Hoge Raad erkent onvoorwaardelijk pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 3 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1046) geoordeeld dat zowel de vervreemder als de verkrijger van een goed onder eigendomsvoorbehoud voorwaardelijk eigenaar van het goed worden, de vervreemder onder ontbindende voorwaarde van betaling van de gehele koopsom en de verkrijger onder opschortende voorwaarde van betaling van de gehele koopsom. Op het voorwaardelijke eigendomsrecht kan een onvoorwaardelijk pandrecht worden gevestigd. Door vervulling van de opschortende voorwaarde groeit het pandrecht op het voorwaardelijke eigendomsrecht van rechtswege uit tot een pandrecht op het volle eigendomsrecht. Een dergelijk pandrecht houdt stand in het faillissement van de verkrijger en maakt geen deel uit van de faillissementsboedel, ook indien de voorwaarde waaronder is overgedragen pas na datum faillissement van de verkrijger wordt vervuld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug