Wetsvoorstel invoering UBO-register aangenomen door de Tweede Kamer

Op 10 december jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register (het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten”). Inwerkingtreding van de wet kan echter pas plaatsvinden na goedkeuring van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, waar het momenteel nog in behandeling is. De oorspronkelijk geplande inwerkingtreding van begin januari 2020 zal daarom niet worden gehaald. Naar verwachting zal het UBO-register in het voorjaar van 2020 worden ingevoerd.

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. Het wetsvoorstel definieert UBO als “de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit”.

Op grond van de wet dienen UBO’s te worden ingeschreven in het UBO-register. Vanaf de datum van inwerkingtreding krijgen de registratieplichtige entiteiten 18 maanden de tijd om aan de UBO-registratieplicht te voldoen.

De UBO-registratieplicht zal gelden voor de volgende entiteiten en vennootschappen:

 • (niet-beursgenoteerde) BV’s en NV’s;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • Europese naamloze vennootschappen;
 • Europese coöperatieve vennootschappen;
 • Europese economische samenwerkingsverbanden; en
 • rederijen.

De volgende entiteiten en ondernemingen zullen uitgezonderd zijn van de UBO-registratieplicht:

 • beursgenoteerde vennootschappen en hun Nederlandse dochtervennootschappen voor zover deze direct of indirect voor 100% worden gehouden
 • eenmanszaken;
 • kerkgenootschappen;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • verenigingen van eigenaars; en
 • enkele historische rechtspersonen (bijv. gilden).

Graag verwijzen wij u tevens naar ons eerdere nieuwsbericht van 24 april 2019 omtrent de invoering van het UBO-register.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug