Update: Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

 

In een aantal eerdere nieuwberichten heb ik aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (de Wet Vifo). In mijn nieuwsbericht van 22 september 2021 meldde ik dat de Wet Vifo, samen met de memorie van toelichting, op 30 juni 2021 was ingediend bij de Tweede Kamer. Op 19 april 2022 is de Wet Vifo door de Tweede Kamer aangenomen en op 17 mei 2022 is de Wet Vifo aangenomen door de Eerste Kamer.


De Wet Vifo in het kort:
De Wet Vifo ziet op het beheersen en mitigeren van risico’s voor de nationale veiligheid die kunnen voortvloeien uit verwervingsactiviteiten zoals investeringen in, fusies met en overnames van Nederlandse ondernemingen. De Wet Vifo is van toepassing op bepaalde (nader daarin gespecificeerde) verwervingsactiviteiten indien deze activiteiten betrekking hebben op (i) ondernemingen die gezien worden als vitale aanbieders of (ii) als ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie. Zowel de doelonderneming als de verwerver hebben een plicht om een melding van een voorgenomen investering, fusie of overname te doen bij het Bureau Toetsing Investeringen. Het Bureau Toetsing Investeringen zal de melding toetsen op basis van de mogelijke risico’s voor de nationale veiligheid. Indien na toetsing blijkt dat de verwervingsactiviteit risico’s voor de nationale veiligheid met zich brengt, kan de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan het toetsingsbesluit eisen stellen of voorschriften verbinden om die risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. In het uiterste geval kan de Minister een verwervingsactiviteit verbieden.


De verwervingsactiviteit mag geen doorgang vinden voordat de Minister een toetsingsbesluit genomen heeft of mededeling gedaan heeft dat geen toetsingsbesluit benodigd is.


Uitbreiding reikwijdte en inwerkingtreding van de Wet Vifo
Ingevolge een amendement op het oorspronkelijke wetsvoorstel zal de Wet Vifo, naast investeringen in ondernemingen die gezien worden als vitale aanbieders of als ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie, ook betrekking hebben op beheerders van bedrijfscampussen. Deze wijziging is bedoeld om nationale veiligheidsrisico's te beperken die kunnen ontstaan als een bedrijfscampus, waar voor Nederland van belang zijnde publiek-private technologische samenwerking plaatsvindt, in ongewenste handen overgaat.


Verwacht wordt dat de Wet Vifo tegen het einde van 2022, met terugwerkende kracht vanaf 8 september 2020, in werking zal treden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug