20190104

As per the 1st of January 2019, the Netherlands Commercial Court (NCC) was created. This introduces English-language dispute resolution in the Netherlands government court system. The NCC is set up as a specialized chamber within the Amsterdam court. According to the NCC it is “well positioned to swiftly and effectively resolve international business disputes”.

Lees Meer

28 november 2018

Compensatie voor de transitievergoeding in 2020? Zorg dat je administratie op orde is en let op de termijnen.

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waarin de compensatie met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

12 november 2018

Uitleg door de rechter van een aanbiedingsbepaling in de statuten van een B.V.

In een recente zaak heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een geschil over een statutaire aanbiedingsbepaling bij een joint venture B.V. met twee aandeelhouders, die ieder 50% van de aandelen hielden. In de statuten was een aanbiedingsregeling opgenomen, die onder meer bepaalde dat als de zeggenschap over een aandeelhouder wijzigde in de zin van het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2000 en deze aandeelhouder over de joint venture direct of indirect zeggenschap (ook als bedoeld in dat SER-Besluit), deze aandeelhouder haar aandelen moest aanbieden aan de andere aandeelhouder.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

9 november 2018

Heussen speaks at the Brabant - Wuxi Business Day

Heussen was invited by the Government of North Brabant and the Wuxi Municipal Governmentto introduce the legal climate for doing business in the Netherlands

Brabant Wuxi Business Day 2018

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

29 oktober 2018

Het opstellen en publiceren van een jaarrekening - de groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW

Iedere rechtspersoon is verplicht een jaarrekening op te maken die voldoet aan de vereisten van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en deze te deponeren bij het handelsregister.

Ter voorkoming van zware administratieve lasten, kunnen rechtspersonen onder bepaalde omstandigheden worden vrijgesteld van de vereisten in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de jaarrekening. 

HEUSSEN adviseert en assisteert u graag bij het opstellen en deponeren van een 403 verklaring en instemmingsverklaring. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

23 oktober 2018

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP VAN HET KINDERCENTRUM.NL

kidsfoundation

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van Het Kindercentrum.nl. Met de overname van Kindercentrum.nl breidt KidsFoundation haar activiteiten op het gebied van kinderopvang verder uit in onder andere de omgeving Apeldoorn, Lochem en Zutphen.

Het HEUSSEN team bestond uit Paul A. Josephus Jitta, Suzanne Beijersbergen en Ernst ter Braak.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

3 september 2018

Herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in werking getreden

Op 25 juli 2018 is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Met deze inwerkingtreding is de vierde EU anti-witwasrichtlijn, ruim een jaar na het verstrijken van de implementatietermijn, eindelijk in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd. In dit nieuwsbericht zullen drie belangrijke wijzigingen die de inwerkingtreding van de herziene Wwft teweeg heeft gebracht worden besproken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

10 augustus 2018

Suzanne Gerritse genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs Arbeidsrecht

Magna Charta lawyer of the year

Onze arbeidsrecht advocaat Suzanne Gerritse is genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs Arbeidsrecht, voor haar publicatie "De verlengde proeftijd: een wenselijke wijziging?” in het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP 2018/60). Vanaf 15 oktober a.s. kunt u stemmen op de website van de Academie voor de Rechtspraktijk

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

3 augustus 2018

EU Proposed Screen Framework on FDI - Substantial Influence on Foreign Investment

On 13 June 2018, EU ambassadors agreed on the Council’s position on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for screening of foreign direct investment into the European Union (hereinafter referred to as the “Regulation Proposal”). The Commission submitted the Regulation Proposal on 13 September 2017 and the European Parliament voted and approved the Regulation Proposal at its plenary session on 5 June 2018 after reviewing and amending it as a whole. Currently, the responsible committee, the Committee on International Trade (INTA), will force the Commission and the Council of the EU to enter into negotiations on this position. It is expected to reach a final approval in 2019 after which the regulation will be directly applicable in all EU Member States, including the Netherlands, without any further steps to incorporate it into the national legislation.

Lees Meer

30 juli 2018

Chinese Government Further Liberalizes Market Access for Foreign Investment —— Release of 2018 Negative List

The National Development and Reform Commission (“NDRC”) and the Ministry of Commerce (“MOFCOM”) jointly promulgated the 2018 version of the Special Administrative Measures on Access to Foreign Investment 2018 (“2018 Negative List”) on 28 June, 2018, which has entered into force on 28 July 2018. Subsequently, the Special Administrative Measures for Foreign Investment Access to Pilot Free Zones (“2018 FTZ Negative List”) was also released on 30 June, effective from 30 July, 2018.  By releasing the 2018 Negative List and 2018 FTZ Negative List, the Chinese government further liberalizes the market access in more than 20 sectors to foreign investments, including but not limited to agriculture, energy, resources, finance, automotive, ship and aviation devices manufacture, infrastructure, transportation, trade and culture.

Lees Meer

20 juni 2018

Wanneer is een functionaris gegevensbescherming verplicht?

‘Tekort aan privacy-experts bij duizenden organisaties’ kopte het NRC recentelijk. In het artikel staat dat nog lang niet alle organisaties die hiertoe verplicht zijn een functionaris voor gegevensbescherming (hierna “FG”) hebben aangesteld. Dit terwijl per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “Verordening”) in werking is getreden. Deze Verordening heeft de huidige privacyrichtlijn en de daarmee corresponderende Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. De vraag is wanneer ben je als organisatie verplicht om een FG aan te stellen?

Lees Meer

18 juni 2018

HEUSSEN ADVISEERT FLAMINGO CASINO BIJ DE OVERNAME DOOR JVH GAMING.

Flamingo casino

HEUSSEN (Paul.A. Josephus Jitta en Thijs Butter) heeft Flamingo Casino bijgestaan bij de overname door JVH gaming. Met de overname van Flamingo Casino bouwt JVH gaming haar marktleiderschap verder uit. De overname vergroot de landelijke dekking van JVH gaming doordat Flamingo een aantal vestigingen heeft in regio’s waar JVH gaming niet actief is.

Voor het officiële persbericht klik hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

15 juni 2018

Proposed EU Directive on cross-border mobility

On 25 April 2018, the European Commission proposed new company law rules making it easier for companies to merge, divide or move by way of a cross-border operation within the European Union. 

The proposal will be submitted to the Council of the European Union and the European Parliament for their consideration and adoption. When the proposal has been adopted, the new Directive would have to be implemented into the laws of all EU Member States.

Lees Meer

13 juni 2018

Heussen is trots op weer een Legal500 (EMEA) vermelding: Snel, accuraat, kosteneffectief en prettig om mee zaken te doen!

emea top tier firms 2018

HEUSSEN is opnieuw vermeld in de Legal500 EMEA 2018 editie. Haar Corporate, Commercial en M&A praktijk wordt door haar cliënten en relaties omschreven als ‘Fast, accurate’, ‘cost-effective’ and ‘a pleasure to deal with’.

Wij zijn trots op deze aanbevelingen en bedanken onze cliënten en relaties hiervoor.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

11 juni 2018

Proposal EU Commission on the digitalisation of company law

On 25 April 2018, the European Commission published a proposal for the amendment of Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law.

The proposal will be submitted to the Council of the European Union and the European Parliament for their consideration and final adoption.

Lees Meer

8 juni 2018

HEUSSEN ADVISEERT RTL VENTURES BIJ PARTICIPATIE IN TRAVELBAGS, KOFFER- EN TASSENSPECIALIST.

Heussen (Paul A. Josephus Jitta en Suzanne Beijersbergen) heeft RTL Ventures bijgestaan bij diens participatie in Travelbags. Met de aanwinst van Travelbags wil RTL een extra boost geven aan de groei van het bedrijf.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

18 mei 2018

Heussen attended various IBA conferences

Last week our Employment law specialist Nils E.W. van Dijkman joined the IBA Annual Employment and Discrimination Conference in Montreal, Canada, where he was a keynote speaker on the topic of legalization of cannabis in Canada. Nils shared the Dutch approach on the subject with 250 arbitrators.

In addition, M&A specialists Stan Ph. Robbers and Paul A. Josephus Jitta attended the 4th IBA M&A Closely Held Global Entrepreneurship Conference: Disruption Meets Tradition. This conference was held in Munich, Germany.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Nils E.W. van Dijkman

Lees Meer

2 mei 2018

PUBLICATIE ANNEKE PELSER IN HR RENDEMENT - VRAAG EN ANTWOORD III

Arbeidsovereenkomst: Kan ik een mondelinge toezegging voor een baan weer intrekken? En hoe zit dit voor de mondelinge aanvaarding van de sollicitant?

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

30 april 2018

Hoge Raad geeft duidelijkheid over het agenderingsrecht van aandeelhouders

Het agenderingsrecht van aandeelhouders, waarbij aandeelhouders de bevoegdheid hebben om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te zetten op grond van artikel 2:114a BW, is in de afgelopen jaren een effectief middel gebleken waarmee (activistische) aandeelhouders invloed hebben kunnen uitoefenen op beursvennootschappen. De Hoge Raad heeft op 20 april jl. een belangrijke uitspraak gedaan ten aanzien van het agenderingsrecht, waaruit blijkt dat aandeelhouders een vennootschap niet kunnen verplichten een onderwerp dat een aangelegenheid is van het bestuur ter stemming op te nemen in de agenda van de algemene vergadering.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

23 april 2018

Heussen Joined the Trade Mission to China Led by the Dutch Prime Minister Mark Rutte

From 8 to 13 April 2018, Prime Minister Mark Rutte led a large Dutch trade delegation, officially visiting China on a trade mission. The delegation comprised about 165 businesses and research institutes from five main sectors. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

20 april 2018

Publicatie Anneke Pelser en Suzanne Gerritse in Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP): De verlengde proeftijd: een wenselijke wijziging?

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III stelt een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen voor die het onder andere aantrekkelijker moeten maken voor werkgevers om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Om die reden behelst één van de door het kabinet beoogde wijzigingen een verlenging van de huidige duur van de proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van twee maanden naar vijf maanden. De vraag is echter of deze door het kabinet beoogde wetswijziging ertoe zal leiden dat werkgevers sneller aan een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. En als dit al zo is, of dit doel ook de middelen heiligt. In het hiernavolgende zullen we allereerst ingaan op deze vragen. Vervolgens zullen we in deze bijdrage, aan de hand van een analyse van de rechtspraak, de eventuele gevolgen van een verlenging van de proeftijd in kaart brengen en in meer concluderende zin de wenselijkheid hiervan bespreken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

19 april 2018

1st Sino-Dutch E-commerce Forum in Rotterdam

On 13 April, the 1st Sino-Dutch E-commerce Forum took place in Rotterdam,  jointly organized by the Shanghai Business Association The Netherlands and Rotterdam Partners. HEUSSEN was invited as a member of the Shanghai Business Association The Netherlands. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

17 april 2018

Employment Law seminar

On Tuesday 17 April 2018 HEUSSEN’s Employment Law practice hosted an Employment Law Seminar for clients and business relations. Nils van Dijkman and Anneke Pelser discussed various current employment law topics, such as recent developments in case law and the legislative proposals for changes in the law.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

13 april 2018

LEGAL 500 EMEA 2018: RANKING EN AANBEVELINGEN VOOR HEUSSEN

Heussen is wederom gerankt op de volgende specialisatiegebieden: Commercial, corporate en M&A en Employment.  The Legal 500 omschrijft Heussen als ‘snel, accuraat’ en ‘resultaatgericht’. Tevens is er een speciale vermelding voor een aantal specialisten van Heussen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

3 april 2018

PUBLICATIE ANNEKE PELSER IN HR RENDEMENT - VRAAG EN ANTWOORD II

Een werknemer heeft, zonder dat wij erom gevraagd hebben, overuren gemaakt. De werknemer wil nu dat we de vakantiebijslag over al die overuren uitbetalen. Zijn we hiertoe verplicht? Hoe kunnen we dit tegengaan?

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

26 maart 2018

Na weigering passende functie geen recht op beëindigingsvergoeding

Recentelijk oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat een werknemer geen aanspraak kon maken op een uit het Sociaal Plan voortvloeiende beëindigingsvergoeding omdat hij een redelijk aanbod tot het verrichten van een passende functie had afgewezen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

23 maart 2018

Implementatie Vierde Anti-Witwasrichtlijn – Deel II

big brother

Op 6 maart is door de Tweede Kamer het vrijwel ongewijzigde wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn (kortheidshalve hierna: de “implementatiewet”) zonder al te veel vragen en discussie goedgekeurd, ondanks de nodige kritiek daarop. Het enige amendement op het voorstel sinds de nota van wijziging van 31 januari (waarin slechts wat minimale technische correcties op de tekst zijn doorgevoerd) is het verdubbelen van de boete die aan de wwft-plichtige instellingen kan worden opgelegd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

22 maart 2018

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP SKS ALLES KIDS

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van SKS Alles Kids. SKS Alles Kids biedt diverse vormen van kinderopvang in 30 locaties in Zuid-Holland. Met de overname van SKS Alles Kids breidt KidsFoundation haar activiteiten op het gebied van kinderopvang verder uit. KidsFoundation omvat nu bijna 300 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties in Nederland.

Het HEUSSEN team bestond uit Paul Josephus Jitta, Thijs Butter, Ernst ter Braak, Corine Vos en Iris Hanssen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

3 maart 2018

#metoo in het arbeidsrecht

Nils van Dijkman, Partner van de sectie Arbeidsrecht en verantwoordelijk voor onze Zweedse desk, is recent geïnterviewd door de Academie voor de Rechtspraktijk. Het onderwerp: #metoo in het arbeidsrecht. Wat zeggen rechters over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie en welke maatregelen kan een werkgever treffen om een veilige werksfeer te garanderen? In het interview bespreekt Nils van Dijkman enkele saillante uitspraken en geeft praktische tips voor werkgevers.. Klik hier voor een video van het interview.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Nils E.W. van Dijkman

Lees Meer

2 maart 2018

Digitaal deponeren van de jaarrekening

Rechtspersonen zijn verplicht de jaarrekening openbaar te maken door deze bij de Kamer van Koophandel te deponeren. In het verleden hadden rechtspersonen daarbij de keuze om een papieren jaarrekening te deponeren of via elektronische weg te deponeren. Met de inwerkingtreding van – onder andere – het Besluit elektronische deponering handelsregister op 1 juli 2016, is het voor bedrijven op termijn verplicht om de jaarrekening digitaal te deponeren via Standaard Business Reporting (SBR).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

21 februari 2018

HEUSSEN ADVISEERT BIJ OVERNAME VAN CAMERA WAREHOUSE

Heussen (Paul A. Josephus Jitta) heeft Camera WareHouse bijgestaan bij de verkoop van haar fysieke winkels te Amsterdam en Haarlem en haar webwinkel. Koper is foto- en videospecialist Kamera Express. Partijen zien de overname niet alleen als een mogelijkheid om verdere groei te bewerkstelligen, maar vooral als een bundeling van krachten. Met de samenwerking van Camera Warehouse en Kamera Express breidt Kamera Express haar activiteiten op het gebied fotografie op de Nederlandse markt verder uit.

Voor het officiële persbericht van Kamera Express klik hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

19 februari 2018

HEUSSEN ADVISEERT Kokoro bij aansluiting bij makerstreet

Kokoro news

Heussen (Paul A. Josephus Jitta) heeft Kokoro bijgestaan bij de aansluiting bij MakerStreet. Makerstreet heeft hierbij een aandelenbelang in Kokoro genomen. Kokoro blijft een zelfstandig merk. Makerstreet herbergt alle digitale specialismen om merken, producten en diensten beter te maken en te differentiëren door middel van digital excellence, digitale productie en innovatie. Met de aanwinst van Kokoro breidt Makerstreet de digitale marketing tak verder uit.

Voor het officiële persbericht van Kokoro klik hier

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

14 februari 2018

Publicatie Anneke Pelser in HR Rendement - vraag en antwoord

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt?

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

7 februari 2018

Evaluatie van de Wet bestuur en toezicht

Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. De Minister van Veiligheid en Justitie had tijdens de parlementaire behandeling toegezegd dat drie jaar na inwerkingtreding een evaluatie van de wet zou plaatsvinden. De uitkomsten van deze evaluatie, uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen, zijn op 15 december 2017 gepubliceerd door de Minister van Rechtsbescherming. Dit nieuwsbericht zal ingaan op enkele conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

7 februari 2018

Interview met onze manager Duitse desk

Afgelopen week werd onze Duitse desk manager, Sandy van der Schaaf, geinterviewd door het blad Mr., een online platform en magazine over actuele zaken in de juridische wereld. De publicatie van het interview vindt u hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

7 februari 2018

HEUSSEN ADVISEERT ADDERACARE AB (PUBL) BIJ DE AANKOOP HUKA B.V.

HEUSSEN heeft AdderaCare AB (Publ) bijgestaan bij de aankoop van Huka B.V. Het Zweedse AdderaCare AB (Publ) richt zich op de gezondheidszorgsector en haar deelnemingen ontwikkelen producten als rolstoelhellingen, zintuigactiveringsruimtes en protheses.  Met de overname van Huka B.V. zet AdderaCare AB (Publ) zijn eerste stappen op de Nederlandse markt. Huka B.V. ontwikkelt een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen. Het HEUSSEN team bestond uit Stan Ph. Robbers, Ernst ter Braak and Iris Hanssen. De transactie is afgerond op 1 februari 2018.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stan Ph. Robbers

Lees Meer

1 februari 2018

Introduction of our new Head of China Desk

Heussen Law is pleased to announce that as of January 2018, Wendy Liu works as the Head of China Practice replacing Ying Cui.

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

3 januari 2018

#Metoo

Filmacteur Kevin Spacey, onder meer bekend van zijn hoofdrol in de Netflix-serie House of Cards, had binnen een paar dagen geen werk meer toen hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op de werkvloer komen beschuldigingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag met enige regelmaat voor. Kan een werknemer beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag worden ontslagen? 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

8 december 2017

Implementatie Vierde Anti-Witwasrichtlijn

Op 16 oktober is een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer voor de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn (kortheidshalve hierna: de “implementatiewet”), hetgeen zal leiden tot een aanpassing van de Wwft. De indiening van het wetsvoorstel is ietwat laat aangezien de richtlijn uiterlijk 26 juni 2017 geïmplementeerd had moeten zijn. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

6 december 2017

De Netherlands Commercial Court

Aan het eind van het jaar zijn er altijd wetsvoorstellen die nog door het parlement heen moeten. Een goed voorbeeld hiervan is het op 17 juli 2017 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel dat ziet op de oprichting van de Netherlands Commercial Court (de “NCC”) en de Netherlands Commercial Court of Appeal (de “NCCA”) 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

1 december 2017

NEW GOVERNMENT PROPOSES CHANGES IN EMPLOYMENT LAW

Following the general elections in March 2017, the jointly governing Liberal Party finally concluded its negotiations with potential new coalition parties in September 2017 with the aim forming a new government. In October 2017 the newly formed coalition government published its plans for the next four years. A considerable number of these plans concern proposed changes in employment law. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Niels van Gelder

Lees Meer

27 november 2017

HEUSSEN ADVISEERT kinderopvangorganisatie KidsFoundation bij de overname van het Rotterdamse kinderopvangbedrijf Zus en Zo

Heussen (Paul A. Josephus Jitta, Ernst ter Braak en Thijs Butter) heeft kinderopvangorganisatie KidsFoundation bijgestaan bij de overname het Rotterdamse kinderopvangbedrijf Zus en Zo, met 26 vestigingen. KidsFoundation is verbonden aan Smallsteps. Smallsteps heeft in Nederland ruim 220 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. Met de overname van Zus en Zo breidt KidsFoundation haar activiteiten op het gebied van kinderopvang op de Nederlandse markt verder uit.

Voor meer informatie over KidsFoundation klik hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

8 november 2017

Blokkeringsregeling en de benoeming van een onafhankelijke deskundige

Sinds 1 oktober 2012 is het verplichte karakter van de blokkeringsregeling afgeschaft voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Hoewel het uitgangspunt in de wet is dat een blokkeringsregeling van toepassing is, kan daarvan in de statuten worden afgeweken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

10 oktober 2017

Mag een werkgever de e-mailbox van een werknemer controleren?

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 5 september 2017 geoordeeld dat een werkgever slechts de e-mailbox van een werknemer mag controleren als i) de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om de e-mails te controleren; ii) er geen minder ingrijpende maatregel mogelijks is geweest en iii) als de werknemer vooraf van de controle in kennis is gesteld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

11 september 2017

HEUSSEN adviseert VPK Nederland bij de aankoop van Allround Packaging Group Nederland en Slippens Beheer

HEUSSEN heeft VPK Nederland, een dochteronderneming van VPK Packaging Group (VPK), bijgestaan bij de aankoop van Allround Packaging Nederland en Slippens Beheer. Met deze overnames breidt VPK haar activiteiten op het gebied van duurzame kartonverpakkingen verder uit. Het HEUSSEN team bestond uit Paul Josephus Jitta, Suzanne Beijersbergen en Ernst ter Braak. De transactie is afgerond op 1 augustus 2017.

Eerder dit jaar heeft HEUSSEN VPK Packaging Group al geadviseerd bij de aankoop van Solidpack.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

7 augustus 2017

Nieuwe Arbowetgeving vanaf juli 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (kort: Arbowet) gewijzigd. In de nieuwe Arbowet krijgen de werkgevers meer verplichtingen en de werknemers meer rechten. Daarnaast dient voor de aanstelling van een preventiemedewerker instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te worden gevraagd. Tijd dus om het personeelsreglement aan te passen aan de nieuwe Arbowetgeving.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

1 augustus 2017

Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen per 1 juli 2017 in werking getreden

Op 1 juli 2017 is de Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (de “Wet”) in werking getreden. De Wet beoogt te voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen en dat een uiterste betaaltermijn van zestig dagen gaat gelden voor grote ondernemingen die een handelsovereenkomst sluiten met zelfstandige ondernemers of kleine of middelgrote ondernemingen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

7 juli 2017

Juliëtte Schueler newly appointed civil law notary

HEUSSEN is proud to announce that Juliëtte Schueler was formally appointed as civil law notary, effective today. Juliëtte will be taking over from Jacques Verasdonck, who has been HEUSSEN’s civil law notary since the firm was founded. Although Juliëtte will head the notarial practice from now on, Jacques will remain involved in our practice as of counsel.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

6 juli 2017

Werknemers toch beschermd tijdens pre-pack

Op 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna “het Hof”) een einde gemaakt aan alle onduidelijkheid over de arbeidsrechtelijke positie van werknemers tijdens een pre-pack. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat de Richtlijn Overgang van Onderneming (Richtlijn 2001/23/EG) van toepassing is bij een doorstart vanuit een pre-pack. Hierdoor gaan de werknemers van rechtswege over naar de doorstartende onderneming. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

6 juli 2017

HEUSSEN ADVISEERT ANTICIMEX GROUP BIJ TWEE OVERNAMES

Heussen heeft Anticimex Group bijgestaan bij de overnames van Excellent Ongediertebestrijding en Gerdon Vogelwering. Excellent ongediertebestrijding is specialist in ongediertepreventie, vogelwering, schimmel, vocht- en zwambestrijding. Gerdon Vogelwering is expert in vogelwering en constructiewerkzaamheden. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

27 juni 2017

Uitspraken door het Europese Hof over hoofddoekverbod

Deze maand verschijnt in het magazine voor human resources professionals "HR Rendement" een artikel van de hand van Anneke Stekelenburg betreffende recente uitspraken van het Europese Hof over hoofddoekverboden.  

Er kunnen verschillende redenen zijn om een hoofddoek op de werkplek te verbieden. Denk aan een hygiënenorm, het nastreven van onpartijdigheid en onafhankelijkheid of het uitstralen van neutraliteit naar klanten. In maart dit jaar heeft het Europese Hof twee belangrijke uitspraken gedaan over het hoofddoekverbod. Wat betekent deze uitspraak voor uw organisatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

26 juni 2017

Olympische Sportdag Amsterdam Cares

Op donderdag 22 juni 2017 heeft het team van Heussen via vrijwilligersorganisatie Amsterdam Cares meegedaan aan een sportdag tijdens de Olympische Sportweek. Tijdens de Olympische Sportweek maken kinderen uit achterstandsgroepen kennis met diverse sporten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

21 juni 2017

Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen na de Brexit van toepassing op vennootschappen uit het VK

Als gevolg van de Brexit zal de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen van belang worden voor vennootschappen die weliswaar in het Verenigd Koninkrijk zijn opgericht, maar hun werkzaamheden (nagenoeg) geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met het Verenigd Koninkrijk.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

12 juni 2017

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“Wet DBA”) in werking getreden. Door de invoering van deze wet is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. De zogeheten VAR-verklaring diende als hulpmiddel voor de beoordeling of er al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie, maar bood in de praktijk weinig rechtszekerheid aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

7 juni 2017

Revised Shareholders’ Rights Directive published

On 20 May 2017, the revised Shareholders' Rights Directive (the “Directive”) was published in the official journal of the European Union. The purpose of the Directive is to encourage active and transparent engagement by shareholders of EU listed companies.The Directive will enter into force two years after its publication in the official journal and must have been implemented by the EU Member States into national legislation by then.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

31 mei 2017

HEUSSEN co-organized the Dutch employment law seminar with the Taiwan Business Association in the Netherlands

In order to assist Taiwanese companies acquiring more knowledge of Dutch employment law and the common employment practices in the Netherlands, the Taiwan Business Association in the Netherlands (“TBA”) and HEUSSEN co-organized a seminar at the offices of HEUSSEN Amsterdam for around 25 guests on 19 May 2017

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

29 mei 2017

KLANTENVERGOEDING BIJ EINDE AGENTUUROVEREENKOMST (7:442 BW)

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:935 (Prijsvrij/Corendon) verdere uitleg gegeven over wanneer je toekomt aan de berekening van de omvang van een klantenvergoeding bij het beëindigen van een agentuurovereenkomst.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

12 mei 2017

Grensoverschrijdend zakendoen in Duitsland en Nederland (Ronde Tafel TerZake Legal/Elsevier)

Sandy van der Schaaf, advocaat & Rechtsanwältin en manager van de Duitse Desk van HEUSSEN, is één van de 9 advocaten en Rechtsanwälte, die zijn geïnterviewd over de groei van hun grensoverschrijdende praktijk en de toenemende, zakelijke kansen die zij in de Duits/Nederlandse markt zien.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

9 mei 2017

Heussen adviseert Anticimex Group bij de overname van PCF Holland

HEUSSEN (Paul A. Josephus Jitta en Suzanne Beijersbergen) heeft Anticimex Group, 's-werelds op 3 na grootste ongediertebestrijdingsbedrijf, bijgestaan bij de overname van PCF Holland, een familiebedrijf in Midden-Nederland. Met deze overname breidt Anticimex haar activiteiten op het gebied van faunamanagement en vogelwering uit. De transactie is afgerond op 3 mei 2017. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

25 april 2017

HEUSSEN assisteert RTL Ventures bij verwerven minderheidsbelang in Flinders

HEUSSEN heeft RTL Ventures, de investeringstak van RTL, bijgestaan bij het verwerven van een minderheidsbelang in woonwinkel Flinders, een van de snelstgroeiende webwinkels in Nederland. De investeringstak van RTL investeert € 3 miljoen. Het team dat RTL assisteerde bestond uit Paul A. Josephus Jitta en Thijs Butter. De transactie is afgerond op 14 april 2017. Voor meer informatie zie RTL’s persbericht.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

24 april 2017

Modernisering ondernemingsrecht

Op 9 december 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal onder meer het standpunt van het kabinet inzake de noodzakelijkheid van verdere modernisering van het ondernemingsrecht weergegeven.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

18 april 2017

Compensatie transitievergoeding bij beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Op vrijdag 20 maart 2017 is het wetsvoorstel van Minister Asscher gepubliceerd waarin wordt voorgesteld om werkgevers te compenseren voor de kosten van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

12 april 2017

Concept wetsvoorstel implementatie UBO-register gepubliceerd ter consultatie

Op 31 maart is het concept wetsvoorstel implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende ter consultatie gepubliceerd. Het Wetsvoorstel strekt tot de implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner of “UBO”) van ondernemingen en rechtspersonen, welke voortvloeit uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het UBO-register zal worden gehouden door  het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Lees Meer

7 april 2017

HEUSSEN ASSISTEERT LEAD COUNSEL BROAD & BRIGHT BIJ DE AANKOOP DOOR CHERVON VAN DE SKIL BUSINESS VAN BOSCH IN EUROPA

HEUSSEN heeft Broad & Bright, lead counsel in de transactie, geassisteerd bij het begeleiden van de aankoop door Chervon (HK) Limited van de Skil business van Bosch in Europa. De transactie is afgerond op 31 maart 2017. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stan Ph. Robbers

Lees Meer

7 april 2017

HEUSSEN co-organized the Dutch employment law seminar with the West Holland Investment Agency and Asia Business Centre in the Hague

In order to assist Chinese companies acquiring more knowledge of Dutch employment law and the common employment practice in the Netherlands, the West Holland Investment Agency (“WFIA”), Asia Business Centre and HEUSSEN co-organized the seminar in the Hague for over 60 guests on 20 March 2017. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

3 april 2017

Algemene Bankvoorwaarden 2017 zijn per 1 maart 2017 in werking getreden

Op 1 maart 2017 zijn de gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden (ABV) in werking getreden. De ABV bevatten de basisregels die gelden voor de relatie tussen de klant en de bank. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hanteren dezelfde ABV. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

30 maart 2017

THE EUROPEAN ACCOUNT PRESERVATION ORDER (EAPO)

Changes for a Dutch creditor to recover cross-border claims in the European Union

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

24 maart 2017

HEUSSEN adviseert Anticimex Group bij de overname van Mirado ongediertebestrijding

Anticimex mirado overname

HEUSSEN (Paul A. Josephus Jitta en Thijs Butter) heeft Anticimex Group, ’s-Werelds op 3 na grootste ongediertebestrijdigingsbedrijf, bijgestaan bij de overname van Mirado Ongediertebestrijding, een familiebedrijf in het zuidwesten van Nederland. De transactie is afgerond op 21 maart 2017

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

16 maart 2017

Uitleg van een earn-out regeling bij onvoorziene omstandigheden

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 juli 2016 uitspraak gedaan over de manier waarop een earn-out regeling uitgelegd dient te worden, in het geval dat de overgenomen vennootschap verlies lijdt na de overname en deze omstandigheid niet was voorzien ten tijde van de overname. In deze uitspraak geeft de rechtbank een doorslaggevende betekenis aan een tekstuele uitleg.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

6 maart 2017

Is een overgang van onderneming te voorkomen?

is een overgang van onderneming te voorkomen

Als uw organisatie een andere onderneming of een onderdeel van een andere onderneming overneemt, kan er sprake zijn van OVO. Is daarvan sprake, dan gaat het personeel van (het onderdeel van) de overgenomen onderneming met behoud van arbeidsvoorwaarden automatisch over naar uw onderneming. Een OVO heeft dan ook verstrekkende gevolgen. Wanneer is er nu sprake van een OVO?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

27 februari 2017

Centraal aandeelhoudersregister

Op 19 januari 2017 is een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend inzake de instelling van een centraal aandeelhoudersregister.

Met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister wordt beoogd een beter zicht te krijgen op wie de aandeelhouders van vennootschappen zijn. Daarnaast blijkt in de praktijk dat het fysieke aandeelhoudersregister, dat nu ten kantore van de vennootschap ligt, vaak onvindbaar is of de gegevens niet up to date zijn. De wetgever wil graag bereiken dat deze gegevens betrouwbaarder worden.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

24 februari 2017

ADVOCAAT MEDEWERKER CONTRACTENRECHT

In verband met de groei van de praktijk zoekt HEUSSEN voor de praktijkgroep Contracten en Handelsrecht een ADVOCAAT MEDEWERKER  CONTRACTENRECHT

Je hebt tenminste 4 tot 6 jaar ervaring, opgedaan op een advocatenkantoor met een commerciële advies- en procespraktijk of als advocaat in loondienst bij een (grote) multinational. Je hebt ervaring opgedaan op het gebied van commercial contracting and litigation en bent gewend in het Engels te adviseren en redigeren. Lees meer op onze carrière pagina

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

16 februari 2017

Hoogste billijke vergoeding

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2016:7113) volgt dat het zonder redelijke grond opzeggen van een arbeidsovereenkomst van een statutair bestuurder kan leiden tot een hoge billijke vergoeding. De rechtbank Gelderland heeft namelijk onlangs de hoogste billijke vergoeding tot dusver toegekend aan een directeur. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

1 februari 2017

HEUSSEN ADVISEERT VPK PACKAGING GROUP BIJ DE AANKOOP VAN SOLIDPACK HOLDING

HEUSSEN heeft VPK Packaging Group (VPK) bijgestaan bij de aankoop van Solidpack, producent of massief karton en met haar 175 werknemers goed voor een productie van 65.000 ton aan verpakkingen. Het team dat FPH assisteerde bestond uit Paul Josephus Jitta en Suzanne Beijersbergen. De transactie is afgerond op 19 januari 2017. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

31 januari 2017

Nieuwe Europese privacywetgeving

Op 14 april 2016 heeft het Europese Parlement ingestemd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Verordening vervangt vanaf 25 mei 2018 de huidige privacyrichtlijn en de daarmee corresponderende Wet bescherming persoonsgegevens. In tegenstelling tot de privacyrichtlijn is de Verordening rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

6 januari 2017

Hoge Raad geeft verdere invulling aan de vraag of en in hoeverre een commanditaire vennoot hoofdelijk aansprakelijkheid is voor de schulden en verbintenissen van een commanditaire vennootschap

In zijn arrest van 4 november 2016 (Distriport) laat de Hoge Raad zich nogmaals uit over de vraag of en in hoeverre een commanditaire vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden en verbintenissen van een commanditaire vennootschap bij overtreding van het zogenaamde beheersverbod ex artikel 20 lid 2 van het Wetboek van Koophandel.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

5 januari 2017

HEUSSEN ADVISEERT FLEXIBLE PACKAGING HOLDING BIJ DE VERKOOP VAN DRIE NEDERLANDSE VERPAKKINGSBEDRIJVEN AAN DE SPAANSE MULTINATIONAL SAICA

HEUSSEN heeft Flexible Packaging Holding (FPH), bijgestaan bij de verkoop van drie verpakkingsbedrijven, Schut in Etten-Leur, Hellema in Zaandam en Lemapack in Weesp, aan de Spaanse verpakkingsmultinational Saica. Het team dat FPH assisteerde bestond uit Stan Ph. Robbers, Ernst ter Braak, Suzanne Beijersbergen en Thijs Butter. De transactie is afgerond op 31 december 2016. 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stan Ph. Robbers

Lees Meer

1 november 2016

Chili simplifies legalization of foreign public documents

As from 30 August 2016 the legalization of public documents from Chile is simplified into one, single procedure. As a consequence, it now will be easier, faster and cheaper to obtain public documents, such as birth certificates, marital state declarations, death certificates, judgements and company information for use in a foreign country.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

28 oktober 2016

Heussen adviseert RTL Ventures bij de verkoop van COUVERTS aan TripAdvisor

HEUSSEN heeft RTL Ventures, de investeringstak van RTL, bijgestaan bij de verkoop van restaurantreserveringsplatform COUVERTS aan TripAdvisor, het bedrijf achter restaurant-recensiesite IENS. Het team dat RTL assisteerde bestond uit Paul A. Josephus Jitta en Suzanne Beijersbergen. De transactie is afgerond op 26 oktober 2016.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

19 oktober 2016

Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel aangenomen betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde organisaties van openbaar belang

Op 27 september 2016 is door de Eerste Kamer het Wetsvoorstel aangenomen dat Richtlijn 2014/95/EU inzake de bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote ondernemingen en groepen zal implementeren in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

10 oktober 2016 - Client information

HEUSSEN adviseert Damier Group bij de verkoop van Vision Healthcare business aan Vemedia

DAMIER

Heussen heeft Damier Group bijgestaan bij de verkoop van de Vision Healthcare Business aan Vemedia, de grootste producent en distributeur van gezondheidsproducten in Nederland. Vision Healtcare is onder andere bekend van de merken Vision, Ecosym, Luuf, Glucadol en Zinolium. De transactie werd begin oktober 2016 afgerond. Het Heussen team bestond uit Paul Josephus Jitta en Thijs Butter.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

31 augustus 2016

Wet deponering in handelsregister langs elektronische weg is per 1 juli 2016 in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de Wet deponering in handelsregister langs elektronische weg in werking getreden. De wet voorziet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat bepaalde bescheiden zoals de jaarrekening, uitsluitend langs elektronische weg bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel via een uniforme standaard, namelijk Standard Business Reporting (SBR), mogen worden gedeponeerd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

31 augustus 2016

Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. De wet heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden (‘klokkenluiders’) beter te beschermen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tim B. Schreuders

Lees Meer

12 juli 2016

Wet civielrechtelijk bestuursverbod is per 1 juli 2016 in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden ten gevolge waarvan de Faillissementswet is gewijzigd. De wet voorziet in de mogelijkheid om aan bestuurders een bestuursverbod voor maximaal vijf jaren op te leggen. Het doel van de wet is het bestrijden van faillissementsfraude en voorkomen dat bestuurders hun frauduleuze activiteiten als bestuurder of lid van de raad van commissarissen bij een onderneming kunnen voortzetten.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

12 juli 2016

Hoge Raad erkent onvoorwaardelijk pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 3 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1046) geoordeeld dat zowel de vervreemder als de verkrijger van een goed onder eigendomsvoorbehoud voorwaardelijk eigenaar van het goed worden, de vervreemder onder ontbindende voorwaarde van betaling van de gehele koopsom en de verkrijger onder opschortende voorwaarde van betaling van de gehele koopsom.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

20 april 2016

HEUSSEN ranked and recognized in Legal500

In the new 2016 Europe, Middle East and Africa (EMEA) edition of the prestigious Legal500 legal guide HEUSSEN again has been ranked and recommended as a law firm in the practice areas “Commercial, corporate and M&A” and “Employment”. In addition, HEUSSEN’S corporate law partner Paul A. Josephus Jitta has been personally recommended as lawyer. After his 2008, 2009 and 2010 personal Legal500 rankings, this is his fourth ranking. Paul A. Josephus says to be proud that HEUSSEN has been ranked and recommended again. In his personal ranking Paul finds a recognition of the quality of work that HEUSSEN delivers to its clients.

Lees Meer

23 februari 2016

De zware strijd tegen sweethearting

Uit een recent rapport over diefstal, de Global Theft Barometer, blijkt dat winkeldiefstal nog altijd een groot probleem is in de retailsector. Vooral het zogenoemde fenomeen ‘sweethearting’ is een moeilijk te bestrijden vorm van winkeldiefstal. Een medewerker geeft aan vrienden en familie (sweethearts) goederen gratis of met hoge korting weg. Hoe vaak komt het niet voor dat een barman een biertje aan een vriend of vriendin weggeeft zonder deze af te rekenen of dat een medewerkster in een kledingwinkel kleding met personeelskorting afrekent voor vrienden?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lees Meer

12 januari 2016

Juliëtte Schueler benoemd tot partner

Juliette Schueler is met ingang van 1 januari 2016 benoemd tot partner bij HEUSSEN. Juliette Schueler is sinds 2005  werkzaam bij Heussen en sinds zomer 2015 toegevoegd notaris. Zij is  gespecialiseerd in diverse onderdelen van het ondernemingsrecht waaronder (grensoverschrijdende) herstructureringen, fusies en overnames, oprichting van structuren en joint ventures, juridische fusies en splitsingen en personenvennootschappen.

5 januari 2016

HEUSSEN assisteert Jansen Venneboer bij de overname door SPIE Nederland

HEUSSEN (Paul Josephus Jitta) heeft Jansen Venneboer, een kennisintensief bedrijf gespecialiseerd in engineering, inspectie en project- en maintenance management in de natte infrastructuur, bijgestaan bij de overname door SPIE Nederland, de onafhankelijke Europese marktleider in multi-technische diensten op het gebied van energie en communicatie. De transactie werd afgerond op 31 december 2015.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

2 december 2015

Step in House dag 26 januari 2016

Een goede  manier om kennis te maken met HEUSSEN is deelname aan de STEP In-housedag. Deze dag organiseren wij één keer per jaar, samen met de Stichting  STEP. De volgende STEP in House dag vindt 26 januari 2016 plaats.

Lees Meer

20 oktober 2015 - Press release

Legal Consulting for Hamburg-based reconcept Involving Bond Issue

Headquartered in Hamburg, Germany, investment company reconcept has issued a bond for its latest wind energy project (“reconcept 07 Anleihe der Zukunftsenergie Wind Deutschland GmbH & Co KG”). At a volume of 7.75 million Euros, the bond comes with a 5-year maturity and a fixed interest rate at 5% p.a.

1 maart 2015

Modernisation Parental leave and care leave

As of 1 January 2015 the Modernisation of Leave and Working Hours Regulations Bill entered into force. As a result of this, the statutory parental leave and care leave arrangements are amended as follows.

Lees Meer