Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 28 januari 2020 het voorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) aangenomen. Het doel van dit wetsvoorstel is het aanvullen en verduidelijken van de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, waarbij wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de NV’s en de BV’s in het Burgerlijk Wetboek. Hiermee wordt voorzien in de behoefte van de praktijk.

Het bestuur en toezicht bij rechtspersonen is op een aantal punten nog niet (voldoende) wettelijk geregeld. Zo bestaan er verschillende regelingen voor verschillende soorten rechtspersonen. Met het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen komt er een wettelijke grondslag voor het instellen van een raad van commissarissen bij verenigingen en stichtingen en voor een monistisch bestuurssysteem bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Het wetsvoorstel houdt voorts in een uniformering van (i) de norm waarnaar bestuurders en commissarissen zich bij de vervulling van hun taak moeten richten, (ii) de regels omtrent de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang, en (iii) de regels omtrent de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Nieuw is verder de uitbreiding van de gronden voor ontslag van bestuurders en commissarissen van stichtingen.

Op 3 maart 2020 vindt het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) plaats. Nadat het voorbereidend onderzoek is afgerond, kan het wetsvoorstel worden behandeld in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug