Nieuwe maatregelen ter bescherming van banen en economie in tijden van de coronacrisis

De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in Nederland worden steeds meer duidelijk. Volgens de cijfers van 19 maart 2020 van het RIVM zijn er inmiddels 2460 mensen in Nederland besmet met het virus, en zijn er 76 aan de gevolgen van het virus overleden. Ook de economische gevolgen zijn inmiddels merkbaar.

Op 17 maart 2020 presenteerde het kabinet het noodpakket voor banen en economie, met daarin vergaande maatregelen die als doel hebben “om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.”

Hieronder geef ik een overzicht van de door het kabinet gepresenteerde maatregelen , waarbij ook kort wordt ingegaan op de inhoud van deze maatregelen en op de vraag voor wie deze maatregelen gelden.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW))
Een ondernemer die omzetverlies verwacht van ten minste 20% kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor maximaal 90% van de loonsom. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Deze maatregel heeft tot doel bedrijven in staat te stellen hun personeel te blijven doorbetalen.
Voor een uitgebreide uitleg met betrekking tot de NOW verwijs ik naar het op 18 maart jl. op onze website gepubliceerde nieuwsbericht “Introductie Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud: een aanzienlijke verlaging loonkosten van door corona getroffen werkgevers” van Sam van Well.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Zelfstandige ondernemers kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor hun levensonderhoud. Deze inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. In dat geval stopt de Belastingdienst direct de invorderingen. De belastingen die onder deze regel vallen zijn de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Eventuele verzuimboetes voor niet tijdig betalen van de belastingen hoeven niet te worden betaald. Ook krijgt de ondernemer langer de tijd om bewijs mee te sturen. Daarnaast wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Indien ondernemingen problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen dan kunnen zij gebruik maken van het Garantie Ondernemersfinanciering-regeling. Het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling wordt verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling worden ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Dit geld voor zowel het MKB als grote ondernemingen..

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten
Qredits, een verstrekker van microkredieten die zich richt op kleine en startende ondernemingen, stelt een tijdelijke crisismaatregel open: kleine ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. Bovendien wordt de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een speciale regeling: er wordt een tijdelijke borgstelling geïntroduceerd voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Door middel van deze regeling staat het Rijk borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De maatregel geldt vanaf 18 maart 2020.

7. Overleg over toeristenbelasting en de cultuursector
Het kabinet treedt in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en reeds opgelegde aanslagen in te trekken. Hierbij gaat het in het bijzonder om de toeristenbelasting. Verder is het Rijk met de cultuursector in overleg om, indien nodig, te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren
De maatregelen van het kabinet hebben vooral grote consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren Denk hierbij aan de verplichte sluiting van de horeca en de talloze annuleringen in de reisbranche. Het verlies aan inkomsten in deze sectoren kan moeilijk worden goedgemaakt wanneer de coronacrisis achter de rug is. Het kabinet stelt daarom met een compensatieregeling voor met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze regeling wordt op dit moment uitgewerkt en zal worden voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling of sprake is van (geoorloofde) staatssteun.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug