Aangescherpte wetgeving voor trustkantoren

In een eerder gepubliceerd nieuwsbericht is aandacht besteed aan de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). In deze wet is onder andere de zogenaamde poortwachtersfunctie van verschillende categorieën dienstverleners in de financiële sector vastgelegd. Onderdeel van deze functie is de verplichting voor dienstverleners om voorafgaand en gedurende een zakelijke relatie cliëntenonderzoek te verrichten.

Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking getreden. In deze wet, die de Wet toezicht trustkantoren uit 2004 vervangt, is onder andere de nadere invulling van de hierboven genoemde poortwachtersfunctie voor trustkantoren neergelegd. Een aparte wet voor trustkantoren is volgens de wetgever essentieel aangezien trustdiensten een hoog integriteitsrisico met zich meebrengen.

Het doel van de wet is het bevorderen van de integriteit van het financieel stelsel door middel van regulering van de trustsector. Uitgangspunt blijft dat een trustkantoor zelf verantwoordelijk is voor het onderzoek naar integriteitsrisico’s. Een trustkantoor dient deze risico’s ook te onderkennen en te ondervangen. Ter bevordering van de integriteit van het financieel stelsel kent de Wtt 2018 aangescherpte regelgeving, welke onder andere behelst:

  • de verplichting tot het instellen van een tweehoofdig dagelijks bestuur;
  • een verplichte interne compliancefunctie;
  • aanvullende verplichtingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek; en
  • de verplichting tot het opvragen van bepaalde informatie bij andere trustkantoren.

Om de effectieve handhaving van deze regels te waarborgen zijn de bevoegdheden van De Nederlandsche Bank (“DNB”) als toezichthouder uitgebreid. DNB heeft onder andere de bevoegdheid om formele maatregelen te publiceren en de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met buitenlandse en binnenlandse overheidsinstanties.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug