Concept wetsvoorstel implementatie UBO-register gepubliceerd ter consultatie

Op 31 maart is het concept wetsvoorstel implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende (het “Wetsvoorstel”) ter consultatie gepubliceerd. Het Wetsvoorstel strekt tot de implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner of “UBO”) van ondernemingen en rechtspersonen, welke voortvloeit uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (de “Richtlijn”). Het UBO-register zal worden gehouden door  het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Een UBO wordt in het concept Wetsvoorstel gedefinieerd als de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. Een minimum percentage van eigendom of zeggenschap ontbreekt in het Wetsvoorstel, maar dat zal per type onderneming of rechtspersoon nader worden bepaald in lagere wetgeving. Aangezien in het concept Wetsvoorstel in dit verband wordt verwezen naar de Richtlijn lijkt een percentage van 25% het uitgangspunt te zijn.

Op grond van het concept Wetsvoorstel zal een deel van de geregistreerde gegevens betreffende de UBO openbaar toegankelijk worden, te weten de naam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Daarnaast zullen de volgende gegevens slechts toegankelijk zijn voor aangewezen bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-NL): woonadres, geboortedatum, -plaats en -land, BSN-nummer of buitenlands fiscaal identificatienummer, afschrift van de documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is vastgesteld en afschrift van de documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft.

Op basis van de Richtlijn moet de implementatie uiterlijk op 26 juni 2017 plaatsvinden. Aangezien de consultatietermijn pas op 28 juni 2017 afloopt, zal deze deadline niet worden gehaald. Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet dienen bestaande ondernemingen en rechtspersonen binnen  18 maanden de vereiste UBO- gegevens te registreren. 

terug